Børn under 16 år kan ikke undtages fra gebyr for sundhedskort når de skifter læge samtidig med en forælder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Kommune den 1. juli 2014 om egenbetaling for s lægeskift. havde ikke ret til vederlagsfrit lægeskift.

Sagsnummer:

16SPS24

Offentliggørelsesdato:

10. maj 2016

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder med ændret begrundelse den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 1. juli 2014 om egenbetaling for <****>s lægeskift. <****> havde ikke ret til vederlagsfrit lægeskift.

Klagen

ansøgte den 12. juni 2014 Kommune om at skifte følgeskab vedrørende alment praktiserende læge for sin datter , som var under 16 år, således at hun fremover ville følge ham i stedet for at følge sin mor. Kommune meddelte, at lægeskift for , når der var sket ændring i følgeskab, ville koste 185 kr. Kommune fremsendte den 1. juli 2014 en skriftlig afgørelse herom til , som samme dag indbragte sagen for (det daværende) Patientombuddet.

Begrundelse

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 1. juli 2014, at skift af følgeskab ikke er undtaget fra gebyr for sundhedskort i § 14 i bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v., hvorfor skift af følgeskab koster et gebyr på 185 kr. pr. barn.

har anført i sin klage, at han ønskede at skifte læge, og at han også ønskede, at børnene skiftede til samme læge, da det oftest var ham, der var med børnene til læge. Hans hustru ønskede at blive ved deres hidtidige læge. Han har endvidere anført, at han havde en forventning om, at han i processen med lægeskift ville blive spurgt, om han ønskede, at børnene skulle følge med, eller at de fulgte med automatisk. Han har videre anført, at han ikke var bekendt med, at der eksisterede en ting som følgeskab, og at man skulle tage højde for dette i forbindelse med lægeskift. Han har hertil anført, at han ikke fik nogen vejledning i forbindelse med lægeskiftet, hvor der blev gjort opmærksom på, at man skulle tage højde for følgeskab. Han har yderligere anført, at hverken han eller hans hustru er blevet gjort opmærksomme på, at børnene har følgeskab, og at han formoder, at følgeskabet automatisk er blevet tildelt hans kone. Han har endelig anført, at han finder, at der er givet dårlig rådgivning i forbindelse med hans lægeskift, og at der sker urimelig forskelsbehandling med baggrund i køn i forbindelse med børns følgeskab.

Af § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 185 kr. i 2014, for hvert sundhedskort eller særlige sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

1)        I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2)        Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3)        I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4)        Ved ændring af personnummer.

5)        I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6)        I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7)        Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8)        Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9)        Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 14, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en forespørgsel fra styrelsen udtalt, at børn og unge under 16 år er selvstændigt sikrede. Ministeriet har endvidere oplyst, at børn og unge under 16 år derfor ikke følger en af forældrene, hvis barnets forælder ønsker at skifte læge. Ministeriet har endelig anført, at der ikke er hjemmel til at undtage børn og unge under 16 år fra opkrævning af gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort i forbindelse med forælderens lægeskift.

Styrelsen har forstået Kommune s afgørelse således, at kommunen er af den opfattelse, at børn under 16 år kan undtages for betaling af gebyr i forbindelse med lægeskift, hvis de har følgeskab med en forælder der skifter læge, men at der kan opkræves et gebyr der svarer til gebyret for et nyt sundhedskort, hvis barnet skal følge den forælder, som barnet ikke har følgeskab med.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der ikke er hjemmel til denne fortolkning, da § 14, stk. 1, i bekendtgørelsen er udtømmende, hvorfor børn under 16 år ikke kan undtages fra gebyr i forbindelse med udstedelse af nyt sundhedskort ved lægeskift, med mindre undtagelsesbetingelserne er opfyldt. Følgeskab er ikke nævnt som en undtagelsesbetingelse.

Børn under 16 år kan således alene undtages fra betaling af gebyr for et nyt sundhedskort i forbindelse med lægeskift, hvis en af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens § 14, stk. 1, er opfyldt.

Styrelsen finder herefter, at Kommune var berettiget til at opkræve gebyr i forbindelse med s lægeskift, da børn under 16 år ikke kan undtages for gebyr i forbindelse med lægeskift, når det sker samtidig med, at barnets forælder skifter læge, og da efter det oplyste ikke opfylder undtagelsesbetingelserne i bekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen skal afslutningsvis bemærke, at der i afgørelsen ikke er taget stilling til anbringende om urimelig forskelsbehandling med baggrund i køn, da der efter de gældende regler skal betales gebyr i forbindelse med lægeskift for et barn under 16 år, uanset hvilken af forældrene der skifter læge samtidig med barnet.

Styrelsen finder i den forbindelse anledning til at bemærke, at Kommune s hidtidige praksis og begrundelse for afgørelsen er udtryk for en retsvildfarelse.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 12. Kommunalbestyrelsen udsteder et bevis til personer, der har ret til ydelser efter loven. Beviset gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilket omfang kommunalbestyrelsen udfærdiger bevis til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, samt i hvilket omfang beviset anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede beviser samt om opkrævning af gebyr for beviser.

Bekendtgørelse nr. 1067 af 14. november 2012 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v.:

§ 14. Kommunen opkræver et gebyr på 155 kr. (grundbeløb 2007 niveau) for hvert sundhedskort eller særligt sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:

1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4) Ved ændring af personnummer.

5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Stk. 3. Der kan ikke opkræves gebyr for udstedelse af EU-sygesikringskort.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

1) udstedelse af bevis efter § 12 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,