I ventetiden medregnes ikke den periode, hvor en behandling må udsættes, når det skyldes patientens helbredstilstand

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 2, ved den 12. september 2016 at have afslået s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling planlagt til den 26. oktober 2016.

Sagsnummer:

17SPS01

Offentliggørelsesdato:

13. januar 2017

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region <****> ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 2, ved den 12. september 2016 at have afslået <****>s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling planlagt til den 26. oktober 2016.

Klagen

klagede den 12. september 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region den 12. september 2016 gav ham afslag på at vælge et andet sygehus.

Begrundelse

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

har i klagen anført, at han den 2. september 2016 blev henvist til DC-konvertering for hjerteflimmer.

Det fremgår af indkaldelsesbrevet af 7. september 2016, at fik tid til behandling den 26. oktober 2016 på afdeling , Sygehus 1.

Det fremgår videre af indkaldelsesbrevet, at indkaldelsen var med henblik på behandling af rytmeforstyrrelse. Behandlingen ville foregå første hverdag efter ovenstående dato. Dertil kom, at først var klar til behandling, når hans INR-værdier havde været i niveau i 3 uger med ugentlige målinger, og at hans ventetidsrettigheder ville starte fra den dag, hvor han var klar.

I et bilag til indkaldelsesbrevet fremgår, at han skulle kontakte egen læge inden for en uge med henblik på opstart af Marevan-behandling, hvis han ikke allerede var i behandling med dette præparat. I 4 uger før behandlingen af hjerterytmeforstyrrelsen skulle INR-værdien ligge mellem 2 og 3, og hvis INR-værdien var under 2 inden for de sidste 4 uger før operationen, skulle han tage kontakt til afdelingen, da det kunne blive nødvendigt at udsætte operationen.

har i klagen anført, at han straks efter modtagelse af indkaldelsesbrevet kontaktede Patientkontoret for at vælge et andet sygehus, som kunne foretage behandlingen inden for 3-4 uger. Det er hertil anført, at han den 12. september 2016 fik afslag herpå med henvisning til, at INR skulle være i niveau i 3 uger. Han har i forlængelse heraf i klagen anført, at der var flere sygehuse, der ikke havde disse betingelser – blandt andet Sygehus 2.

Det fremgår af journalsystemet fra Region , at den 8. september 2016 kontaktede Patientkontoret, idet han gerne ville henvises til Sygehus 2, da sygehuset kunne tilbyde tid på et tidligere tidspunkt end den planlagte behandling den 26. oktober 2016 på Sygehus 1.

Det fremgår videre af journalsystemet, at var skrevet op til lungeveneablation den 2. september 2016. Det fremgår endvidere, at han havde fået et A1-brev, som betød, at sygehuset vurderede at kunne behandle patienten inden for ventetidsrettighederne.

Endelig fremgår det af journalsystemet, at den 12. september 2016 blev oplyst om, at han ikke kunne tilbydes behandling på et privat hospital, da Sygehus 1 vurderede, at han kunne tilbydes behandling inden for ventetidsgarantien på en måned, fra han var klar – altså når INR-værdien i 4 uger før behandlingen havde været i niveau. Han blev samtidig oplyst om, at hvis tiden den 26. oktober 2016 lå udover en måned, fra han var klar, ville han have ret til udvidet frit sygehusvalg.

Ud fra sagens samlede oplysninger har styrelsen forstået, at kontaktede Patientkontoret med henblik på at blive henvist til et privathospital, og han blev den 12. september 2016 informeret om sine rettigheder i forhold til udvidet frit sygehusvalg.

Styrelsen har herved forstået s klage således, at han klager over, at regionen afslog hans ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling for hjerterytmeforstyrrelse, som var planlagt til den 26. oktober 2016.

Reglerne udvidet frit sygehusvalg

Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling, at en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for to måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et samarbejdssygehus. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Når en person er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen dog en måned. Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 2, og bekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Styrelsen kan oplyse, at vurderingen af, om der er tale om alvorlig sygdom, beror på:

1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.

2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad.

3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 19, stk. 3.

s rettigheder

Det er en konkret lægefaglig vurdering, som danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt en patient har ret til udvidet frit sygehusvalg efter en eller to måneder.

Det er styrelsens opfattelse, at s sygdom i sundhedslovens § 87’s forstand kunne betegnes som alvorlig. Han havde som følge heraf ret til behandling på et aftalesygehus, hvis behandlingen på Region s egne sygehuse eller et samarbejdssygehus ikke kunne tilbydes inden for en måned.

