Ikke ret til tolkebistand til undersøgelse som led i ressourceforløb

Region har ikke handlet i strid med sundhedslovens § 50 ved ikke at give tolkebistand i forbindelse med undersøgelsen på Sygehus den 20. februar 2014, idet undersøgelsen blev foretaget som led i hans ressourceforløb.

Sagsnummer:

15SPS73

Offentliggørelsesdato:

15. december 2015

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Kategori:

Patientrettigheder

Region <****> har ikke handlet i strid med sundhedslovens § 50 ved ikke at give <****> tolkebistand i forbindelse med undersøgelsen på Sygehus <****> den 20. februar 2014, idet undersøgelsen blev foretaget som led i hans ressourceforløb.

Klagen

Den 20. februar 2014 blev undersøgt på afsnit , Sygehus , efter henvisning fra kommunen som led i hans ressourceforløb. klagede den 27. maj 2014 over, at samtalen blev gennemført uden tolk.

Begrundelse

Den 26. september 2013 fik bevilliget et ressourceforløb via rehabiliteringsteamet.

Den 20. februar 2014 blev i forbindelse med ressourceforløbet undersøgt på afsnit , Sygehus , efter henvisning fra kommunen under henvisningsdiagnoserne psykiske problemer, PTSD og smerter i ryg og nakke med henblik på yderligere behandlingsmuligheder i forhold til den fysiske og psykiske tilstand. Der var bestilt tolk til samtalen, men tolken meldte afbud umiddelbart før undersøgelsen.

Undersøgelsen blev baseret på samtale med samt dennes ægtefælle, men uden deltagelse af tolk.

Objektivt blev det noteret, at talte sparsomt dansk, men at han havde god sprogforståelse. I løbet af samtalen lykkedes det ham at opgive en relevant sygehistorie.

har klaget over, at samtalen blev gennemført uden tolk.

Region har i en udtalelse til sagen fra den undersøgende læge i afsnit , Sygehus , anført, at det er lægens praksis i sådanne situationer at udsætte undersøgelsen, med mindre borgeren udtrykkeligt ønsker undersøgelsen gennemført uden tolk. I forbindelse med undersøgelsen den 20. februar 2014 insisterede på, at undersøgelsen blev gennemført med hans ægtefælle som tolk, idet han ikke ønskede sagen yderligere udsat.

Af udtalelsen fremgår videre, at det kan være svært på forhånd at vurdere, om det er muligt at gennemføre en undersøgelse uden tolk. Såfremt den behandlende læge oplever, at en undersøgelse ikke kan gennemføres på grund af sprogvanskeligheder, afbrydes undersøgelsen, og der aftales ny tid til undersøgelse med tolk. Hverken eller dennes ægtefælle gav under samtalen udtryk for, at der var behov for at afbryde undersøgelsen på grund af sproglige problemer. Det var den undersøgende læges indtryk, at ægtefællen fungerede fint som tolk, hvilket hun ifølge sagsakterne også tidligere havde gjort, og det bemærkes, at der ikke i klagen er omtalt fejltolkning eller misforståelser.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 50, at regionsrådet yder vederlagsfri tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt sygehusbehandling.

Det fremgår videre af § 1 i den dagældende bekendtgørelse nr. 1413 af 28. december 2011 om tolkebistand efter sundhedsloven, at patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, i forbindelse hermed har ret til vederlagsfri tolkebistand, når lægen skønner, at en tolk er nødvendig for behandlingen.

Det er styrelsens opfattelse, at en undersøgelse, der foretages som led i et ressourceforløb, ikke er behandling i den forstand, det forstås i sundhedslovens § 50. Det skyldes, at der ikke er tale om behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge omfattet af regionsrådets forpligtelser, ligesom der heller ikke er tale om sygehusbehandling omfattet af regionsrådets forpligtelser. Styrelsen kan hertil oplyse, at sygehusbehandling omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning på sygehus, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Det fremgår af § 2 i den dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v.

Styrelsen har lagt vægt på, at undersøgelsen af blev foretaget efter henvisning fra kommunen som led i hans ressourceforløb, og at formålet med undersøgelsen således ikke var patientbehandling omfattet af regionsrådets forpligtelser.

Det følger heraf, at ikke i medfør af sundhedslovens § 50 havde ret til tolkebistand, idet han var henvist til undersøgelse som led i sit ressourceforløb. Den omstændighed, at undersøgelsen fandt sted på Sygehus , kan ikke føre til et andet resultat.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ikke findes regler i sundhedsloven, som giver en borger, der undersøges som led i et ressourceforløb, ret til tolkebistand. Det falder imidlertid uden for styrelsens kompetence at tage stilling til, om der i en sådan situation er ret til tolkebistand efter anden lovgivning eller andre regelsæt, herunder almindelige principper for god forvaltningsskik.

Region har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved ikke at give tolkebistand i forbindelse med undersøgelsen den 20. februar 2014 på afsnit , Sygehus .