En patient har ikke ret til frit sygehusvalg, når patienten er indlagt akut uden henvisning

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 30. september 2015 at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg.

Sagsnummer:

17SPS16

Offentliggørelsesdato:

7. april 2017

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 30. september 2015 at give afslag på at benytte det frie sygehusvalg.

KLAGEN

klagede den 15. december 2015 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at hans ret til frit sygehusvalg blev tilsidesat i forbindelse med ambulancekørsel til Sygehus 1.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt oplysningerne i journalen til grund.

Hændelsesforløb

faldt den 30. september 2015 om på parkeringspladsen ved sin praktiserende læge, hvorfor der via opkald til 112 blev rekvireret en ambulance.
blev visiteret til videre udredning og behandling på Sygehus 1. Han blev kørt dertil som ambulancekørsel 1.

Det er i klagen anført, at der i forbindelse med rekvirering af ambulancen blev gjort opmærksom på, at ønskede indlæggelse på Sygehus 2, hvilket blev afvist flere gange.

Det er i en udtalelse fra Præhospital indsats til sagen oplyst, at fik foretaget en EKG-undersøgelse, hvor resultatet blev sendt til vurdering på Sygehus 2. Han blev på den baggrund visiteret til videre udredning på afdeling 1, Sygehus 1.

Reglerne om ret til frit sygehusvalg

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 86, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 4, i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v., at en person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.

s rettigheder

Det er i klagen anført, at har en kompliceret hjertesygdom, hvorfor han ønskede indlæggelse på afdeling 2, Sygehus 2. Det blev imidlertid ikke imødekommet, hvilket ifølge klagen blev begrundet med visitationsreglerne. finder, at hans ret til frit sygehusvalg derved blev tilsidesat.

Det er i klagen hertil anført, at en patient, som skal indlægges akut, skal indlægges på nærmeste sygehus. Det er i forlængelse heraf anført, at afstanden fra adressen, hvor faldt om, til Sygehus 2 var 28,9 km, mens afstanden til Sygehus 1 var 35,7 km.

Det er i klagen videre anført, at i det tilfælde, at s tilstand blev vurderet som stabil, så han kunne transporteres til Sygehus 1 i stedet for Sygehus 2, så ville han også være berettiget til frit sygehusvalg, hvorved han kunne være blevet kørt til Sygehus 2. Der henvises i den forbindelse til vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, hvoraf fremgår, at retten til frit valg af sygehus ikke indbefatter tilfælde, hvor en patient indlægges akut uden forudgående henvisning, fx hvor patienter bringes til et sygehus med ambulance efter opkald til 112. I andre akutte tilfælde, hvor der foreligger en forudgående henvisning, og hvor patientens tilstand ud fra en lægefaglig vurdering tillader det, har patienten ret til frit valg af sygehus.

Styrelsen har bemærket, at Region ikke har bestridt, at gentagne gange i forbindelse med faldet den 30. september 2015 fremsatte ønske om at benytte det frie sygehusvalg til at blive udredt på Sygehus 2, hvilket blev afvist. Styrelsen har derfor lagt s oplysninger herom til grund ved afgørelsen.

Det er styrelsens opfattelse, at en patient ikke har ret til frit sygehusvalg i forbindelse med en akut indlæggelse uden forudgående henvisning, eksempelvis hvor en patient bringes til et sygehus med ambulance efter opkald til 112. Styrelsen kan hertil oplyse, at sådanne patienter indlægges på det sygehus, der følger af regionens visitationskriterier, hvilket i mange tilfælde – men ikke nødvendigvis altid – vil være det nærmeste sygehus, der kan varetage behandlingen.

Det fremgår af en e-mail af 18. oktober 2016 fra afdeling 1, Region , at der ikke forelå en henvisning vedrørende s udredning på afdeling 1, Sygehus 1, den 30. september 2015.

Det er således styrelsens opfattelse, at ikke havde ret til frit sygehusvalg i forbindelse med indlæggelsen den 30. september 2015.

Styrelsen har lagt vægt på, at det af sagens materiale fremgår, at der ikke forelå en henvisning til s udredning på afdeling 1, Sygehus 1.

Styrelsen har videre lagt vægt på, at måtte anses for at være en akut patient, idet han blev kørt til Sygehus 1 med ambulancekørsel 1, som er akut ambulancekørsel med udrykning.

Det forhold, at ikke blev kørt til nærmeste hospital, medfører således ikke, at han derved blev berettiget til frit sygehusvalg.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 86, stk. 1, ved den 30. september 2015 at give s afslag på at benytte det frie sygehusvalg.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014 af sundhedsloven:

