Ej ret til særligt sundhedskort ved bopæl på Færøerne og arbejde på dansk skib

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 17. marts 2016 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

16SPS47

Offentliggørelsesdato:

29. juni 2016

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 17. marts 2016 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Klagen

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 17. marts 2016 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede den 19. marts 2016 over Udbetaling Danmarks afgørelse.

Begrundelse

, som er dansk statsborger, bosiddende på Færøerne og arbejdstager på et skib, som sejler under dansk flag, anmodede Udbetaling Danmark om udstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark meddelte den 21. december 2015, at havde ret til det særlige sundhedskort.

Udbetaling Danmark revurderede herefter afgørelsen, og meddelte den 17. marts 2016 , at han ikke længere havde ret til det særlige sundhedskort. Udbetaling Danmark anførte, at afslaget skyldtes, at ifølge Udbetaling Danmarks oplysninger ikke opfyldte betingelserne for det særlige sundhedskort, idet Færøerne og Grønland ikke er medlem af EU. Ligeledes anførte udbetaling Danmark, at en af betingelserne for at være berettiget til det særlige sundhedskort er, at man har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark oplyste, at således heller ikke den 21. december 2015 havde været berettiget til det særlige sundhedskort.

har anført, at han er uenig i Udbetaling Danmarks begrundelse. Han har hertil anført, at det fremgår af bekendtgørelse af Nordisk Konvention af 12. juni 2012 om social sikring med tilhørende administrative aftale BKI 12 af 18. august 2014, artikel 1, stk. 1, nr. 1, at Færøerne er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring. Han har ligeledes anført, at artikel 2 i konventionen henviser til, at konventionen finder anvendelse på al lovgivning, som er omfattet af forordningen. Han har hertil anført, at den omtalte forordning i henhold til artikel 1, stk. 1, nr. 2 er forordning EF 88/2004, som Udbetaling Danmark blandt andet har angivet som retsgrundlag for afgørelsen.

har videre anført, at forordning EF 883/2004 artikel 11, stk. 4 viser, at arbejde på et skib med dansk flag og med dansk arbejdsgiver anses som lønnet beskæftigelse i Danmark, og at man derfor er omfattet af den danske lovgivning, som forordning EF 883/2004 regulerer.

mener på den baggrund, at han har ret til at være fuldbyrdet medlem i den danske sygesikring. Han har hertil anført, at hvis han ikke har ret til det særlige sundhedskort, må han have ret til det almindelige sundhedskort.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land, og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringssystemer har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Styrelsen kan således oplyse, at Udbetaling Danmarks oplysning om, at en af betingelserne for at være berettiget til et særligt sundhedskort er, at man har bopæl i Danmark, ikke er korrekt.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

Det fremgår af EU-traktatens artikel 52, at traktaterne blandt andet gælder for Kongeriget Danmark. Det fremgår dog af EUF-traktaten artikel 355, stk. 5, litra a, at traktaterne ikke finder anvendelse på Færøerne, som dermed ikke er medlem af EU.

Idet forordningen er udstedt i medfør af EU-traktaten, som ikke finder anvendelse på Færøerne, finder forordningen således heller ikke anvendelse på Færøerne.

Det fremgår videre af vejledning nr. 9803 af 1. oktober 2005 om EF-regler m.m. om social sikring, sygehjælp, sygesikring og sygehusbehandling afsnit 2.4, at Færøerne og Grønland ikke er omfattet af EU. Videre fremgår det, at danske statsborgere, der har (fast) bopæl på disse områder, således ikke er omfattet af den dagældende forordning.

Idet har bopæl på Færøerne, er han således ikke omfattet af forordningen, selvom han er dansk statsborger. Forordningens artikel 11, stk. 4 finder således ikke anvendelse.

Det fremgår af Nordisk Konvention om social sikring, at denne er indgået mellem regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Videre fremgår det, at regeringerne tager i betragtning, at der består et Rigsfællesskab mellem Danmark, Færøerne og Grønland, samt at Færøerne og Grønland ikke er medlemmer af den Europæiske Union eller omfattes af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Det fremgår af vejledning nr. 9803 af 1. oktober 2005 om EF-regler m.m. om social sikring, sygehjælp, sygesikring og sygehusbehandling afsnit 11.2, at Nordisk Konvention om social sikring gælder mellem de nordiske lande, det vil sige, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Videre fremgår det, at konventionen imidlertid ikke regulerer forholdet i Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Idet Nordisk Konvention om social sikring ikke regulerer forholdet mellem Danmark og Færøerne, er det styrelsens opfattelse, at Nordisk Konvention om social sikring ikke finder anvendelse i den omhandlede situation, hvor har bopæl på Færøerne og arbejder på et dansk skib.

Styrelsen finder desuden anledning til at bemærke, at Nordisk Konvention om social sikring ikke vedrører retten til sundhedsydelser. Det følger af bilag 1 til administrativ aftale til nordisk konvention om social sikring, artikel 2, hvori fremgår de ydelser, som er omfattet af konventionen. Bilaget omfatter alene grund- og arbejdspensionssystemer og pensionsydelser, hvorfor sundhedsydelser ikke er omfattet.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at ikke efter de ovenfor beskrevne bestemmelser er omfattet af lovgivningen i Danmark.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke er berettiget til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen skal bemærke, at styrelsen ikke er gået ind i spørgsmålet om, hvorvidt har ret at få udstedt et almindeligt dansk sundhedskort, idet dette ikke falder inden for Udbetaling Danmarks afgørelseskompetence.

Styrelsen kan vejledende oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 7, stk. 3, at personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler udstedt i medfør heraf.

Det følger heraf blandt andet, at behandling som udgangspunkt sker mod betaling, med mindre der er tale om akut behandling under midlertidigt ophold i Danmark.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven, som ændret ved § 6 i lov nr. 523 af 29/04/2015  om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser.

Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og ådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.

Stk. 7. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

Bekendtgørelse

nr. 547 af 22. april 2015  om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.

Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark. Udbetaling Danmark udsteder også det særlige sundhedskort til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved § 7 i lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,

…..