En henvisning med utilstrækkelige oplysninger skal returneres til henvisende læge

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved ikke i oplysningsbrev af 5. maj 2014 at informere om dato for undersøgelse og behandling.

Sagsnummer:

16SPS33

Offentliggørelsesdato:

31. maj 2016

Juridisk tema:

Regionernes oplysningspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, ved ikke i oplysningsbrev af 5. maj 2014 at informere <****> om dato for undersøgelse og behandling.

Klagen

har klaget over, at Afdeling , Sygehus , ikke sendte et indkaldelsesbrev inden for 8 arbejdsdage, efter hun var henvist dertil af egen læge.

Begrundelse

blev den 26. marts 2014 henvist af egen læge til Afdeling , Sygehus .

Henvisningen blev modtaget den 27. marts 2014.

Den 28. marts 2014 sendte Afdeling , Sygehus , et brev til egen læge med henblik på fremsendelse af supplerende oplysninger, da man ikke kunne vurdere om kunne tilbydes behandling på afdelingen på baggrund af oplysningerne i henvisningen. Der blev endvidere vedlagt en vejledning til, hvilke oplysninger, der skal være vedlagt en henvisning til Afdeling , Sygehus .

Den 23. april 2014 rykkede Afdeling , Sygehus , s egen læge for de supplerende oplysninger, da man endnu ikke havde modtaget disse.

Den 30. april 2014 modtog Afdeling , Sygehus , oplysningerne fra egen læge.

Den 5. maj 2014 sendte Afdeling , Sygehus , et brev til , hvoraf fremgik, at der var omkring et års ventetid på indkaldelse af nye patienter, hvorfor man ikke kunne give hende en tid til behandling med det samme. Det fremgik endvidere, at man ville indkalde hende, så snart det var muligt. Der var vedlagt informationsmateriale, hvoraf fremgik, at havde mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

….

6) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Det er Patientombuddets opfattelse, at såfremt der ikke er tilstrækkelige oplysninger i en henvisning, så kan det behandlingssted, der har modtaget henvisningen returnere henvisningen til den henvisende læge.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at brevet af 28. marts 2014 fra Afdeling , Sygehus , til egen læge med anmodning om supplerende oplysninger, må anses som en returnering af henvisningen, selvom dette ikke klart fremgår af brevet, da det klart fremgår, at Afdeling , Sygehus , ikke kunne indkalde til behandling på baggrund af de modtagne oplysninger.

I et sådant tilfælde begynder fristen på 8 hverdage efter sundhedslovens § 90 efter Patientombuddets opfattelse ikke at løbe før behandlingsstedet har modtaget en ny henvisning med tilstrækkelige oplysninger.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der efter de ovenstående regler ikke er en pligt for behandlingsstedet til at orientere patienten om, at man har modtaget en henvisning med utilstrækkelige oplysninger.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at fristen på 8 hverdage efter sundhedslovens § 90 først begyndte at løbe, da Afdeling , Sygehus , den 30. april 2014 modtog de supplerende oplysninger fra egen læge.

blev ved brev af 5. maj 2014 informeret om ventetiden på behandling og muligheden for at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Afdeling , Sygehus , fremsendte brevet til inden for 8 hverdage.

Afdeling , Sygehus , oplyste imidlertid ikke om dato for behandling i brevet af 5. maj 2014.

Det er Patientombuddets opfattelse, at en patient i medfør af sundhedslovens § 90, stk. 1, nr. 1, har ret til at få oplyst dato og sted for behandling, selvom et behandlingssted måtte have meget lang ventetid.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at det i en sådan situation ikke er tilstrækkeligt at oplyse patienten om reglerne for udvidet frit sygehusvalg.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 a, jf. § 87 b, stk. 1 og 2, kan tilbydes undersøgelse inden for 2 måneder og behandling inden for 2 måneder, når patienten er under 19 år og henvist til psykiatrisk undersøgelse eller behandling,

6) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 e, jf. § 87 f, stk. 1, kan tilbydes behandling inden for 2 måneder, når patienten er fyldt 19 år og henvist til psykiatrisk behandling,

7) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens §§ 87 a og 87 f,

8) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

9) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

10) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 9, og

11) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a og § 87 a-§ 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

 

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..