Operation var omfattet af de maksimale ventetider, selvom patienten allerede modtog medicinsk behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 7. juni 2016. Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. 1, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

Sagsnummer:

17SPS28

Offentliggørelsesdato:

12. juni 2017

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 7. juni 2016.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. 1, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

KLAGEN

, som var i medicinsk behandling for metastaseret nyrekræft blev i februar 2016 vurderet umiddelbart egnet til mikrobølgebehandling. Han klagede den 20. juni 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at de maksimale ventetider for behandling af kræftsygdomme ikke var blevet overholdt i forbindelse med hans behandling på Sygehus , samt at han ikke blev indkaldt rettidigt til behandling.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

fik i 2006 konstateret nyrekræft, hvorefter han fik fjernet venstre nyre (venstresidig nefrektomi). I 2008 og 2009 modtog han radiofrekvensbehandling, idet sygdommen havde spredt sig. I 2012 blev han viderehenvist til afdeling 1 på Sygehus på grund af flere metastaser, og hvor han har været i behandling siden. Den 13. januar 2016 mødte han til 43. serie Pazopanib på afdeling 1, Sygehus .

Styrelsen kan hertil oplyse, at præparatet Pazopanib er en proteinkinasehæmmer, som kan mindske kræftcellernes vækst og spredning, og som virker ved at bremse kræftcellerne og/eller dannelsen af blodkar i kræftknuderne.

Det fremgår af s journal, at han den 9. februar 2016 fik foretaget en CT-scanning. Han kom den 15. februar 2016 til svar herpå. Det fremgår af journalen, at scanningen med hensyn til metastatiske sites var stationær, men at der svarende til højre nyre var beskrevet vækst (progression) af to nyretumorer. Det blev vurderet, at scanninger fra et og to år tilbage skulle vurderes på en nyrekonference med henblik på at vurdere progressionshastigheden. Det fremgår videre af journalen den 15. februar 2016, at han tidligere var såvel kryo- som radiofrekvensbehandlet i højre nyre. Ved konsultationen den 15. februar 2016 blev der endvidere bestilt tre ambulante tider til de følgende tre måneder forudgået af blodprøvetagning. Videre blev der planlagt CT-scanning i uge 20 (medio maj måned).

Ved nyrekonference den 18. februar 2016 blev der beskrevet fire tumorer i højre nyre, som sammenlignet med en scanning fra to uger tidligere alle var tiltaget i størrelse. Det blev vurderet, at det umiddelbart var muligt at tilbyde mikrobølgebehandling til de enkelte tumorer med start ved to af dem og herefter behandling af de øvrige to tumorer. Det fremgår af journalen, at man herefter ville afvente tilbagemelding fra afdeling 1, med henblik på, hvornår han var klar til denne behandling.

blev den 19. februar 2016 telefonisk kontaktet og orienteret om ovenstående. Det fremgår af notatet fra samtalen, at havde planlagt ferie i uge 11 og 12 (den 14. til den 27. marts 2016), og at planen derfor var at henvise ham til afdeling 2, når han skulle til konsultation på afdeling 1 den 29. marts 2016. Det fremgår videre, at han skulle pausere præparatet Pazopanib en uge før planlagt behandling.

var den 29. marts 2016 til konsultation med henblik på ordination af 45. serie Pazopanib. Han blev i henhold til journalnotatet af 19. februar 2016 henvist til afdeling 2 med henblik på mikrobølgebehandling. Han skulle pausere præparatet en uge inden planlagt mikrobølgebehandling. Det blev aftalt, at skulle kontakte afdeling 1, når han havde fået tid til mikrobølgebehandling.

Den 21. april 2016 var til en indledende undersøgelse på afdeling 2 med henblik på ultralydsvejledt mikrobølgebehandling af tumorer i højre nyre. Det blev vurderet, at der forinden behandling skulle foretages en ultralydsscanning af nyrerne med kontrast, og at resultaterne herefter skulle på nyrekonference med henblik på endelig planlægning. Han blev således henvist til ultralydsscanning samme dag.

Ultralydsscanningen blev foretaget den 9. maj 2016, og han fik foretaget CT-scanning den 17. maj 2016.

