Den offentlige ejendomsvurdering kunne lægges til grund ved opgørelsen af begravelseshjælp ved uskiftet bo.

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 27. april 2015 om begravelseshjælp til efter . har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Sagsnummer:

15POB52

Offentliggørelsesdato:

2. september 2015

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 27. april 2015 om begravelseshjælp til <****> efter <****>. <****> har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Klagen

Kommune havde ydet begravelseshjælp på 1.050 kr. efter hendes ægtefælle . klagede på vegne af ved brev af 17. maj 2015 over kommunens afgørelse.

 

Begrundelse

Indledende bemærkninger

Patientombuddet skal indledningsvist bemærke, at Udbetaling Danmark den 1. maj 2015 overtog kommunernes myndighedsområde vedrørende blandt andet begravelseshjælp.

Krav, som en borger eventuelt måtte have mod en kommune vedrørende begravelseshjælp, overgik den 1. maj 2015 til Udbetaling Danmark. Det følger af § 9, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Patientombuddet fremsender derfor denne afgørelse til Udbetaling Danmark og ikke Kommune .

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2015-niveau, jf. cirkulære nr. 10241 af 27. november 2014 om regulering for 2015 af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 27. april 2015, at alene havde ret til minimumsbeløbet på 1.050 kr. i begravelseshjælp, idet den samlede formue på tidspunktet for s død var på 144.151 kr. Det fremgår videre, at formuegrænsen i henhold til loven udgjorde 34.800 kr., at den højeste begravelseshjælp udgjorde 10.400 kr., og at der heraf skulle trækkes 109.351 kr. (forskellen mellem formuen og formuegrænsen). døde den 17. februar 2015.

har i sit brev af 17. maj 2015 anført, at vurderingen af boligen er højere, end hvad den kan sælges for. Han har endvidere anført, at på grund af sin alder og sine indtægtsforhold ikke har mulighed for at tage et lån i huset til yderligere dækning af begravelsesudgifterne.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Endvidere fremgår det af § 3 i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.400 kr., jf. § 4.

Det fremgår videre af ovennævnte bekendtgørelse § 4, stk. 1, at begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 34.800 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 45.200 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Det fremgår endelig af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Det fremgår af vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at værdien af boligen er den værdi, skifteretten har lagt til grund ved fastsættelsen af værdien af fast ejendom. Det fremgår endvidere af vejledningen, at den endelige beregning af begravelseshjælp, når der er tale om uskiftet bo, skal ske på baggrund af åbningsstatus, suppleret med oplysninger om efterlevende ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.

Det er Patientombuddets opfattelse, at man ved uskiftet bo må lægge den offentlige ejendomsvurdering til grund, da ejendommens værdi ikke fremgår af skifteretsattesten, boopgørelsen eller lignende.

På denne baggrund finder Patientombuddet ikke anledning til at tilsidesætte den oprindelige ejendomsvurdering.

Patientombuddet har herefter lagt til grund, at den samlede formue på tidspunktet for s død var på 144.151 kr. Begravelseshjælp bortfalder efter §§ 4 og 5 i ovennævnte bekendtgørelse som nævnt ved en formue på 45.200 kr.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at ikke er berettiget til yderligere begravelseshjælp efter .

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 160. Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp:

§ 3. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 8.600 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), jf. § 4.

§ 4. Begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 28.750 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 37.350 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

Stk. 2. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 14.400 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 23.000 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

§ 5. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Stk. 2. Formuen efter afdøde, der efterlader ægtefælle, opgøres som ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder. Værdien af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med det beløb, ejendomsværdien efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen overstiger 100.000 kr. Når familiens bolig er en andels-, aktie-, anpartslejlighed e.l. gælder tilsvarende, at boligen indgår i formueberegningen med det beløb værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansiering af boligen eller forbedringer af denne, overstiger 100.000 kr.

§ 6. Begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (som ændret ved lov nr. 523 af 29. april 2015):

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

3) begravelseshjælp efter § 160, stk. 1 og 2, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf.«

…..

Bekendtgørelse nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om udbetaling Danmark og forskellige andre love.

§ 6. I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 27. december 2014 og lov nr. 1537 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

…..

11) § 160, stk. 1, 1. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen yder« til: »Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om«.

…..

§ 9, stk. 6. Krav, som en kommune måtte have mod en borger, eller krav, som en borger måtte have mod en kommune efter §§ 3-5 og § 6, nr. 11, ved lovens ikrafttræden, overgår til Udbetaling Danmark.