Ingen ret til særligt sundhedskort til dansk pensionist bosat i Sverige

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 18. december 2015 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

16SPS06

Offentliggørelsesdato:

2. marts 2016

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 18. december 2015 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Klagen

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 18. december 2015 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede ved brev af 6. januar 2016 over Udbetaling Danmarks afgørelse.

Begrundelse

, som er dansk statsborger, bosiddende i Sverige og modtager dansk pension og ATP, anmodede Udbetaling Danmark om udstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 18. december 2015 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark oplyste i sin afgørelse, at ikke opfyldte betingelserne for at få udstedt et særligt sundhedskort, da han ikke arbejder i Danmark.

har i sin klage anført, at han er dansk statsborger, at han modtager mere end 75% af sin indkomst fra Danmark, og at han er fuldt skattepligtig i Danmark. har endvidere anført, at det afgørende er, hvorfra indtægten kommer og ikke om man aktuelt arbejder i Danmark. Han har videre anført, at han tidligere har modtaget sygedagpenge i mere end et år fra Kommune , hvilket var fuldt skattepligtigt i Danmark, og at han i den forbindelse modtog et særligt sundhedskort fra Kommune . har tillige anført, at han er i et behandlingsforløb i Danmark, og at han ikke kan behandles i Sverige, da de ikke kender til den operationsteknik, der blev anvendt ved behandlingen i Danmark. Han har hertil anført, at han ikke har mulighed for at blive behandlet i Danmark uden et særligt sundhedskort.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt for disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

En person som er omfattet af forordningen kan alene været omfattet et ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 1.

En person, der modtager en kontantydelse i stedet for en erhvervsindtægt, ligestilles med personer, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse. Dette er eksempelvis tilfældet for personer, der modtager sygedagpenge, barselspenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, men ikke personer der eksempelvis modtager kontanthjælp, pension eller arbejdsskadeerstatning.

Det fremgår af artikel 11, stk. 2.

En person er omfattet af lovgivningen om social sikring i det medlemsland, hvor han udfører arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. En tjenestemand er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning han er ansat. En person, der modtager arbejdsløshedsunderstørrelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, er omfattet af lovgivningen i bopælsstaten, og en person, der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en medlemsstat, er omfattet af denne medlemsstats lovgivning.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 3, litra a)–d).

Alle andre personer, som ikke falder ind under artikel 11, stk. 3, litra a)–d), er omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten.

Det fremgår af artikel 11, stk. 3, litra e.

Det fremgår af ansøgningen om særligt sundhedskort, at modtager pension fra Danmark.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke efter de ovenfor beskrevne bestemmelser er omfattet af lovgivningen i Danmark.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at , som modtager af pensionsydelser, ikke er omfattet af forordningens artikel 11, stk. 3, litra a)-d), hvorfor han er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, han bor i. Som ovenfor nævnt, kan han derfor ikke samtidig være omfattet af lovgivningen i Danmark.

Styrelsen kan i den forbindelse ikke lægge vægt på, i hvilket land er skattepligtig. En person kan efter omstændighederne godt være skattepligtig i Danmark, uden at personen har ret til et særligt sundhedskort til behandling i Danmark.

Styrelsen har endvidere ikke mulighed for at tage et aktuelt behandlingsbehov i betragtning ved afgørelsen af, om en person er berettiget til et særligt sundhedskort.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke er berettiget til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen kan afslutningsvis bemærke, at personer, der modtager sygedagpenge fra Danmark, som beskrevet i klagen, ligestilles med personer, der udøver lønnet beskæftigelse i Danmark efter forordningens artikel 11, stk. 1, og er således berettiget til et særligt sundhedskort efter forordningens artikel 11, stk. 2, som ovenfor beskrevet.

 

Styrelsen kan endvidere oplyse, at en person, der modtager pension fra Danmark og denne persons familiemedlemmer har ret til alle sundhedsydelser i Danmark, undtagen planlagt sygehusbehandling. Det følger af § 2 i bekendtgørelse nr. 1657 af 27. december 2013 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land. En person, der modtager pension fra Danmark, og denne persons familiemedlemmer har dog, som det også fremgår af det ovenfor anførte, ikke ret til et særligt sundhedskort.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven, som ændret ved § 6 i lov nr. 523 af 29/04/2015  om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser.

Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og ådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.

Stk. 7. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

Bekendtgørelse

nr. 547 af 22. april 2015  om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark udsteder også det særlige sundhedskort til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved § 7 i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,

…..