Patienten var i et behandlingsforløb for sygdommen, og derfor ikke henvist til udredning

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med s forløb på Sygehus 1 i perioden fra december 2013 til november 2014.

Sagsnummer:

16SPS41

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2016

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med <****>s forløb på Sygehus 1 i perioden fra december 2013 til november 2014.

Klagen

klagede den 13. oktober 2014 til det daværende Patientombuddet over, at Sygehus 1 ikke havde udredt ham inden for en måned.

Begrundelse

var kendt i nefrologisk regi på Sygehus 1, idet han var i et behandlingsforløb for diabetisk nyresygdom.

Det fremgår af journalen den 5. december 2013, at havde begyndende symptomer på kronisk nyresvigt (uræmi), hvorfor der blev påbegyndt præuræmiprogram. Det blev besluttet, at der skulle foretages en undersøgelse efter seks uger. blev endvidere informeret om dialyseformerne.

Senere samme dag fik udleveret en ”nyreskolemappe”, som skulle gennemgås. Da han blev dårlig, måtte gennemgangen imidlertid aflyses, inden han blev informeret om transplantation og dialyse. Der blev derfor aftalt ny tid til dette den 13. december 2013.

Det fremgår af en tilføjelse til journalen af 11. december 2013, noteret den 5. december 2013, at havde været til dialyse på Afdeling , Sygehus 1, hvorfor det blev aftalt, at det var denne afdeling, som skulle planlægge og foretage udredning for transplantation.

Frem til den 14. april 2014 fik foretaget en række undersøgelser for at se, om der var noget, som talte imod, at han skulle have en nyretransplantation. I forbindelse med en undersøgelse den 14. april 2014 oplyste , at der var flere i hans familie, som gerne ville donere en nyre, men han oplyste samtidigt, at han ønskede en bugspytkirteltransplantation. Det blev noteret, at dette skulle drøftes med Sygehus 2.

Det fremgår af journalen den 19. maj 2014, at oplyste Sygehus 1 om, at  Sygehus 2 ikke havde modtaget henvisningen angående nyretransplantation. Det blev aftalt, at der skulle laves en undersøgelse den 26. maj 2014, og at man skulle sammenfatte undersøgelsesresultaterne.

gav den 14. juli 2014 udtryk for, at han var utilfreds med det lange forløb. Han blev oplyst om, at han kunne blive henvist til Sygehus 3 eller Sygehus 4, men at der formentlig var lige så lang ventetid. oplyste hertil, at han selv ville kontakte Sygehus 2 for at drøfte mulighederne for transplantation i privat regi.

Frem til den 3. november 2014 var løbende til undersøgelse/vurdering på henholdsvis Sygehus 1 og Sygehus 2 vedrørende nyretransplantation, idet han samtidig ønskede en bugspytkirteltransplantation. Den 3. november 2014 blev han oplyst om konklusionen på henholdsvis nyretransplantation og bugspytkirteltransplantation. Han blev informeret om, at dobbelttransplantation på daværende tidspunkt ikke var mulig, men kunne blive det inden for den nærmere fremtid, men at der ikke var en afklaring herpå. Man vurderede derfor også, at en nyretransplantation med levende donor skulle prioriteres. afviste på daværende tidspunkt at blive skrevet op til nyretransplantation.

har i klagen anført, at udredningsforløbet tog alt for lang tid. Han har hertil oplyst, at et udredningsforløb til nyretransplantation normalt tager cirka 6 måneder, men at det i hans tilfælde tog knap et år.

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Det er styrelsens opfattelse, at i forbindelse med sit udredningsforløb til en nyretransplantation ikke var henvist til udredning i den forstand, som sundhedslovens § 82 b, omfatter.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at allerede havde en kendt sygdom i form af diabetisk nyresygdom.

Styrelsen har videre lagt vægt på, at allerede var i et behandlingsforløb for sin nyresygdom på Sygehus 1, og at der som led i behandlingen, da han begyndte at få symptomer på kronisk nyresvigt, skulle tages stilling til, hvorvidt han skulle have foretaget en nyretransplantation.

Det er således styrelsens opfattelse, at der ikke var tvivl om s sygdom, men at der skulle foretages en vurdering af, hvilken behandling han skulle tilbydes.

Det er som følge heraf styrelsens opfattelse, at ikke havde ret til udredning inden for en måned, sådan som han har anført i sin klage, idet hans behandlingsforløb på Sygehus 1 i perioden fra december 2013 til november 2014 ikke var omfattet af sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med s forløb på Sygehus 1 i perioden fra december 2013 til november 2014.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 27. december 2013 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..