Patientens ret til hurtig udredning blev tilsidesat på grund af uklar information

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved håndteringen af s henvisning den 11. marts 2016 til Sygehus . Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90 ved ikke at give fyldestgørende information i indkaldelsesbrevet af 16. marts 2016. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, ved udfærdigelsen af en udredningsplan til .

Sagsnummer:

16SPS55

Offentliggørelsesdato:

18. juli 2016

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus, Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved håndteringen af <****>s henvisning den 11. marts 2016 til Sygehus <****>. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90 ved ikke at give <****> fyldestgørende information i indkaldelsesbrevet af 16. marts 2016. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, ved udfærdigelsen af en udredningsplan til <****>.

Klagen

klagede den 13. juni 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at hendes ret til hurtig udredning var blevet tilsidesat, fordi hun var henvist til udredning på Sygehus , hvor hun først havde fået en tid den 18. maj 2016, som blev aflyst, og dernæst en ny tid den 7. juli 2016, som også blev aflyst.

 

Begrundelse

Hændelsesforløb

Afdeling , Sygehus , modtog den 11. marts 2016 en henvisning fra s alment praktiserende læge med henblik på udredning for åndenød.

Sygehus gav ved indkaldelsesbrev af 16. marts 2016 en tid til lægesamtale den 18. maj 2016. Man vedlagde blandt andet Region s generelle information om patientrettigheder. Der henvises heri til pjecen ”Når du er henvist til sygehus” udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (Sundheds- og Ældreministeriet, red.). Denne pjece blev også vedlagt. Heri gives blandt andet generel information om retten til hurtig udredning. Pjecen indeholder endvidere e-mailadresser og telefonnumre til regionernes patientkontorer, herunder også til Enhed for Patientvejledning i Region .

Ved brev af 21. april 2016 meddelte Sygehus , at man på grund af akut personalemangel var nødt til at aflyse hendes tid den 18. maj 2016. Man informerede hende om, at hun snarest muligt ville modtage en ny tid. fik en ny tid til den 7. juli 2016.

Ved nyt brev af 13. juni 2016 meddelte Sygehus , at man var nødt til at aflyse hendes tid den 7. juli 2016, stadig på grund af akut personalemangel. Hun ville snarest muligt få en ny tid.

har skrevet i sin klage, at hun herefter ringede til Sygehus . Man kunne ikke give hende en ny tid. Man vejledte om, at hun kunne forsøge at ringe til andre sygehuse, men at hun nok ikke skulle regne med at komme til hurtigere.

Reglerne om retten til hurtig udredning og om oplysningspligten

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling (sygehusbekendtgørelsen), at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i ovennævnte bekendtgørelse, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

….

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,

….

7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

….

s rettigheder

fik ved indkaldelsesbrev af 16. marts 2016 en tid til lægesamtale, som ikke holdt sig inden for fristen for hurtig udredning på en måned.

var derfor allerede ved indkaldelsen berettiget til at få undersøgt mulighederne for hurtigere udredning på et andet sygehus. Sygehus var desuden forpligtet til at udfærdige en plan for s udredning.

Styrelsen kan oplyse, at patientens ret til hurtig udredning kan tilgodeses ved, at regionen – allerede ved modtagelsen af en henvisning – undersøger, hvor patienten kan udredes inden for en måned eller dog hurtigst. Det er dog ikke i strid med reglerne om hurtig udredning, at et sygehus vejleder patienten om, at patienten kan kontakte fx patientvejledningen i regionen, hvis patienten ønsker mulighederne for hurtigere udredning på et andet sygehus undersøgt. Denne information skal gives i indkaldelsesbrevet til patienten, medmindre den forinden er givet mundtligt.

Det er dog styrelsens opfattelse, at denne information skal have en vis konkret karakter og skal være klar og let tilgængelig. Patienten skal således eksplicit meddeles, at man ikke kan tilbyde patienten udredning inden for en måned, jf. sygehusbekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 3, og at patienten kan læse nærmere om sin rettigheder i den forbindelse i et nærmere angivet afsnit i det vedlagte informationsmateriale, herunder med angivelse af kontaktoplysninger til patientkontoret m.v.

Styrelsen finder, at Sygehus s information, som henviser til Sundheds- og Ældreministeriets generelle information, ikke var tilstrækkelig konkret til klart at vejlede om, at hun kunne kontakte Enhed for Patientvejledning i Region , hvis hun ønskede undersøgt, om hun kunne tilbydes udredningen hurtigere på et andet sygehus end Sygehus , eventuelt i en anden region.

Da klar og korrekt information er en forudsætning for at tilgodese en patients rettigheder efter sundhedslovens § 82 b, når regionen ved modtagelsen af henvisningen ikke selv aktivt undersøger, hvor patienten kan udredes inden for en måned eller hurtigst, så er det styrelsens opfattelse, at det indebærer en overtrædelse af bestemmelsen, hvis patienten ikke gives en sådan klar og korrekt information. Det skyldes, at patienten så reelt fratages muligheden for at påberåbe sig de rettigheder, som følger af, at patienten ikke kan udredes inden for en måned.

Styrelsen har endvidere lagt til grund, at efter den 13. juni 2016 henvendte sig til Sygehus og dér fik at vide, at hun selv kunne tage kontakt til andre sygehuse, men at hun nok ikke skulle regne med at komme til hurtigere. Styrelsen har modtaget en udtalelse til sagen fra Sygehus , hvori denne oplysning ikke bestrides.

Det er styrelsens opfattelse, at ved sin telefoniske henvendelse til Sygehus burde være blevet vejledt om, at hun kunne kontakte Enhed for Patientvejledning i Region , som kunne være hende behjælpelig med at undersøge, om hun kunne udredes hurtigere på et andet sygehus end Sygehus . Det er ikke patientens egen opgave at undersøge dette.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region tilsidesatte s ret til hurtig udredning.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 90 ved håndteringen af s henvisning til udredning.

For så vidt angår s ret til en udredningsplan, så er det styrelsens opfattelse, at Sygehus på baggrund af egen læges henvisning ikke kunne udfærdige en udredningsplan, som rakte ud over den lægesamtale, som blev indkaldt til.

Styrelsen har herved lagt til grund, at det eventuelle videre udredningsforløb, som skulle have, afhang af, hvad man lægeligt vurderede ved denne lægesamtale.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, ved udfærdigelse af en udredningsplan.

ooo00ooo

Kommentarer fra sagens parter  er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

Lovgrundlag

 

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,

6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og

9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..