Ved nyrekonference den 19. maj 2016 blev det vurderet, at kunne starte mikrobølgebehandling af tumorerne – en ad gangen og med ca. 1-2 måneders mellemrum afhængig af den nyrefunktionsnedsættelse, som måtte forventes efter hver behandling. Det fremgår af journalen, at han skulle orienteres om planen ved fremmøde i afdeling 1.

var den 25. maj 2016 til konsultation på afdeling 1 med henblik på ordination af 47. serie Pazopanib samt svar på en CT-scanning foretaget den 17. maj 2016, hvor han blev orienteret om ovenstående. Han skulle pausere behandling med Pazopanib en uge op til indgrebet.

Den 26. maj 2016 var til konsultation på afdeling 2, hvor han blev informeret om ultralydsvejledt indgreb med mikrobølgebehandling af højresidig nyretumor. Han accepterede i den forbindelse behandlingen.

kontaktede den 3. juni 2016 telefonisk afdeling 1, idet han havde været til vurdering på afdeling 2, men endnu ikke havde fået en indkaldelse til behandling. Der blev i den forbindelse taget kontakt til en forløbskoordinator på afdeling 2, som oplyste, at han ville blive indkaldt til behandling inden for et par uger. Han kontaktede den 6. juni 2016 igen afdeling 1 telefonisk, idet han havde fået en tid til mikrobølgebehandling den 8. juni 2016 med indlæggelse dagen forinden. Idet han skulle pausere præparatet Pazopanib en uge op til behandlingen, blev det aftalt, at han skulle kontakte afdeling 2 med henblik på en ny tid.

har i sin klage til styrelsen hertil anført, at han forgæves forsøgte at få kontakt til afdeling 2 med henblik på at få svar på, om han skulle møde op, eller om han kunne få en ny tid. Han har videre anført, at han derfor valgte at møde op, men at han da fik at vide, at der skulle bestilles en ny tid til indgrebet. Han har hertil anført, at han blev oplyst om, at man forventede, at behandlingen kunne blive udført inden for 4 uger.

Af journalen den 7. juni 2016 fremgår det, at idet ikke havde pauseret Pazopanib, fordi han var indkaldt dagen før, blev han afvist fra operation, og han skulle indkaldes på ny, så han kunne pausere medicinen som planlagt.

kontaktede den 15. juni 2016 telefonisk afdeling 2, idet han endnu ikke havde modtaget en indkaldelse til mikrobølgebehandling. Han blev i den forbindelse informeret om, at behandlingen formentlig kunne starte medio juli måned.

Det fremgår af sagens materiale, at ved brev af 20. juni 2016 blev indkaldt til behandling den 12. juli 2016.

s klage

har i sin klage af 20. juni 2016 anført, at han klager over manglende behandling i henhold til retningslinjerne for kræftpatienter.

Han har videre anført, at det ikke er acceptabelt, at det ikke i løbet af en uge er muligt at fastsætte et tidspunkt for operation, men kun at oplyse, at det bliver inden udgangen af den næstfølgende måned. Han har hertil anført, at den frist, der blev stillet i udsigt den 7. juni 2016, ville udløbe den 28. juni 2016 og at den frist, på tidspunktet for klagen, ikke så ud til at kunne overholdes.

kontaktede telefonisk styrelsen den 5. juli 2016 og oplyste, at han havde fået en tid til operation i uge 28.

Styrelsen har samlet forstået s klage således, at han mener, at de maksimale ventetider for behandling af kræft blev tilsidesat i forbindelse med den planlagte mikrobølgebehandling. Styrelsen har videre forstået, at han ønsker at klage over, at han ikke blev indkaldt rettidigt i forbindelse med mikrobølgebehandlingen.

Sundhedslovens regler

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 1, at regionsrådet i bopælsregionen yder behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling.

De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme, jf. sundhedslovens § 88, stk. 6.

Det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at et sygehus i bopælsregionen, senest 11 kalenderdage efter, at det har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for en livstruende sygdom, skal meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. Hvis dette gør sig gældende, skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

Endvidere fremgår det af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at bopælsregionen, hvis den ikke er i stand til at yde behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal tilbyde patienten henvisning til et andet sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Operation

Det følger af bekendtgørelsens § 2, nr. 2, at en patient med nyrekræft skal tilbydes operation 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operationen og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til behandling.

