Der var ikke ret til gebyrfrit lægeskift, efter egen læge havde være sygemeldt i otte måneder, da patienten havde mulighed for at benytte vikarer m.v.

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 14. april 2015 om s egenbetaling for sundhedskort. havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

16SPS01

Offentliggørelsesdato:

11. januar 2016

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 14. april 2015 om <****>s egenbetaling for sundhedskort. <****> havde ikke ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Klagen

skiftede læge via den digitale selvbetjening og blev i den forbindelse automatisk opkrævet et gebyr på 190 kr. af Kommune . Kommunen fastholdt ved brev af 14. april 2015, at lægeskiftet ikke kunne foretages gebyrfrit. indbragte ved brev af 16. april 2015 sagen for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begrundelse

anførte i e-mail af 10. april 2015 til Kommune , at hans hidtidige læge var syg og ikke ville vende tilbage til sin praksis, hvorfor klinikken havde rådet ham til at foretage lægeskift. Han anførte endvidere, at han i forbindelse med lægeskiftet ikke kunne angive årsagen som nedlæggelse af praksis, hvorfor han anmodede Kommune om at refundere 190 kr., som han var nødt til at betale ved lægeskiftet.

Kommune traf afgørelse i e-mail af 14. april 2015 til . Det fremgår heraf, at ikke var berettiget til fritagelse for gebyr, da der ikke var tale om nedlæggelse af praksis.

anførte i e-mail af samme dag til Kommune , at det fremgår af kommunens regler, at det er gratis at skifte læge, hvis der sker nedlæggelse/ændring ved lægen. Han har hertil anført, at dette må være gældende i hans situation.

Kommune besvarede telefonisk ovenstående e-mail. Det fremgår af telefonnotatet, at der blev henvist til klagevejledningen i afgørelsen af 14. april 2015.

har i sin klage af 16. april 2015 anført, at hans hidtidige læge havde været fraværende i omkring 8 måneder, og var blevet så syg, at han ikke kunne vende tilbage. Han har anført, at klinikken derfor havde rådet ham til at skifte læge. Han har hertil anført at han i perioden, hvor lægen var sygemeldt, har måttet benytte de tilknyttede vikarer, samt efter henvisning andre læger i byen. Han har videre anført, at dette ikke er en holdbar situation for patienten og lægeklinikken. Han har yderligere anført, at det fremgår af kommunens hjemmeside, at lægeskift er gratis, hvis der sker praksisnedlæggelse eller ændringer ved lægen. Han har endelig anmodet om at få det forkert indbetalte gebyr for lægeskift refunderet.

Af § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007-niveau), svarende til 190 kr. i grundbeløb 2015-niveau, for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er styrelsens opfattelse, at § 14, stk. 1, nr. 5, er den relevante bestemmelse, som måtte finde anvendelse i dette tilfælde.

Sundheds- og Ældreministeriet har i en vejledende udtalelse til styrelsen udtalt, at tidspunktet for praksisophør beregnes fra det tidspunkt, hvor borgeren er blevet orienteret om praksisophør fra kommunen eller regionen jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 5.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at en borger ikke kan undtages for gebyr for udstedelse af sundhedskort efter vejledningens § 14, stk. 1, nr. 5, før kommunen eller regionen har meddelt borgeren, at lægepraksis ophører, og at der som følge heraf er adgang til gebyrfrit lægeskift.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at dette kriterie ikke er opfyldt i s tilfælde, da der efter det oplyste ikke var sendt en sådan meddelelse til .

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke kan lægges vægt på, at en patient eksempelvis på grund af lægens sygdom ikke har haft mulighed for at benytte egen læge i en længere periode, hvis patienten har haft adgang til behandling ved andre praktiserende læger, vikarer eller lignende. 

Ifølge det i klagen oplyste, så har i perioden hvor hans hidtidige læge har været sygemeldt, haft mulighed for at benytte vikarer, og ved henvisning andre læger i byen.

På denne baggrund finder styrelsen, at ikke har ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med hans lægeskift i april 2015.