En patient har ikke ret til udvidet frit sygehusvalg til en kontrolundersøgelse i et igangværende behandlingsforløb

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling planlagt til den 11. november 2016.

Sagsnummer:

17SPS07

Offentliggørelsesdato:

27. februar 2017

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med hans behandling planlagt til den 11. november 2016.

KLAGEN

klagede den 20. september 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Sygehus 1 forhindrede, at han blev sendt til en R-test undersøgelse på et privat sygehus, hvorved hans ret til udvidet frit sygehusvalg blev tilsidesat.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt oplysningerne i journalen til grund.

Hændelsesforløb

var den 24. maj 2016 hos egen læge, som indlagde ham på grund af atrieflimren på afdeling , Sygehus 1. Der fik han foretaget en objektiv undersøgelse samt en EKG-undersøgelse, som viste atrieflimren. Der blev iværksat medicinsk behandling, og det blev besluttet, at han skulle have foretaget en telemetri-overvågning.

Efter undersøgelse den 25. maj 2016 blev udskrevet med beslutning om, at han skulle have foretaget en kontrollerende EKG-undersøgelse efter et år. Derudover skulle han have foretaget en 2 døgns R-test.

har i klagen anført, at han i forbindelse med udskrivelsen blev oplyst om, at han inden for få uger ville få besked om R-testen. Da han imidlertid ikke fik besked herom, kontaktede han afdeling , som ifølge oplyste, at man havde glemt at bestille R-testen, og at den først kunne foretages den 11. november 2016.

har i klagen videre anført, at han kontaktede Region , som oplyste, at han ikke kunne få tid til R-testen hurtigere på et andet offentligt sygehus. Det er hertil anført, at han efterfølgende blev oplyst om, at han kunne få undersøgelsen foretaget på et privat hospital, men at afdeling forhindrede dette.

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for to måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et samarbejdssygehus. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Når en person er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen dog en måned. Det fremgår af sundhedslovens § 87, stk. 2, og bekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

s rettigheder

Det fremgår af en udtalelse af 18. oktober 2016 fra afdeling , Sygehus 1, at den planlagte R-test af var en kontrolundersøgelse, hvorfor den ikke var omfattet af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Af udtalelsen fremgår videre, at var informeret om, at undersøgelsen var omfattet af retten til frit sygehusvalg, og at han inden for 2-3 uger kunne få tid hertil på Sygehus 2.

Det er styrelsens opfattelse, at reglerne om udvidet frit sygehusvalg finder anvendelse, når en patient er udredt og klar til behandling, og når patienten skal vente mere end 30/60 dage, før behandlingen kan iværksættes.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at en patient ikke har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis der er ventetid ud over 30/60 dage på en kontrolundersøgelse med henblik på løbende vurdering af behandlingsniveauet i et igangværende behandlingsforløb.

Det er styrelsens opfattelse, at blev udredt den 24. maj 2016, hvor der samtidig blev iværksat medicinsk behandling. Derudover blev der lagt en plan for det videre behandlingsforløb, herunder 2 døgns ambulant R-test.

Det er således styrelsens opfattelse, at havde påbegyndt et behandlingsforløb, inden han blev udskrevet den 25. maj 2016, hvorfor han ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med R-testen, som blev planlagt til den 11. november 2016.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke handlede i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s ønske om at benytte det udvidede frie sygehusvalg i forbindelse med kontrolundersøgelsen planlagt til den 11. november 2016.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.
Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.
Stk. 4. Regionsrådene i forening indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1 og 3 og § 82 a.
Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om
1) afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og kan herunder fastsætte kriterier for alvorlig og mindre alvorlig sygdom og undtage bestemte behandlingsformer,
2) regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og
3) krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehuse, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 4.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 19. Personer, der er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder, jf. dog stk. 2, kan tilbyde både forundersøgelse og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned.
Stk. 3. Regionsrådet i bopælsregionen træffer afgørelse om, hvorvidt en sygdom er alvorlig, jf. stk. 2, ud fra følgende hensyn, og såfremt der ikke er udsigt til spontan bedring:
1) Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned.
2) Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad, eller tilstanden er ledsaget af daglig svær og psykisk forpinthed, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne symptomerne i væsentlig grad. Ved svær psykisk forpinthed forstås en tilstand, hvor patienten er præget af fortvivlelse, angst eller uro som følge af en grundlæggende psykisk lidelse.
3) Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v.
Stk. 4. Personer, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis det regionale sygehus ændrer datoen.
Stk. 5. Regionssygehuset skal henvise personer til det aftalesygehus, de anmoder om, når betingelserne efter stk. 1-2 og 4 er opfyldt.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 1401 af 23. december 2012 og lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg samt udvidet ret til undersøgelse og behandling for psykisk syge børn og unge og udvidet ret til behandling for psykisk syge voksne efter §§ 86-87 h i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..