Styrelsen kan oplyse, at tilrettelæggelse af patientforløb og tilbud til patienterne på baggrund af indikationsniveau for undersøgelse eller behandling samt prioritering af patienter og arten af behandlingstilbud altid skal foretages på et lægefagligt forsvarligt grundlag. Den udvidede fritvalgsordning indebærer ikke ændringer heri. Det følger af dagældende vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår af samme vejledning, at retten til udvidet frit sygehusvalg indtræder, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde patienten behandling inden for 60 eller 30 dage inklusiv weekender og helligdage, efter afsluttet udredning eller henvisningen modtages på sygehuset. Fristen for patientens udvidede frie sygehusvalg (venteperioden) beregnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt eller henvisningen modtages på sygehuset. Det vil sige, at hvis patienten først udredes på sygehuset og derefter bliver tilbudt behandling, beregnes fristen fra den dato, hvor udredningen blev afsluttet til den dato, hvorpå patienten fik tilbudt behandling.

Det følger endvidere af § 20, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling samt af ovennævnte vejledning, at i opgørelsen af den samlede venteperiode medregnes ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens ønske eller helbredstilstand. Helbredstilstanden omfatter i denne forbindelse såvel den enkelte patients samlede helbred som den aktuelle sygdoms karakter.

Det er styrelsens opfattelse, at retten til udvidet frit sygehusvalg først finder anvendelse, når en patient er udredt og klar til behandling, og når den tilbudte dato for behandling ligger mere end 30 eller 60 dage ud i fremtiden afhængig af, om det er en alvorlig eller ikke-alvorlig sygdom.

Ud fra ovenstående er det videre styrelsens opfattelse, at den periode, hvor en behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand, ikke medregnes i venteperioden. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis en patients helbredstilstand nødvendiggør, at der skal foretages en række undersøgelser, som indikerer, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at foretage den planlagte behandlingen.

s henvisning til behandling blev modtaget den 2. september 2016.

Styrelsen har lagt vægt på, at det af et bilag til indkaldelsesbrevet fremgår, at det var en forudsætning for, at kunne tilbydes behandling, at hans INR-værdi lå mellem 2 og 3 i 4 uger før behandlingen.

Det er som følge heraf styrelsens opfattelse, at tidligst ville kunne være klar til behandling den 30. september 2016, forudsat at hans INR-værdi lå i niveau i de følgende 4 uger efter, at henvisningen blev modtaget den 2. september 2016.

Det er herved styrelsens opfattelse, at ville være berettiget til udvidet frit sygehusvalg, såfremt Region ikke kunne tilbyde ham behandling inden for 30 dage efter den 30. september 2016.

ville således først være berettiget til udvidet frit sygehusvalg, hvis han ikke blev tilbudt behandling senest den 30. oktober 2016.

Idet fik tilbudt en tid til behandling til den 26. oktober 2016, havde han ikke ret til udvidet frit sygehusvalg.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 2, ved den 12. september 2016 at have afslået s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling planlagt til den 26. oktober 2016.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.

Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.

Stk. 4. Regionsrådene i forening indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1 og 3 og § 82 a.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om

1) afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og kan herunder fastsætte kriterier for alvorlig og mindre alvorlig sygdom og undtage bestemte behandlingsformer,

2) regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og

3) krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehuse, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 4.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,

4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,

5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og

6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.

Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 19. Personer, der er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder, jf. dog stk. 2, kan tilbyde både forundersøgelse og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.

Stk. 3. Regionsrådet i bopælsregionen træffer afgørelse om, hvorvidt en sygdom er alvorlig, jf. stk. 2, ud fra følgende hensyn, og såfremt der ikke er udsigt til spontan bedring:

1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.

2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad, eller tilstanden er ledsaget af daglig svær og psykisk forpinthed, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne symptomerne i væsentlig grad. Ved svær psykisk forpinthed forstås en tilstand, hvor patienten er præget af fortvivlelse, angst eller uro som følge af en grundlæggende psykisk lidelse.

3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.

Stk. 4. Personer, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis det regionale sygehus ændrer datoen.

Stk. 5. Regionssygehuset skal henvise personer til det aftalesygehus, de anmoder om, når betingelserne efter stk. 1-2 og 4 er opfyldt.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012 og lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..