Ikke ret til skift af sikringsgruppe for borger som havde skiftet ved en fejl, da kommunen havde givet fyldestgørende vejledning på den digitale selvbetjening

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 15. november 2016 om skift af sikringsgruppe for . havde ikke ret til at skifte sikringsgruppe.

Sagsnummer:

17SPS44

Offentliggørelsesdato:

9. august 2017

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Kommune den 15. november 2016 om skift af sikringsgruppe for .

havde ikke ret til at skifte sikringsgruppe.

KLAGEN

havde via den digitale selvbetjening foretaget skift fra sikringsgruppe 1 til sikringsgruppe 2. anmodede ved e-mail af 7. november 2016 om at blive flyttet tilbage til sikringsgruppe 1. Kommune afslog s anmodning herom ved brev af 15. november 2016. klagede den 15. november 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse.

BEGRUNDELSE

skiftede via den digitale selvbetjening til sikringsgruppe 2 den 18. oktober 2016.

Hun anmodede den 7. november 2016 Kommune om at skifte tilbage til sikringsgruppe 1, da hun havde skiftet ved en fejl.

Kommune meddelte ved brev af 15. november 2016, at ikke kunne skifte tilbage til sikringsgruppe 1, da der endnu ikke var gået ét år fra hendes seneste skift. Kommunen har anført, at der på borger.dk er en side, hvor man skal klikke på enten gruppe 1 eller gruppe 2, hvilket fremgår tydeligt. Kommunen har endvidere anført, at der på samme side ude til højre er en kort vejledning, som præciserer, at man i gruppe 2 har ret til delvis dækning af udgifter til alment praktiserende læge og til speciallæge. Kommunen har hertil anført, at det således er klart, at der vil være noget egenbetaling, og at det er borgerens eget ansvar ikke at klikke videre, hvis man kommer til at klikke på gruppe 2. Kommunen har tillige anført, at det ligeledes er klart, at når man vælger gruppe 2, så kommer der ingen forslag frem om egen praktiserende læge, da man netop ikke har en fast læge i gruppe 2.

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v., at når en person bestiller overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2, sker overflytningen med virkning 14 dage efter, kommunalbestyrelsen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år efter.

Af § 4 i ovenstående bekendtgørelse fremgår det videre, at kommunen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller helbredstillæg efter § 14 a i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

har i sin klage anført, at hun åbenbart kom til at trykke forkert, da hun ville skifte læge. Hun har hertil anført, at hun forstod det sådan, at hun skulle skifte til gruppe 2 for at skifte læge. Hun har videre anført, at hun lider af migræne og derfor ofte har svært ved at læse på en computerskærm. Hun har endvidere anført, at hun ikke har råd til at være i gruppe 2, da hun er kronisk syg, og at hun bliver nødt til at tage på skadestuen hver gang, hun skal have fornyet en recept og taget blodprøver. Hun har yderligere anført, at hun straks ringede til kommunen, da hun havde trykket forkert, men at hun ikke kunne blive sat i forbindelse med sygesikringen. Hun har endelig anført, at hun er uforstående overfor, at hun kan nægtes lægehjælp, fordi hun har trykket forkert.

Styrelsen har på baggrund af det til sagen oplyste, lagt til grund, at ikke har modtaget sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller har modtaget helbredstillæg efter § 14 i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Kommune har den 22. november 2016 fremsendt en beskrivelse af den digitale selvbetjeningsløsning ved skifte af sikringsgruppe. Følgende information fremgår af siden for gruppeskift:

[citat]

Du kan skifte sygesikringsgruppe fra gruppe 1 til 2 eller omvendt. Det koster 190 kroner at skifte sygesikringsgruppe.

Hvis lægeskiftet sker i forbindelse med flytning, er lægeskiftet gældende fra den 1. dag på den nye adresse.

Når du er sikret i gruppe 1 vælger du en bestemt alment praktiserende læge. Lægehjælp hos denne læge er gratis, og lægehjælp hos en praktiserende speciallæge er også gratis, hvis du har en henvisning fra din egen læge. I bestemte situationer er det ikke nødvendigt med en henvisning.

