Det kunne ikke lægges til grund at der var sket en teknisk fejl ved valg af læge

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 30. marts 2015 om s valg af praktiserende læge. havde ikke ret til at vælge læge som ønsket.

Sagsnummer:

15SPS71

Offentliggørelsesdato:

25. november 2015

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 30. marts 2015 om s valg af praktiserende læge. havde ikke ret til at vælge læge som ønsket.

Regelændring: Den del af afgørelsen, som beskriver lægens samtykke som en forudsætning for lægevalg er pr. 1. januar 2019 ikke længere udtryk for gældende ret. Den øvrige del af afgørelsen er stadig udtryk for styrelsens praksis.

Klagen

anmodede den 29. marts 2015 Kommune om, at hun kunne få lov til at blive tilknyttet klinik , idet hun havde ansøgt digitalt om at blive tilknyttet disse læger, men havde modtaget et sundhedskort, hvor denne anmodning ikke var imødekommet. Den 30. marts 2015 gav Kommune afslag herpå. indbragte den 9. april 2015 sagen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begrundelse

Indledende bemærkninger

Styrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen alene har kompetence til at tage stilling til en kommunes afgørelse om lægevalg. Dette fremgår af § 5, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Styrelsen har således ikke kompetence til, at tage stilling til en regions afslag på dispensation fra reglerne om lægevalg.

Begrundelse for afgørelsen af sagen

s hidtidige lægepraksis skulle deles op, hvorfor alle de tilknyttede patienter modtog meddelelse om, at de kunne vælge, hvilken læge de ville tilknyttes inden for en bestemt frist.

henvendte sig den 29. marts 2015 til Kommune , da hun havde modtaget et nyt sundhedskort, hvoraf fremgik, at hun ikke havde fået den læge, hun havde ønsket. Hun anmodede kommunen om at rette fejlen.

Kommune besvarede henvendelsen den 30. marts 2015 og anførte, at man ikke kunne se i sygesikringssystemet, at havde valgt en læge, hvorfor hun var blevet tildelt en ny lægepraksis af kommunen. Kommunen anførte endvidere, at hvis der var sket en fejl, kunne fremsende en kvittering for lægevalget til kommunen. Kommunen anførte afslutningsvis, at den ønskede lægepraksis nu havde lukket for patienttilgang.

sendte en e-mail til Kommune den 30. marts 2015. Hun anførte heri, at hun digitalt havde tilmeldt sig den ønskede læge, og at hun havde fulgt de anvisninger, som hun havde fået i et brev, og som hun fik løbende på skærmen. Hun anførte endvidere, at tilmeldingsproceduren sluttede kort efter angivelsen af den ønskede læge, uden at hun fik tilbudt en udskrift af kvittering. Hun anførte videre, at hun ikke var informeret om, at man ville få en kvittering, når proceduren var afsluttet. Hun har hertil anført, at det samme gentog sig for hendes ægtefælle. Hun har yderligere anført, at hun derfor gik ud fra at lægevalget var gennemført som forventet. Hun har endelig anført, at hun ikke havde mulighed for at konstatere, at anmodningen om lægevalg ikke var gået igennem, og at det alene er kommunens ansvar at sikre, at de digitale værktøjer virker korrekt.

Kommune skrev den 9. april 2015 en e-mail til , hvor kommunen oplyste om, at klinik havde lukket for patienttilgang, men at og hendes ægtefælle var velkomne til at skifte gebyrfrit til en anden praksis.

har den 14. april 2015 i en e-mail til styrelsen anført, at en del andre patienter er blevet ramt af samme fejl som hun og hendes ægtefælle. Hun har endvidere vedhæftet et skærmprint, hvoraf fremgår at hun den 1. marts 2015 kl. 15.43 var inden på den del af Borger.dk, som vedrører lægevalg.

Kommune har i brev af 22. april 2015 anført, at kommunen på grund af flere henvendelser om digitalt lægeskift, som ikke er gået igennem, har kontaktet systemleverandøren. Leverandøren har anført, at og hendes ægtefælle ikke er kommet til kvitteringssiden, hvilket indikerer, at de ikke har trykket på bekræft-knappen. Kommunen anførte endvidere, at man havde kontaktet regionen med henblik på at dispensere fra reglen om maksimalt 2.000 patienter for den ønskede lægepraksis, hvilket regionen afviste.

anmodede den 13. maj 2015 Kommune om en afklaring af sagen.

