Ikke hjemmel til at udskyde fristen for indkaldelse til undersøgelse, selv om der mangler oplysninger fra patienten

Patientombuddet finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage, efter regionen havde modtaget henvisningen.

Sagsnummer:

16SPS34

Offentliggørelsesdato:

30. maj 2016

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Patientombuddet finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til <****> inden for 8 hverdage, efter regionen havde modtaget henvisningen.

Klagen

har klaget over, at der gik mere end otte hverdage, efter at afdeling , Sygehus , havde modtaget henvisningen, til hun blev indkaldt.

 

Begrundelse

blev den 11. juni 2014 henvist til afdeling , Sygehus . Henvisningen blev modtaget samme dag.

Den 13. juni 2014 blev der sendt et spørgeskema til med anmodning om yderligere oplysninger.

Det fremgår af klagen, at den 20. juni 2014 kontaktede afdelingen, hvor hun fik at vide, at man netop havde fået spørgeskemaet retur, og at det ville blive lagt til lægeliglig vurdering.

Ifølge udtalelse fra afdeling , Sygehus , modtog man svar fra den 23. juni 2014. Det fremgår endvidere af udtalelsen, at man ved  en fejl sendte endnu et spørgeskema til den 30. juni 2014 i stedet for at sende et brev med besked om ventetid og oplysning om retten til frit sygehusvalg. Det fremgår videre, at afdeling , Sygehus , modtog en ny henvisning den 3. juli 2014, og at der i den forbindelse igen fejlagtigt blev sendt et spørgeskema til , og at afdeling , Sygehus , straks da fejlen var blevet opdaget, ringede til og beklagede fejlen. Det fremgår endelig, at indkaldelsesbrevet blev afsendt den 14. juli 2014.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

….

6) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Afdeling , Sygehus modtog henvisningen den 11. juni 2014. blev indkaldt til behandling ved brev af 14. juli 2014.

Det er Patientombuddets opfattelse, at der ikke er hjemmel i sundhedslovens § 90, stk. 1, til at udskyde fristen på 8 hverdage, hvis der ikke er tilstrækkelige oplysninger i henvisningen.

Det er i den forbindelse Patientombuddets opfattelse, at hvis en henvisning er for upræcis, så må sygehuset returnere henvisningen til den henvisende læge, som må lave en ny henvisning. I denne situation begynder fristen på 8 hverdage ikke at løbe.

Det er endvidere Patientombuddets opfattelse, at hvis henvisningen ikke er så upræcis, at der er behov for en ny henvisning, men afdelingen har behov fra oplysninger fra patienten, så begynder fristen på 8 hverdage alligevel at løbe ved modtagelsen af henvisningen. Afdelingen kan så eventuelt vedlægge et spørgeskema sammen med indkaldelsesbrevet, som skal returneres inden første konsultation.

Det er herefter Patientombuddets opfattelse, at Region ikke inden for 8 hverdage har sendt et oplysningsbrev til . Region har herved handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 a, jf. § 87 b, stk. 1 og 2, kan tilbydes undersøgelse inden for 2 måneder og behandling inden for 2 måneder, når patienten er under 19 år og henvist til psykiatrisk undersøgelse eller behandling,

6) patienten efter reglerne i sundhedslovens § 87 e, jf. § 87 f, stk. 1, kan tilbydes behandling inden for 2 måneder, når patienten er fyldt 19 år og henvist til psykiatrisk behandling,

7) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens §§ 87 a og 87 f,

8) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

9) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

10) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 9, og

11) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a og § 87 a-§ 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6.Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..