Klage over praktiserende læges forsinkede ansøgning om forhøjet tilskud til medicin.

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere , , , for den behandling, som modtog i perioden fra den 29. april til den 18. august 2014.

Sagsnummer:

15POB50

Offentliggørelsesdato:

16. september 2015

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Patientombuddet finder ikke grundlag for at kritisere <****>, <****>, <****>, for den behandling, som <****> modtog i perioden fra den 29. april til den 18. august 2014.

Klagen

Der er klaget over følgende:

·         At ikke modtog en korrekt behandling ved , , , i perioden fra den 29. april til den 18. august 2014.

har anført, at i april og juni 2014 blev anmodet om at søge forhøjet medicintilskud til udgifter af præparatet Nexium, men at dette først skete i august 2014. Hun har videre anført, at der på baggrund af denne forsømmelse ikke blev ydet tilskud til medicin købt den 18. juni 2014.

Begrundelse

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 29. april 2014 skrev på 51 år til , , , og anmodede om, at der blev ansøgt om forhøjet tilskud til lægemidlet Nexium. Hun oplyste samtidig, at hun fik bivirkninger som smerter i musklerne (fibromyalgi) ved kopivarer, og derfor kun kunne tåle Nexium.

Samme dag svarede , at man ville forsøge at søge tilskud til Nexium, og at man ville sende ansøgningen afsted en af de kommende dage.

Det fremgår af udtalelsen fra , at man i forbindelse med anmodningen den 29. april 2014 undersøgte reglerne på området, og i hvilket omfang var berettiget til forhøjet tilskud. Bevillingen af forhøjet tilskud var imidlertid afhængig af, at havde prøvet to forskellige slags kopimedicin til Nexium, og havde fået bivirkninger af disse. Ved gennemgang af s medicinliste kunne man se, at hun havde prøvet mange andre lignende præparater, men kun et kopiprodukt til Nexium, hvorfor ansøgningen ikke kunne færdiggøres.

Det fremgår videre af udtalelsen fra , at i forbindelse med en konsultation den 26. juni 2014 igen anmodede om, at der blev ansøgt om forhøjet tilskud til Nexium. I den forbindelse forsøgte man at søge om forhøjet tilskud, men ansøgningen kunne ikke færdiggøres, da det af s medicinliste fremgik, at hun kun havde prøvet ét kopiprodukt til Nexium.

Den 7. august 2014 blev der sendt en ansøgning om forhøjet tilskud til Nexium. Imidlertid blev der givet afslag på denne ansøgning, idet det af ansøgningen fremgik, at der kun havde været forsøgt med ét synonymt lægemiddel til Nexium, og at en patient som hovedregel skal være forsøgt behandlet med flere forskellige af de billigere synonyme lægemidler.

Det fremgår af udtalelsen fra , at man bad om, at finde dokumentation for, at hun havde forsøgt to forskellige slags kopimedicin til præparatet Nexium. Disse oplysninger blev tilføjet til ansøgningen den 14. august 2014.

Den 18. august 2014 blev der på ny sendt en ansøgning om forhøjet tilskud til Nexium afsted. Af denne ansøgning fremgik det, at havde forsøgt to slags kopimedicin til Nexium (Esomeprazol Portefarma og Esomeprazol KRKA), men at hun havde måtte vende tilbage til Nexium på grund af bivirkninger, og manglende effekt af disse præparater.

Den 21. august 2014 blev bevilget forhøjet tilskud til Nexium gældende fra den 4. august 2014.

Det er Patientombuddets vurdering, at en læge er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved økonomisk ordination af lægemidler jf. autorisationslovens § 17.