Kommune besvarede den 2. juni 2015 henvendelsen. Kommunen anførte blandt andet, at man ad flere gange havde anmodet regionen om at dispensere i sagen, hvilket regionen havde afvist. Kommunen anførte endvidere, at systemleverandøren ikke kunne se, at der skulle have været tekniske problemer med den digitale selvbetjeningsløsning.

Den 2. juni 2015 sendte en e-mail til styrelsen. Hun anførte blandt andet, at der manglede information om, at man ville få en kvittering, når tilmeldingen til læge var korrekt behandlet. Hun anførte endvidere, at maskinen stoppede i meget lang tid efter, at de havde krydset af i de relevante felter, hvorefter de troede at tilmeldingen var afsluttet. Hun har endelig anført, at det EDB-teknisk måske ikke var en fejl, men at hun som bruger af systemet opfatter det som en fejl.

Det fremgår af § 59, stk. 1, i sundhedsloven at personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, skal vælge alment praktiserende læge og meddele det til kommunen. Nærmere regler om valg af alment praktiserende læge er med hjemmel i sundhedslovens § 59, stk. 5, fastsat ved bekendtgørelse nr. 966 af 29. august 2014 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren.

Det følger af § 1, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse, at personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, skal vælge alment praktiserende læge eller klinik, der er tilsluttet landsoverenskomst om almen lægegerning indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, og som har åbent for tilgang, og meddele dette valg til bopælskommunen.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 9, at følgende gruppe 1-sikrede, uanset lukning for tilgang til lægen eller klinikken, kan tilmeldes lægen eller klinikken, medmindre lægen eller klinikken beder sig fritaget herfor:

1) Børn af sikrede, der er tilmeldt lægen, når børnene fylder 15 år og børnene hidtil har været tilmeldt den anden forælders læge eller klinik.

2) Ægtefæller og samboende til sikrede, der er tilmeldt lægen eller klinikken.

3) Sikrede, der overgår fra gruppe 2- eller hvilende sikringsstatus, når lægen er den læge, som sikrede seneste har været tilmeldt som gruppe 1-sikret.

4) Sikrede, der efter endt indkaldelse til værnepligtstjeneste eller tjeneste, der træder i stedet herfor, og personer, der efter optagelse i anstalter og arresthuse under Kriminalforsorgen, hvor der under indkaldelse eller ophold i de nævnte institutioner har været frameldt sikringsgruppe 1, jf. bekendtgørelse nr. 23 af 9. januar 2007 om begrænsning i adgang til ydelser efter sundhedsloven for visse persongrupper, er berettiget til at blive gruppe 1-sikrede, når lægen er patientens hidtidige læge på stedet.

5) Sikrede, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge mellem mindst 2 læger eller klinikker inden for en afstand af 15 km ad nærmeste offentlige vej fra deres bopæl.

En patient kan således tilmeldes en praksis, der har lukket for tilgang, hvis lægen ikke beder sig fritaget herfor, og hvis en eller flere af betingelserne i bekendtgørelsens § 1, stk. 9, er opfyldt.

er efter det oplyste, ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne ovenfor.

Som udgangspunkt kan der ikke gives yderligere adgang til at blive tilknyttet en læge med lukket for tilgang af nye patienter, end hvad der fremgår af den ovenfor citerede bestemmelse.

Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at en borger efter omstændighederne skal stilles, som om borgeren har foretaget lægevælg, hvis det kan dokumenteres, at der på tidspunktet for lægevalget var en teknisk fejl i IT-systemet, og borgeren ikke havde mulighed for at opdage dette.

Styrelsen finder på baggrund af det til sagen oplyste ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne lægge til grund, at der var en teknisk fejl i IT-systemet, da havde logget ind på Borger.dk for at foretage lægevalg.

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at systemleverandøren har oplyst, at man ikke har kunne konstatere, at der var en teknisk fejl.

Styrelsen kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, at efter det oplyste ikke blev informeret om, at hun ville modtage en kvittering når lægevalget var gennemført.

På denne baggrund tiltræder styrelsen den afgørelse, der er truf­fet af Kommune den 30. marts 2015 om s valg af praktiserende læge.