Et hospital var forpligtet til at meddele aktindsigt i et kommende journalnotat

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for håndteringen af s anmodninger af 7. december 2016 samt den 26. januar og 13. februar 2017 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

17SPS31

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2017

Juridisk tema:

Aktindsigt

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Sygehus 1 for håndteringen af s anmodninger af 7. december 2016 samt den 26. januar og 13. februar 2017 om aktindsigt i sin journal.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At s ikke fik aktindsigt i sin journal, da hun bad om en sådan på Sygehus 1 den 7. december 2016 og den 26. januar 2017.
s har hertil anført, at hun den 7. december 2016 blev henvist til selv at slå op på sundhed.dk. Den 26. januar 2017 bad hun om aktindsigt i journalnotat fra samtalen den 24. januar 2017, men dette blev ikke imødekommet.

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger

s, som lider af , blev fulgt på Sygehus 1. I september 2016 er det i journalen noteret, at hun gennem længere tid havde haft en generende, tumor, og der blev planlagt operativ fjernelse den 9. november 2016. Hun blev den 26. november 2016 viderehenvist til Sygehus 2 til videre udredning.

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Styrelsen kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Styrelsen kan oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 7 arbejdsdage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Anmodning om aktindsigt den 7. december 2016

Det fremgår af klagen, at s den 7. december 2016 kontaktede afdeling , Sygehus 1, og spurgte, om hun kunne få aktindsigt. Hun fik oplyst, at hun selv kunne finde journalen på sundhed.dk.

Af journalen fremgår ikke oplysninger om s anmodning om aktindsigt, ej heller om et sådan ønske skulle være imødekommet.

Det fremgår af udtalelsen fra Sygehus 1, at s i hele forløbet har været fuldt oplyst om, hvad der er blevet gjort og har - som alle - haft adgang til alle journaloplysninger på sundhed.dk.

Styrelsen har herefter lagt til grund, at s den 7. december 2016 bad om aktindsigt i sin journal på afdeling , Sygehus 1, og at hun i den forbindelse blev henvist til at finde sin journal på sundhed.dk.

Det er styrelsens opfattelse, at et sygehus i forbindelse med en anmodning om aktindsigt lovligt kan vejlede om muligheden for at hente journaloplysninger på sundhed.dk, men at dette ikke kan anses for at være et fyldestgørende svar. Styrelsen finder således, at sygehuset bør sikre sig ved spørgsmål, at patienten er tilfreds med denne løsning og i den forbindelse tilbyde at udlevere en kopi af journalen.

På denne baggrund finder styrelsen, at Sygehus 1 handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning af 7. december 2016 om aktindsigt i sin journal.

Anmodning om aktindsigt den 26. januar 2017

Af journalen den 24. januar 2017 fremgår det, at s var i telefonisk kontakt med en afdelingslæge på ambulatorium , Sygehus 1. Det fremgår ikke, hvornår notatet et indført i jorunalen.

Det fremgår af klagen, at s den 26. januar 2017 ringede til afdeling , Sygehus 1, da hun ønskede et notat fra telefonsamtalen den 24. januar 2017. Den 13. februar 2017 ringede hun igen for at rykke for et svar, men hun blev oplyst om, at afdelingen var bagud.

Af journalen fremgår ikke oplysninger om s anmodning om aktindsigt, ej heller om et sådan ønske skulle være imødekommet. Af udtalelsen fra Sygehus 1 fremgår som ovenfor nævnt, at hun i hele forløbet været fuldt oplyst om, hvad der er blevet gjort og har - som alle - haft adgang til alle journaloplysninger på sundhed.dk.

Styrelsen har herefter lagt til grund, at s den 26. januar 2017 bad om aktindsigt i notatet fra den telefonsamtale, som foregik to dage forinden, den 24. januar 2017, og at hun efterfølgende rykkede for svar den 13. februar 2017. Videre har styrelsen lagt til grund, at notatet endnu ikke var skrevet ind i s journal ved hendes henvendelser.

Det er styrelsens opfattelse, at retten til aktindsigt som udgangspunkt kun omfatter det materiale og de notater, som er oprettet i journalen på det tidspunkt, hvor aktindsigten meddeles. En patient har derfor ikke krav på løbende at få tilsendt fremtidige dokumenter, som oprettes i journalen.

Styrelsen kan dog oplyse, at en offentlig myndighed ifølge forvaltningsretten vil være forpligtet til at notere en anmodning om løbende aktindsigt på sagen og sørge for, at parten løbende - eller i hvert fald med regelmæssige mellemrum - bliver gjort bekendt med nye dokumenter i sagen. Det følger af god forvaltningskik.

Det er styrelsens opfattelse, at sundhedslovens §§ 37 og 38 skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at Sygehus 1 i hvert fald den 13. februar 2017 burde have forstået s henvendelse som en anmodning om (fremtidig) aktindsigt i notatet fra samtalen den 24. januar 2016. Efter styrelsens opfattelse var Sygehus 1 derfor – i overensstemmelse med den ovenfor angivne fortolkning – forpligtet til at sørge for, at hun blev gjort bekendt med notatet, når det var indført i journalen.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Sygehus 1 handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning af 26. januar og 13. februar 2017 om aktindsigt i sin journal.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.
Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.
Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og 2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.