Retten til gebyrfrit lægeskift ved praksisophør gælder først fra det tidspunkt hvor kommunen eller regionen har givet patienten meddelelse om praksisophøret

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 8. april 2015 om s egenbetaling for sundhedskort. havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

15SPS77

Offentliggørelsesdato:

15. december 2015

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 8. april 2015 om <****>s egenbetaling for sundhedskort. <****> havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Klagen

foretog den 8. april 2015 elektronisk lægeskift. Som følge af lægeskiftet opkrævede kommunen et gebyr på kr. 190. anmodede efterfølgende Kommune om at refundere hans udgifter til lægeskiftet. Kommune fastholdt at lægeskiftet ikke kunne foretages gebyrfrit. indbragte ved brev af 13. april 2015 sagen for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begrundelse

har i sin klage af 13. april 2015 anført, at han den 7. april 2015 var nødt til at skifte læge, da han blev orienteret om, at hans hidtidige læge ikke ville vende tilbage, og at der ikke var nogen vikar for lægen. Han har endvidere anført, at han af lægens sekretær havde fået at vide, at lægen ikke ville vende tilbage. Han har videre anført, at kommunen var klar over fejlen i systemet. Han har yderligere anført, at kommunen oplyste, at årsagen til at han ikke kunne skifte læge uden gebyr var, at der ikke forelå noget officielt om, at hans læge var holdt op. Han har hertil anført, at det følger af loven, at lægeskift er gratis blandt andet ved ændringer i lægepraksis, hvilket han mener er tilfældet i denne sag.

Af § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau), svarende til 190 kr. i grundbeløb 2015-niveau, for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er styrelsens opfattelse, at § 14, stk. 1, nr. 5, er den relevante bestemmelse, som eventuelt måtte finde anvendelse i dette tilfælde.

Sundheds- og Ældreministeriet har i en vejledende udtalelse til styrelsen udtalt, at tidspunktet for praksisophør beregnes fra det tidspunkt, hvor borgeren er blevet orienteret om praksisophør fra kommunen eller regionen jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 5.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at en borger ikke kan undtages for gebyr for udstedelse af sundhedskort efter vejledningens § 14, stk. 1, nr. 5, før kommunen eller regionen har meddelt borgeren, at lægepraksis ophører, og at der som følge heraf er adgang til gebyrfrit lægeskift.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at dette kriterie ikke er opfyldt i s tilfælde, da der ikke var sendt en sådan meddelelse til . Det faktum, at Kommune var bekendt med, at lægen var sygemeldt, og at han eventuelt ikke ville vende tilbage, kan ikke føre til, at kan anses som havende modtaget en sådan information. 

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke har ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med hans lægeskift den 8. april 2015.