Praksisændring - begravelseshjælp: Ret til genoptagelse i sager, hvor der kun er søgt om minimumsbeløbet

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune den 24. september 2014 om begravelseshjælp til boet efter . Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Sagsnummer:

16SPS29

Offentliggørelsesdato:

25. maj 2016

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune <****> den 24. september 2014 om begravelseshjælp til boet efter <****>. Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Klagen

Kommune havde ydet s niece begravelseshjælp på 1.050 kr. efter , idet der var ansøgt om minimumsbeløbet. Kommunen afslog ved brev af 24. september 2014 at yde formueafhængig begravelseshjælp til konkursboet efter . Konkursboet ved advokat klagede ved brev af 13. oktober 2014  over kommunens afgørelse.

Begrundelse

Indledende bemærkninger

Styrelsen for Patientsikkerhed skal indledningsvist bemærke, at Udbetaling Danmark den 1. maj 2015 overtog kommunernes myndighedsområde vedrørende blandt andet begravelseshjælp.

Krav mod en kommune vedrørende begravelseshjælp, overgik den 1. maj 2015 til Udbetaling Danmark. Det følger af § 9, stk. 6, i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love.

Styrelsen fremsender derfor denne afgørelse til Udbetaling Danmark og ikke Kommune .

 

Anbringender og reglerne

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2014-niveau, jf. cirkulære nr. 9563 af 16. oktober 2013 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2014. døde den 10 juni 2014.

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 24. september 2014, at kommunen den 19. juni 2014 havde udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp efter på baggrund af en ansøgning om minimumsbeløbet. Det fremgår videre af kommunens afgørelse, at retten til formueafhængig begravelseshjælp, bortfalder ved ansøgning om minimumsbeløbet.

Bobestyrer har i sit brev af 13. oktober 2014 oplyst, at han er bobestyrer for det insolvente bo efter . Han har anført, at han den 26. august 2014 på vegne af boet ansøgte om maksimal begravelseshjælp, da boets formuegrundlag ved beregning af begravelseshjælp skal ansættes til 0 kr., idet boet har negativ beholdning. Han har videre anført, at boet ikke var udlagt til privat skifte, da s niece ansøgte om begravelseshjælp. Han har hertil anført, at en retstilstand, hvor en person, som ikke er bemyndiget til at handle på boets vegne, skal kunne indskrænke en af skifteretten udpeget bobestyrers senere muligheder for ansøge om begravelseshjælp, er uholdbar. Han har tillige anført, at dette særligt må være tilfældet i et insolvent dødsbo, hvor en sådan indskrænkning vil ske til væsentlig skade for boets kreditorer. Han har yderligere anført, at det er boet, der afholder udgifterne til begravelsen. Han har endelig anført, at en bobestyrer altid bør have adgang til at søge om yderligere begravelseshjælp, hvis en ansøgning fra en efterladt til afdøde har baseret sig på ukorrekte oplysninger om boets økonomiske forhold.

Kommune har i brev af 24. oktober 2014 anført, at kommunen ikke var bekendt med, at boet var udleveret til bobestyrerbehandling den 19. juni 2014, hvor kommunen udbetalte minimumsbeløbet til s niece. Kommunen har endvidere henvist til, at det er i overensstemmelse med det daværende Patientombuddets praksis, at der ikke efterfølgende kan søges om formueafhængig begravelseshjælp, hvis der oprindeligt kun var ansøgt om minimumsbeløbet.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.250 kr., jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes dog med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 17.200 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 27.450 kr., jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Det fremgår videre af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Styrelsens tidligere praksis

Det var tidligere styrelsens praksis, at en ansøgning om minimumsbeløbet efter bekendtgørelsens § 6 kunne afskære senere ansøgninger om formueafhængig begravelseshjælp efter bekendtgørelsens § 3.

Styrelsens nye praksis

På baggrund af drøftelser med Sundheds- og Ældreministeriet og et responsum fra Kammeradvokaten har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at den hidtidige praksis er ulovlig og ændret praksis i overensstemmelse med det i dette afsnit beskrevne. 

Efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger antages der at gælde en pligt for myndigheder til at genoptage en sag, hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedernes oprindelige stillingstagen til sagen.

Nye oplysninger omfatter enhver faktuel oplysning, som kan have haft indflydelse på afgørelsens indhold.

Det følger af bekendtgørelsens § 6, at minimumsbeløbet på 1.050 kr. udbetales uafhængigt af formueoplysninger og alene på baggrund af afdødes fødselsdato.

Der er ikke i sundhedsloven eller bekendtgørelsen om begravelseshjælp hjemmel til at afskære adgangen til at få genoptaget en sag om udbetaling af begravelseshjælp, hvis ansøger – efter at minimumsbeløbet er udbetalt - fremkommer med nye oplysninger om formueforholdene i forhold til den første ansøgning og på den baggrund anmoder om udbetaling af formueafhængig begravelseshjælp.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at en ansøgning om minimumsbeløbet ikke kan få den retsvirkning, at de efterladte eller boet efterfølgende er afskåret fra at ansøge om formueafhængig begravelseshjælp.

På denne baggrund hjemviser styrelsen den afgørelse, der er truf­fet af Kommune vedrørende begravelseshjælp efter . Udbetaling Danmark skal tage stilling til om boet efter har ret til yderligere begravelseshjælp.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven, som ændret ved § 6 i lov nr. 523 af 29/04/2015  om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 160. Udbetaling Danmark  behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp:

§ 3. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 8.600 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), jf. § 4.

§ 4. Begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 28.750 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 37.350 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

Stk. 2. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 14.400 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 23.000 kr. (Grundbeløb i 2007-niveau).

§ 5. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Stk. 2. Formuen efter afdøde, der efterlader ægtefælle, opgøres som ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder. Værdien af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med det beløb, ejendomsværdien efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen overstiger 100.000 kr. Når familiens bolig er en andels-, aktie-, anpartslejlighed e.l. gælder tilsvarende, at boligen indgår i formueberegningen med det beløb værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansiering af boligen eller forbedringer af denne, overstiger 100.000 kr.

§ 6. Begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved § 6 i lov nr. 523 af 29/04/2015  om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 5a.Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

3) begravelseshjælp efter § 160, stk. 1 og 2, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf.

…..