Brugen af Uro-Tainer Twin ordineret af sygehus var behandlingsredskab, indtil patientens tilstand var stationær, og udgiften afholdtes derfor af regionen

Region har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved ikke at afholde udgiften til s brug af Uro-Tainer Twin. Udgiften til s brug af Uro-Tainer Twin fra tidspunktet for ordinationen og indtil den efterfølgende kontrol afholdes af Region .

Sagsnummer:

15SPS75

Offentliggørelsesdato:

7. december 2015

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 81, stk. 1, ved ikke at afholde udgiften til <****>s brug af Uro-Tainer Twin. Udgiften til <****>s brug af Uro-Tainer Twin fra tidspunktet for ordinationen og indtil den efterfølgende kontrol afholdes af Region <****>.

Klagen

blev den 4. april 2014 ordineret Uro-Tainer Twin til brug i hjemmet efter forventet udskrivelse fra Sygehus . skulle herefter selv betale for brugen og klagede herover til Patientombuddet, nu Styrelsen for Patientsikkerhed, den 18. september 2014.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

var i foråret 2014 til ambulant behandling på Sygehus . Hun blev den 4. april 2014 ordineret brug af Uro-Tainer Twin med henblik på at undgå dannelse af sten på hendes permanent anlagte topkateter. Brugen af Uro-Tainer Twin skulle iværksættes efter en forestående operation for sten i urinvejene. Operationen blev udført den 15. april 2014, og der blev herefter planlagt kontrol til tre eller 4 måneder senere.

Det fremgår af en mail fra Sygehus , til hjemmeplejen den 4. april 2014, at man anmodede hjemmeplejen om at sætte i behandling med Uro-Tainer Twin. Det fremgår videre af denne mail, at selv skulle anskaffe udstyret ved opstart, og at hjemmeplejen herefter skulle søge om en bevilling til hende.

klagede den 18. september 2014 til Patientombuddet, nu Styrelsen for Patientsikkerhed, på s vegne. Det er i klagen anført, at s anvendelse af Uro-Tainer Twin er en del af hendes sygehusbehandling og dermed burde være vederlagsfri, samt at det siden ordinationen har kostet hende 1.100 kr. i egenbetaling hver 5. uge.

Styrelsen kan oplyse, at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark. Det følger af sundhedslovens § 81, stk. 1. Det kræver udtrykkelig lovhjemmel at opkræve betaling for sygehusbehandling fra en patient.

Det fremgår videre af dagældende cirkulære nr. 149 af 21. december 2006 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet, at det er et integreret led i en sygehusbehandling at forsyne patienter med de redskaber m.v., som er en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen, i de tilfælde, hvor der er behov herfor. Det fremgår endvidere af cirkulæret, at behandlingsredskaber er redskaber, som patienten forsynes med som led i behandling på sygehus eller i speciallægepraksis, der efter aftale med sygehusvæsenet varetager opgaver for dette, eller patienten forsynes med som led i eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved sygehusbehandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat.

I ovennævnte cirkulære er blandt andet følgende redskaber kategoriseret som behandlingsredskaber: Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på sygehus/speciallægepraksis eller som en fortsættelse af den iværksatte behandling, og hvor patientens anvendelse af hjælpemidlet/apparaturet typisk er under kontrol af sygehuset eller speciallægepraksis, indtil tilstanden er stationær.

 

Betaling for Uro-Tainer Twin

På baggrund af den ovennævnte korrespondance fra Sygehus , af 4. april 2014, har styrelsen lagt til grund, at blev ordineret behandling med Uro-Tainer Twin af sygehuset.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at brugen af Uro-Tainer Twin skete på sygehusets foranledning som en fortsættelse af den på sygehuset udførte behandling med det formål at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, der kunne forventes ved den planlagte operation for sten i urinvejene; alternativt at undgå tilbagefald og forringelse af dette resultat.

Det er herefter styrelsens vurdering, at brugen af Uro-Tainer Twin i det konkrete tilfælde må betragtes som et behandlingsredskab.

Styrelsen har lagt vægt på, at ordinationen af Uro-Tainer Twin skete med henblik på at undgå fornyet dannelse af sten i urinvejene og på, at fortsat skulle ses i urologisk regi på Sygehus , til kontrol af den tilstand, som brugen af Uro-Tainer Twin havde til hensigt at forebygge. Såfremt problemerne vedrørende stendannelse på s topkateter ved denne kontrol var aftaget som tilsigtet, ville den aktuelt behandlingskrævende tilstand efter styrelsens opfattelse først herefter kunne betegnes som stationær.

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at Region ikke efter sundhedslovens § 81 havde hjemmel til i forbindelse med ordinationen den 4. april 2014 at overlade betalingen for s brug af Uro-Tainer Twin til hjemmeplejen eller til selv.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 81 ved ikke at afholde betalingen for s brug af Uro-Tainer Twin.