Det fremgår af vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 af 28. april 2015, at reglerne om maksimale ventetider gælder for patienter, der efter undersøgelse hos en læge henvises til nærmere udredning og behandling, efter at kræftsygdom er påvist, eller hos hvem der er mistanke om kræftsygdom. Det fremgår videre, at reglerne også gælder i tilfælde, hvor der erkendes eller mistænkes kræft som led i et udredningsprogram på sygehus, herunder også udredning for anden sygdom end kræft. Ligeledes gælder reglerne som led i et opfølgningsprogram på sygehus, eller som led i et befolkningsrettet screeningsprogram. Tidspunktet for erkendelse eller mistanke er at sidestille med modtagelse af henvisning fra en læge. Beslutning ved multidisciplinærteam konference om konkret behandlingstilbud til en patient er at sidestille med modtagelse af henvisning til behandling. Dette gælder også, hvis den multidisciplinære team konference finder sted mellem afdelinger på to eller flere forskellige sygehuse.

Det er ud fra en formålsfortolkning styrelsens opfattelse, at bekendtgørelsens § 2, nr. 2, også omfatter den situation, hvor der for en patient, som er i initial medicinsk behandling, vurderes tillige at være behov for operation af kræftsygdommen. Dette gælder efter styrelsens opfattelse uanset, om den medicinske behandling fortsættes, pauseres eller seponeres.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at den operation, som var henvist til, var omfattet af reglerne om maksimale ventetider.

Det er i henhold til ovenstående vejledning styrelsens opfattelse, at der ved nyrekonferencen den 19. maj 2016 blev truffet beslutning om et konkret behandlingstilbud, og at dette således skal anses som datoen for henvisning til behandling.

gav samtykke til behandlingen den 26. maj 2016.

Som det fremgår af ovenstående beskrevne hændelsesforløb, er det gentagne gange i journalen noteret, at skulle pausere præparatet Pazopanib en uge op til den pågældende operation.

Idet den 6. juni 2016 blev indkaldt til indlæggelse den følgende dag med operation den efterfølgende dag, den 8. juni 2016, var det ikke muligt for ham at pausere medicinen i tide til, at operationen kunne foretages, hvorfor den blev aflyst. Det er styrelsens opfattelse, at der således ikke var tale om et reelt tilbud om operation den 8. juni 2016.

klagede til styrelsen den 20. juni 2016. Styrelsen har kunnet konstatere, at han blev tilbudt operation den 12. juli 2016. Styrelsen finder herefter, at der ved beregningen af, om operationen blev tilbudt inden for de maksimale ventetider, skal tages udgangspunkt i den tilbudte operation den 12. juli 2016.

gav samtykke til operationen den 26. maj 2016. Han blev tilbudt operation den 12. juli 2016, hvilket er mere end 14 kalenderdage efter tidspunkt, hvor han gav samtykke til behandlingen, og ligeledes mere end 28 kalenderdage efter det tidspunkt, hvor henvisningen blev modtaget.

På den baggrund finder styrelsen, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. stk. 1, ved ikke at tilbyde operation inden for de maksimale ventetider.

Region s oplysningspligt

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,
3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,
4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,
5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,
6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),
….

Som redegjort for ovenfor, er det styrelsens opfattelse, at blev henvist til behandling den 19. maj 2016. Han var den 26. maj 2016 til samtale på afdeling 2 om behandlingstilbuddet, som han samme dag accepterede.

Det er styrelsens opfattelse, at Region var forpligtet til at sende et oplysningsbrev til senest 8 hverdage efter den 26. maj 2016, hvor han accepterede den pågældende behandling og således var endelig udredt i forhold til yderligere behandling og klar til denne. Han blev indkaldt til behandling den 6. juni 2016, som var inden for 8 hverdage efter den 26. maj 2016.

Styrelsen kan i den forbindelse ikke inddrage den oplysning, at s behandling ikke kunne gennemføres som planlagt.

Det er dog styrelsens opfattelse, at idet han herefter skulle indkaldes på ny, kan dette sidestilles med en ny henvisning til behandling, og Region var herefter forpligtet til at sende et oplysningsbrev senest 8 hverdage efter den 7. juni 2016.