§ 86. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.
Stk. 2. Et sygehus kan afvise at modtage personer i medfør af stk. 1, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter forhandling med justitsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætte regler om, at personer ikke har ret til selv at vælge sygehus i henhold til stk. 1 og § 82 a, når
1) de er optaget i Kriminalforsorgens institutioner,
2) de er anbragt i institution i henhold til retsplejeloven, kapitel 11 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien eller straffeloven,
3) de er anbragt på sikret afdeling i henhold til lov om social service, eller4) de er frihedsberøvet, eller deres handlefrihed i øvrigt er undergivet begrænsninger i henhold til udlændingeloven.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 15. Personer, der henvises af en læge til sygehusbehandling m.v., kan vælge mellem enhver regions sygehuse, jf. dog §§ 16-18.
Stk. 2. Retten til at vælge behandling efter stk. 1 gælder også følgende private specialsygehuse m.fl.: Sankt Lukas Hospice, Diakonissestiftelsens Hospice, Sct. Maria Hospice Center, rehabiliteringscentrene for traumatiserede flygtninge OASIS, RCT-Jylland og DIGNITY, Epilepsihospitalet Filadelfia, sclerosehospitalerne i Haslev og Ry, PTU’s RehabiliteringsCenter, Center for sundhed og træning i Middelfart, Center for sundhed og træning i Århus, Center for sundhed og træning i Skælskør, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Vejlefjord og Center for Hjerneskade, jf. § 49, stk. 1.
Stk. 3. Retten til at vælge behandling efter stk. 1 gælder endvidere KamillianerGaardens Hospice, Hospice Fyn, Arresødal Hospice, Hospice Sjælland, Hospice Sønderjylland, Anker Fjord Hospice, Hospice Limfjord og Hospice Sydvestjylland, Hospice Vendsyssel, Hospice Djursland, Hospice Søndergård, Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sydfyn, Hospice Søholm, jf. § 49, stk. 2, samt Kong Chr. X's Gigthospital i Gråsten.
Stk. 4. Retten til at vælge sygehusbehandling efter stk. 1-3 gælder uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen, jf. dog § 16 og § 18.
Stk. 5. En læge, der henviser en person til sygehusbehandling, skal henvise til det sygehus, som personen vælger efter stk. 1-3, hvis sygehuset kan varetage behandlingen af personen.

§ 16. En sygehusafdeling kan afvise fritvalgspatienter, jf. §§ 13 og 15, af kapacitetsmæssige årsager, herunder hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentlige hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat.
Stk. 2. En sygehusafdeling med lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion ved regionsfunktion eller højt specialiseret funktion) kan afvise at modtage fritvalgspatienter, jf. § 15, der ikke er lands- eller landsdelspatienter på specialfunktionsniveau, hvis væsentlige hensyn til lands- eller landsdelspatienter på specialfunktionsniveau eller til patienter fra egen region ellers vil blive tilsidesat.
Stk. 3. En sygehusafdeling kan dog ikke efter stk. 1 afvise følgende personer, der forventes at opholde sig i regionen i mere end 3 måneder:
1) Elever på kostskole eller efterskole.
2) Personer, der er anbragt uden for hjemmet på døgninstitution, i plejefamilie eller godkendt opholdssted og lignende.
3) Personer, der er værnepligtige på en kaserne.
4) Personer, der er indsat i kriminalforsorgens fængsler.
5) Personer, der er anbragt på psykiatrisk afdeling, har ophold i boform for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eller er anbragt i forvaring m.v. efter rettens eller Justitsministeriets bestemmelse.
Stk. 4. En sygehusafdeling kan heller ikke afvise patienter, der under ophold i regionen får akut behov for sygehusbehandling som følge af ulykke, pludseligt opstået eller forværret sygdom og fødsel, så længe patienten ikke tåler at blive flyttet til et sygehus i bopælsregionen.

§ 17. For personer, der er optaget i kriminalforsorgens institutioner, eller som opholder sig i en institution i henhold til retsplejeloven, straffeloven eller et farlighedsdekret efter kapitel 11 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, kan retten til at vælge sygehus i henhold til § 13, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1-3, begrænses af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til retshåndhævelsen. Den myndighed, der meddeler tilladelse til udgang m.v., træffer afgørelse herom.

§ 18. Regionsrådene har pligt til på deres psykiatriske sygehuse eller sygehusafdelinger at modtage:
1) Personer, der skal undergives mentalundersøgelse.
2) Personer, der i henhold til dom eller kendelse skal anbringes eller behandles på psykiatrisk sygehus eller på anden måde undergives psykiatrisk behandling.
3) Personer, der efter Justitsministeriets eller overøvrighedens bestemmelse skal anbringes på psykiatrisk sygehus.
4) Personer, der som vilkår for prøveløsladelse, benådning m.v. eller tiltalefrafald skal undergives psykiatrisk behandling.
5) Varetægtsarrestanter, der i medfør af retsplejelovens §§ 765 eller 777 skal undergives psykiatrisk behandling.
Stk. 2. Statsadvokaten kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte retspsykiatriske patienter skal anbringes eller behandles på et nærmere bestemt sygehus eller en nærmere bestemt sygehusafdeling uden for bopælsregionen, når retssikkerheden eller andre særlige hensyn, herunder hensynet til den forurettede taler herfor. Når sådanne hensyn taler for det, kan Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, tilsvarende træffe bestemmelse om anbringelse uden for bopælsregionen af personer, der efter straffuldbyrdelseslovens § 78 overføres til psykiatrisk sygehus samt personer, der prøveløslades eller benådes på vilkår om anbringelse eller behandling på psykiatrisk sygehus.
Stk. 3. Anklagemyndigheden kan bestemme, at personer skal indlægges på et psykiatrisk sygehus uden for bopælsregionen, hvis der er afsagt retskendelse om, at personen skal indlægges til mentalundersøgelse.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører

….
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..