Der var ikke ret til refusion af udgifterne til hjemtransport af afdøde, da der ikke var sket overflytning fra et sygehus til et andet

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Region den 25. januar 2017 om godtgørelse af udgift til hjemtransport af afdøde . Klager er ikke berettiget til godtgørelse for hjemtransport af afdøde .

Sagsnummer:

17SPS18

Offentliggørelsesdato:

19. april 2017

Juridisk tema:

Hjemtransport af afdøde

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truf¬fet af Region den 25. januar 2017 om godtgørelse af udgift til hjemtransport af afdøde .

Klager er ikke berettiget til godtgørelse for hjemtransport af afdøde .

KLAGEN

Region afviste telefonisk den 25. januar 2017 at yde godtgørelse til Klager af udgift til hjemtransport af hendes afdøde svigerfar . Klager klagede den 17. februar 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over regionens afgørelse

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

Styrelsen skal indledningsvis bemærke, at der i denne afgørelse alene tages stilling til, om der var ret til refusion for udgiften til hjemtransport af afdøde fra Sygehus 1. Styrelsen tager ikke stilling til grundlaget for, at blev kørt til Sygehus 1 og ikke Sygehus 2.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Klager anmodede Region om godtgørelse for udgiften til transport af sin afdøde svigerfar fra Sygehus 1 til By .

Det fremgår af klagen, at Region den 25. januar 2017 telefonisk orienterede Klager om, at hun ikke havde ret til godtgørelse for udgiften til hjemtransport, da ikke først havde være indlagt på Sygehus 2 og derfra var blevet overført til Sygehus 1.

Det fremgår af sundhedslovens § 160 a, stk. 1, at regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen var begrundet i pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn. Det fremgår endvidere af stk. 3, at hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra. Nærmere regler om hjemtransport af afdøde er med hjemmel i sundhedslovens § 160 a, stk. 4, fastsat ved bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009 om hjemtransport af afdøde patienter.

Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelsen, at denne omfatter hjemtransport af patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når patienten modtog vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven. Det fremgår af stk. 2, at der ved overflytning mellem sygehuse forstås, at patienten har været indlagt på et sygehus, inden der træffes beslutning om overflytning til et andet sygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at reglerne om hjemtransport af afdøde efter § 1 i bekendtgørelsen alene omfatter tilfælde, hvor en patient under samme indlæggelse er blevet overflyttet fra et sygehus til et andet. Det er således styrelsens opfattelse, at reglerne ikke omfatter den situation, hvor en patient på grund af pladsmangel ikke bliver indlagt på det nærmeste sygehus.

Klager har i klagen blandt andet anført, at hendes svigerfar blev syg på plejehjemmet i By , hvor han boede. Hun har videre anført, at han blev transporteret med ambulance til Sygehus 1, ifølge redderne, fordi der ikke var plads Sygehus 2. Hun har hertil anført, at de foretrak indlæggelse på Sygehus 2, da det var blot 800 m fra plejehjemmet og tæt på s familie. Hun har endvidere anført, at han døde under indlæggelsen på Sygehus 1. Hun har yderligere anført, at hun efterfølgende kontaktede en patientvejleder i Region med henblik på at få refusion af ekstraudgifterne til hjemtransport fra Sygehus 1 til By . Hun har hertil oplyst, at hun fik afslag herpå, da ikke først havde været indlagt på Sygehus 2 og derefter var blev overført til Sygehus 1. Hun har afslutningsvis anført, at hun er uforstående overfor, at hun ikke kan få refusion i denne situation, da det netop var på grund af pladsmangel på Sygehus 2, at blev kørt til Sygehus 1.

Region har den 3. marts 2017 telefonisk meddelt styrelsen, at regionen ikke har yderligere materiale til sagen.

Styrelsen har på baggrund af det til sagen oplyste lagt til grund, at ikke forud for indlæggelsen på Sygehus 1 var indlagt på Sygehus 2.

Styrelsen finder herefter, at der ikke er sket en overflytning af som beskrevet i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, da han ikke i forbindelse med indlæggelsen på Sygehus 1 var blevet overført fra et andet sygehus.

På denne baggrund finder styrelsen, at Klager ikke har ret til godtgørelse af udgiften til hjemtransport af afdøde .

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der ikke efter sundhedslovens § 160 a er mulighed for, at regionerne kan godtgøre udgifterne til hjemtransport af afdøde ud over de tilfælde, hvor patienten er overflyttet i forbindelse med den aktuelle indlæggelse. Der er således ikke hjemmel til at yde godtgørelse i en situation, hvor en patient indlægges på et sygehus, som ikke er det nærmeste på grund af pladsmangel på det nærmeste sygehus.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 160 a. Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen var begrundet i pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. For hjemtransporter omfattet af stk. 1, som er foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.
Stk. 3. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 2 ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om afgrænsning og dokumentationskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009 om hjemtransport af afdøde patienter:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter hjemtransport af patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når patienten modtog vederlagsfri sygehusbehandling efter sundhedsloven.
Stk. 2. Ved overflytning mellem sygehuse forstås, at patienten har været indlagt på et sygehus, inden der træffes beslutning om overflytning til et andet sygehus.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
11) hjemtransport af afdøde patienter efter § 160 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,