Region skulle have reageret på manglende oplysninger

Regionen skulle have vendt tilbage til den henvisende læge, da der manglede oplysninger i en henvisning til MR-skanning.

Sagsnummer:

16SPS32

Offentliggørelsesdato:

31. maj 2016

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved håndteringen af henvisningen af den 10. december 2015.

Klagen

var af sin egen læge henvist til MR-skanning på Sygehus . Den 23. december 2015 rykkede han hospitalet for indkaldelse og fik oplyst, at hospitalet ikke havde modtaget kontrolskema fra egen læge. klagede samme dag til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Begrundelse

Den 10. december 2015 blev af sin egen læge henvist til MR-skanning på Sygehus . Hospitalet modtog henvisningen, der var sendt elektronisk, samme dag.

Den 23. december 2015 rykkede ifølge oplysningerne i klagen Sygehus for indkaldelse til MR-skanning, og han fik oplyst, at hospitalet ikke havde modtaget et MR-kontrolskema fra egen læge, og at hospitalet heller ikke havde kontaktet hans læge vedrørende de manglende oplysninger.

Styrelsen kan oplyse, at det af Region s praksisinformation på sundhed.dk fremgår, at praktiserende speciallæger – og således også alment praktiserende læger - på visse indikationer har mulighed for at henvise en patient til MR-skanning. Det er et specifikt krav til henvisningen, at der skal være udfyldt et MR-kontrolskema. Det skyldes hensynet til at undgå at udføre en MR-skanning på en patient med kontraindikationer for denne type undersøgelse.

Det er styrelsens opfattelse, at det kan lægges til grund, at de henvisende læger er bekendt med kravet om, at der ved henvisning til MR-skanning skal udfyldes et MR-kontrolskema.

Et MR-kontrolskema blev udfyldt og underskrevet af og hans egen læge. Dette skema var dateret den 23. december 2015, og skemaet blev via fax den 23. december 2015 fremsendt til Sygehus , hvor det blev modtaget samme dag.

Afdeling , Sygehus , har i et brev af 1. april 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed oplyst, at henvisningen samme dag, den 23. december 2015, blev visiteret af en radiolog. blev herefter indkaldt telefonisk eller ved brev til MR-skanning den 28. december 2015.

Af brevet fremgår videre, at det er almindelig procedure, at de henvisende læger efterfølgende fremsender MR-kontrolskema til hospitalet via fax.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

.

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke er hjemmel i sundhedslovens § 90, stk. 1, til at udskyde fristen på 8 hverdage, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger i henvisningen, herunder hvis et nødvendigt oplysningsskema, eksempelvis et MR-kontrolskema, ikke er blevet fremsendt sammen med henvisningen.

Det er videre styrelsens opfattelse, at hvis en henvisning ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at henvisningen kan visiteres korrekt, eksempelvis hvis et MR-kontrolskema ikke er fremsendt, så skal det behandlingssted, der har modtaget henvisningen, inden for 8 dage efter modtagelse af henvisningen, returnere henvisningen til den henvisende læge, som efterfølgende må fremsende en ny henvisning eller genfremsende den oprindelige henvisning sammen med de manglende oplysninger.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke inden for 8 hverdage har sendt et oplysningsbrev til eller returneret henvisningen på grund af utilstrækkelige oplysninger. Region har derfor handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,

6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og

9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..

</****></****>