Patientombuddet kan oplyse, at Nexium er et middel, der anvendes til behandling af mavesår og spiserørskatar. Nexium er medicin fra Astra Zeneca med indholdsstoffet esomeprazol, som ikke længere er omfattet af patent, og derfor produceres esomeprazol af flere andre medicinalfirmaer. Da der er meget stor prisforskel på Nexium og esomeprazol fra andre firmaer, er apoteket forpligtet til at oplyse om mulighed for et billigere præparat, og det er derfor patienter selv, som bestemmer, om de ønsker at betale prisforskellen. Det er således lægefagligt velbegrundet at ordinere Nexium, og lade patienten selv bestemme, om det dyre præparat skal fastholdes.

Patientombuddet kan videre oplyse, at ansøgning om medicintilskud normalt altid sker på patientens anmodning, og at det ikke forventes, at lægen selv tager initiativ til at ansøge om medicintilskud. Der er dog enkelte præparater, hvor der i en periode skal søges om individuelt tilskud, hvis de faglige retningslinjer anbefaler behandling, inden der kommer generelt tilskud til en given behandling.

Patientombuddet kan videre oplyse, at der via medicintilskud sikres, at nødvendig medicin til langt de fleste sygdomme, begrænses til en maksimal udgift på 3.830 kr. for den enkelte patient på årsbasis. Tilskudssystemet tilskynder til at anvende medicin, som giver mest værdi i forhold til prisen, og derfor gives der samme tilskud til alle præparater med samme indholdsstof, som for eksempel esomeprazol. Der kan i specielle tilfælde ansøges om forhøjet individuelt tilskud til et specifikt lægemiddel fra et bestemt firma, hvis der er en specifik medicinsk begrundelse, som for eksempel allergi overfor hjælpestofferne i medicinen, da hjælpestofferne kan være forskellige fra firma til firma.

Patientombuddet kan videre oplyse, at ansøgning om forhøjet individuelt tilskud er en ansøgning, som mange læger er tilbageholdende med, og nogle læger undlader helt at ansøge, hvis der ikke er tale om alvorlige bivirkninger til den billige medicin, idet det aktive indholdsstof i den billige medicin er det samme som i den dyre medicin. I langt de fleste tilfælde, hvor det dyre medicin ønskes, er der tale om meget usikre og meget beskedne forskelle i effekt og bivirkninger, og allergi vil ofte være på grund af hjælpestoffer, som ikke findes i alle andre kopipræparater, men kun i et eller nogle få af kopipræparaterne.

Patientombuddet kan endvidere oplyse, at muskelsmerter som et symptom på fibromyalgi er ubehageligt, men helt ufarligt. Muskelsmerter er samtidig ikke et typisk symptom på medicinbivirkning af et kopipræparat eller af hjælpestoffer i et kopipræparat.

Patientombuddet kan endelig oplyse, at der fra lægemiddelstyrelsen stilles krav om præcise oplysninger ved ansøgning om forhøjet tilskud til dyr medicin, som også findes i billigere udgave med samme indholdsstof.

Det er Patientombuddet vurdering, at der ikke ved e-konsultation den 29. april 2014 i tilstrækkelig grad forelå præcise oplysninger til ansøgning om forhøjet tilskud til medicin.

Patientombuddet kan hertil oplyse, at en almen praktiserende læge ikke har adgang til oplysninger om, hvorvidt en patient på apoteket har valgt at købe et kopipræparat, fremfor det præparat, som lægen har udskrevet til patienten. Lægen har endvidere ikke adgang til oplysninger om, hvilke kopipræparater en patient i givet fald har valgt.

Det er Patientombuddets vurdering, at oplysningerne om, hvilke to kopipræparater til Nexium som havde fået bivirkninger af tidligere først blev tilføjet til ansøgningen den 14. august 2014, og at den endelige ansøgning derfor ikke kunne afsendes, inden disse nødvendige oplysninger fra forelå.

Det er endelig Patientombuddets vurdering, at ansøgningen om medicintilskud på relevant vis blev afsendt umiddelbart efter, at oplysningerne om de to kopipræparater til Nexium som havde fået bivirkninger af forelå.

Patientombuddet finder på den baggrund, at den behandling som modtog i perioden fra den 29. april til den 18. august 2014 ved , , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.