Når du er sikret i gruppe 2 kan du søge behandling hos enhver praktiserende læge, herunder en speciallæge uden en henvisning, og du har ret til tilskud til delvis dækning af udgifter til behandling hos praktiserende læge og speciallæge. Derudover er der knyttet en egenbetaling til lægehjælpen. Vær opmærksom på, at når du skifter til gruppe 2 skal der gå 12 måneder før du kan skifte tilbage til gruppe 1.

[citat slut]

Det fremgår videre af kommunens beskrivelse, at når en borger har valgt gruppe 2, så skal borgeren aktivt trykke på en knap for at komme videre. Når der trykkes på denne knap kommer et pop op billede frem med følgende tekst, hvor der kan vælges ja eller nej:

[citat]

Dette vil forårsage skifte til gruppe 2 med de affødte effekter det vil have?
Ja Nej

[citat slut]

Det fremgår endelig, at hvis borgeren vælger ja, så kommer et billede frem, hvoraf fremgår navn og CPR-nummer samt den valgte sikringsgruppe.

Styrelsen kan oplyse, at der for alle forvaltningsmyndigheder gælder en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden for de sagsområder, der varetages af myndigheden, jf. forvaltningslovens § 7 og Justitsministeriets vejledning om Forvaltningsloven (1986) pkt. 29-31. Vejledningen bør ydes i den eller de former, der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en publikation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, herunder telefonisk vejledning. Kravene til vejledningens form og omfang beror på en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger på det pågældende område.

Det følger endvidere af almindelige forvaltningsretlige principper, at manglende eller mangelfuld vejledning efter omstændighederne kan få den retlige virkning, at borgeren skal stilles, som om behørig vejledning var givet.

Det er på baggrund af Kommune s beskrivelse af indretningen af den digitale selvbetjeningsløsning styrelsens opfattelse, at der er givet tilstrækkelig og relevant vejledning på siden om gruppeskift på borger.dk. Det er ligeledes styrelsens opfattelse, at systemet er indrettet på en sådan måde, at man som borger kan opdage, hvis man ved en fejl har valgt den forkerte sikringsgruppe, og borgeren har i en sådan situation mulighed for at vælge ”nej”.

Styrelsen kan ikke lægge vægt på, at efter det oplyste har migræne og ofte har vanskeligt ved at koncentrere sig foran en computerskærm, idet disse forhold ikke kan tilskrives Kommune .

Styrelsen finder herefter, at Kommune s vejledning ikke var mangelfuld eller utilstrækkelig.
På denne baggrund tiltræder styrelsen den afgørelse, der er truffet af Kommune den 15. november 2016 om s skifte fra sikringsgruppe 2 til sikringsgruppe 1.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 58. Ved udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 1, skal en person foretage valg mellem sikringsgruppe 1 og 2 og meddele det til kommunen. Ved udstedelse af særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, skal en person foretage et valg mellem sikringsgruppe 1 og 2 og meddele det til Udbetaling Danmark.
Stk. 2. Personer, der ikke inden for en af sundheds- og ældreministerens fastsat frist har givet meddelelse om valg af sikringsgruppe, bliver omfattet af sikringsgruppe 1.
Stk. 3. Personer mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om valg af sikringsgruppe m.v., herunder situationer, hvor kommunalbestyrelsen efter udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 1, eller Udbetaling Danmark efter udstedelse af særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, kan overføre en person fra gruppe 2 til gruppe 1 uden samtykke.

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.:

§ 3. Når en person bestiller overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 sker overflytningen med virkning 14 dage efter, kommunalbestyrelsen har registreret at have modtaget gebyr for nyt sundhedskort. Fornyet overflytning mellem sikringsgruppe 1 og 2 kan tidligst finde sted 1 år efter.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en gruppe 2-sikret straks skal overføres til gruppe 1-sikring og forblive under denne sikringsgruppe, når der er ydet den sikrede sygehjælp efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik eller helbredstillæg efter § 14 a i lov om social pension og § 18 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Stk. 2. Den sikrede forbliver under gruppe 1-sikring, så længe det skønnes påkrævet af hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og behov for sygehjælp.

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 656 af 8. juni 2016:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
….
2) indplacering i sikringsgruppe 1 og 2 og overførelse til gruppe 1-sikring efter § 58 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
….