Det fremgår af sagens materiale, at Region ved brev af 20. juni 2016 på ny indkaldte til behandling den 12. juli 2016. Oplysningsbrevet blev således sendt mere end 8 hverdage efter, at det blev besluttet, at han skulle indkaldes på ny.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke inden for 8 hverdage har sendt et oplysningsbrev til i forbindelse med indkaldelse til behandling den 12. juli 2016. Region har herved handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 88. Til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling, yder regionsrådet i bopælsregionen behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid.
Stk. 2. Bopælsregionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget henvisning af en patient, meddele patienten, om regionsrådet kan tilbyde behandling ved sit sygehusvæsen inden for den fastsatte maksimale ventetid, og i bekræftende fald meddele patienten en dato for forundersøgelsen. Såfremt regionsrådet i bopælsregionen ikke er i stand til at tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal patienten om muligt tilbydes behandling på et sygehus i en anden region, på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid.
Stk. 3. Kan regionsrådet i bopælsregionen ikke tilvejebringe et behandlingstilbud som nævnt i stk. 2, skal regionsrådet, hvis patienten ønsker det, hurtigst muligt meddele det til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen henviser herefter om muligt patienten til behandling på et sygehus i en anden region eller på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde pålægge et offentligt sygehus her i landet at varetage behandling af patienten.
Stk. 4. Kan Sundhedsstyrelsen ikke tilvejebringe et behandlingstilbud efter stk. 3, og finder patienten selv et privat sygehus her i landet eller i udlandet, der kan foretage den behandling, som patienten er henvist til, ydes der tilskud til denne behandling svarende til den gennemsnitlige udgift til en tilsvarende behandling på et dansk offentligt sygehus, dog højst svarende til den faktiske betaling for behandlingen. Der kan ikke ydes tilskud efter denne bestemmelse til alternativ behandling eller til behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.
Stk. 5. Pligten til at henvise patienter til behandling efter stk. 2 og 3 gælder dog ikke til sygehus, hvor Sundhedsstyrelsen skønner, at behandlingstaksten er urimeligt høj, eller at udgifterne til befordring og ophold er uforholdsmæssigt høje.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til behandling og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 2-5.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter maksimale ventetider for behandling af patienter med kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom.
Stk. 2. Kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, og hudkræft, som ikke er modermærkekræft, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen omfatter endvidere ikke forskningsmæssig og eksperimentel behandling.
Stk. 3. Ved visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom forstås iskæmisk hjertesygdom med behov for genåbning af kar (revaskulariserende indgreb) efter afsluttet udredning, og hvor der er
1) påvist venstre hovedstammesygdom,
2) dokumenteret ustabil angina pectoris eller
3) angina pectoris smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt.
Stk. 4. Ved behandling forstås udredning, behandling og efterbehandling, jf. kapitel 2.

§ 2. Medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, gælder for behandling af kræftsygdomme følgende maksimale ventetider:
1) Til udredning ved mistanke om kræft: 14 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til forundersøgelse, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde udredning.
2) Til operation efter afsluttet udredning: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operationen og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til behandling.
3) Til medicinsk behandling, som er initialbehandling: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete medicinske kræftbehandling, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til behandling.
4) Til strålebehandling, som er initialbehandling: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete strålebehandling, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til strålebehandling.
5) Til medicinsk behandling eller strålebehandling efter initial behandling: 14 kalenderdage fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra det behandlende sygehus om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke til den konkrete adjuverende medicinske kræftbehandling eller strålebehandling, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde behandlingen, og senest 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til medicinsk eller stråle behandling efter initial behandling.

§ 4. Tidsfristerne efter § 2 og § 3 beregnes fra og med dagen efter, at sygehuset har modtaget henvisning, eller patienten har afgivet informeret samtykke. Patientens første fremmøde på afdelingen markerer første dag i udredningsfasen.

§ 5. Har patienten afvist en af sygehuset tilbudt dato for behandling, som ligger inden for de i §§ 2-3 fastsatte maksimale ventetider, har patienten ikke ret til at få et nyt behandlingstilbud inden for denne maksimale ventetid. Bopælsregionen skal dog tilbyde patienten behandling hurtigst muligt derefter.

§ 7. Ansvaret for at tilbyde behandling inden for de fastsatte maksimale ventetider påhviler bopælsregionen, jf. dog § 5 og § 7.
Stk. 2. Senest 11 kalenderdage efter, at sygehuset har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for sygdom i henhold til § 1, skal sygehuset meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. I bekræftende fald skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

§ 8. Er bopælsregionen ikke i stand til at yde behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal regionen med patientens samtykke tilbyde patienten henvisning til et andet sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.
Stk. 2. Har bopælsregionen indgået aftale om, at patienter skal henvises til behandling i en anden region, har den behandlende region ansvar for at tilbyde patienten behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid. Tilsvarende har bopælsregionen ligeledes ansvaret for, at der foreligger aftale om, at det behandlende sygehus indhenter informeret samtykke til den konkrete behandling.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,
3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,
4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,
5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,
6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),
7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,
8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og
9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.
Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.
Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,
3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og
4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
5) maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..
7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..