Samarbejdssygehus' fejl i indkaldelsesproceduren medførte tilsidesættelse af patientens ret til hurtig udredning

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90 ved ikke - efter at have modtaget henvisning den 11. januar 2016 - at oplyse om tid og sted for undersøgelse i et indkaldelsesbrev. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved ikke at tilbyde udredning inden for en måned fra den 11. januar 2016.

Sagsnummer:

16SPS58

Offentliggørelsesdato:

22. juli 2016

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 90 ved ikke - efter at have modtaget henvisning den 11. januar 2016 - at oplyse <****> om tid og sted for undersøgelse i et indkaldelsesbrev. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, ved ikke at tilbyde <****> udredning inden for en måned fra den 11. januar 2016.

Klagen

klagede den 18. april 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at behandlingsgarantien var blevet tilsidesat, fordi Region ikke havde tilbudt ham en koloskopi, som egen læge havde henvist til, inden for en måned.

Ved sagens oplysning har det vist sig, at af egen læge var henvist til vurdering og eventuel koloskopi. Det er herefter styrelsens opfattelse, at var henvist til udredning, ikke til behandling. Styrelsen vil derfor tage stilling til, om s ret til hurtig udredning blev tilsidesat.

Begrundelse

Hændelsesforløb

Region s sygehusvæsen modtog den 11. januar 2016 en henvisning fra s alment praktiserende læge. Lægen henviste ham til vurdering og eventuel koloskopi på grund af mavesmerter.

Den 13. januar 2016 omvisiterede Sygehus s henvisning til Privathospital , fordi man ikke kunne tilbyde ham udredning inden for en måned på Sygehus . blev orienteret om omvisiteringen samme dag.

Den 29. januar 2016 returnerede Privathospital henvisningen til Sygehus med den begrundelse, at ikke havde kontaktet Privathospital for at aftale tid til undersøgelse.

har skrevet i sin klage, at han den 18. april 2016 fik forklaret af Privathospital , at indkaldelsesbrevet kom retur med oplysning om ubekendt adressat. Indkaldelsesbrevet var sendt til en adresse hvor ikke havde boet siden 2008. Privathospital havde anvendt den adresse, som de havde i deres system, i stedet for adressen på henvisningen.

Sygehus returnerede den 2. februar 2016 henvisningen til s alment praktiserende læge med oplysning om, at ikke havde henvendt sig med henblik på tidsbestilling, men at han kunne genhenvises.

henvendte sig i april til Ambulatorium , Sygehus , hvorefter han blev set første gang den 19. april 2016.

Reglerne om ret til hurtig udredning og om oplysningspligten

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling (sygehusbekendtgørelsen), at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i sygehusbekendtgørelsen, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

….

s rettigheder

Region s sygehusvæsen modtog som nævnt henvisning af den 11. januar 2016. blev først set til undersøgelse den 19. april 2016.

Styrelsen har lagt til grund, at Privathospital er et samarbejdssygehus til Region . Det er styrelsens opfattelse, at Region har ansvaret for, at Privathospital – i denne sammenhæng – overholder sundhedslovens regler, således at Privathospital tilgodeser patienternes rettigheder på samme måde, som hvis behandlingen havde fundet sted i den del af Region s sygehusvæsen, som er de egentlige regionssygehuse.

Styrelsen kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 90 og § 12 i sygehusbekendtgørelsen, at sygehuset skal sende et indkaldelsesbrev (oplysningsbrev) til patienten. Det skal fremgå af dette brev, hvor og hvornår patienten skal møde til undersøgelse eller behandling. Det er ikke i overensstemmelse med disse regler at sende et brev til patienten med oplysning om, at patienten selv skal kontakte sygehuset for at aftale tid.

Det var således efter styrelsens opfattelse i strid med sundhedslovens § 90, at Region (ved Privathospital ) afsendte et brev til om, at han skulle kontakte hospitalet for at aftale tid. Det forhold, at brevet blev sendt til en adresse, hvor ikke længere boede, kan ikke føre til en anden opfattelse.

Privathospital sendte som nævnt indkaldelsesbrevet til en adresse, hvor ikke havde boet siden 2008, selv om hans aktuelle adresse fremgår af henvisningen. Brevet kom derfor ikke frem til ham. Det er styrelsens opfattelse, at denne fejl fik den følge, at ikke blev tilbudt udredning inden for en måned.

Styrelsen skal hertil bemærke, at s alment praktiserende læge ikke kunne forventes at orientere ham om, at henvisningen var blevet returneret fra Sygehus den 2. februar 2016. Styrelsen finder, at egen læge kunne gå ud fra, at havde valgt ikke at benytte sig af tilbuddet om udredning, eventuelt fordi han havde fået det bedre.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2.

Lovgrundlag

Ordlyden af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet blev ikke ændret, da Patientombuddet blev en del af Styrelsen for Patientsikkerhed den 8. oktober 2015. Derfor refereres der i nedenstående lovgrundlag fortsat til Patientombuddet. De kompetencer, der hørte under Patientombuddet, tilkommer nu Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i § 87 a, § 87 b, § 87 e og § 87 f,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86-87 b, 87 e og 87 f.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,

3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,

4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,

5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,

6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),

7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,

8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og

9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.

Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.

Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:

1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,

3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og

4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Patientombuddet, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..

7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..