Ej ret til yderligere begravelseshjælp på grund af formuens størrelse efter afdød bosat i et andet EU-land end Danmark

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 2. december 2016 om begravelseshjælp til klager efter . Klager har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

Sagsnummer:

17SPS58

Offentliggørelsesdato:

26. september 2017

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 2. december 2016 om begravelseshjælp til klager efter .

Klager har ikke ret til yderligere begravelseshjælp.

KLAGEN

Udbetaling Danmark havde ydet klager begravelseshjælp på 1.050 kr. efter hans ægtefælle . Udbetaling Danmark modtog den 27. februar 2017 en klage fra klager over afgørelsen. Udbetaling Danmark videresendte herefter klagen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

Styrelsen skal indledningsvist oplyse, at klagefristen i forbindelse med klage over Udbetaling Danmarks afgørelser, skal være modtaget af styrelsen inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Styrelsen har bemærket, at afgørelsen fra Udbetaling Danmark til klager af 2. december 2016 blev sendt til en forkert adresse. Styrelsen har derfor i dette tilfælde valgt at se bort fra klagefristens overskridelse og antaget sagen til behandling.

Lovvalg for begravelseshjælp

Det fremgår af punkt 9.1 i dagældende vejledning nr. 9319 af 14. juli 2010 om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU-landene, at en pensionist, som alene modtog pension fra Danmark, og som var bosat og offentligt sygeforsikret i et andet EU/EØS-land/Schweiz til udgift for Danmark, skal søge begravelseshjælp i Danmark efter den danske sundhedslovgivning.

Det følger af EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af sociale sikringsordninger artikel 42-43.

Det fremgår af Udbetaling Danmarks journalrapport den 29. august 2016, at var socialt sikret i Spanien til udgift for Danmark.

Styrelsen tager herefter i det følgende stilling til, om klager efter den danske sundhedslovgivning havde ret til yderligere begravelseshjælp efter .

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Beløbene nedenfor er grundbeløb i 2016-niveau, jf. cirkulære nr. 11241 af 14. december 2015 om regulering af begravelseshjælp efter sundhedsloven for 2016.

Det fremgår af Udbetaling Danmarks afgørelse af 2. december 2016, at klager ikke havde ret til yderligere begravelseshjælp, idet hans formue på tidspunktet for s død var på 88.016 kr. Det fremgår videre, at formuegrænsen i henhold til loven udgjorde 35.300 kr., at den højeste begravelseshjælp udgjorde 10.550 kr., og at der heraf skulle trækkes 52.716 kr. døde den 25. juni 2016.

Klager har i sin klage anført, at blev kremeret i Spanien, og at urnen herefter blev sendt til Danmark, hvilket kostede 500 kr. i forsendelsesomkostninger. Han har videre anført, at kremationen i Spanien kostede 2500 €. Han har hertil anført, at han har afholdt de angivne omkostninger for lånte penge, som skal betales tilbage. Han har desuden anført, at han får 8.400 kr. i pension, som skal række til alt. Han har afslutningsvis anført, at Bank har belånt hans hus i Spanien med 1½ mio. kr., og at huset er sat til salg.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, stk. 1, at Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes formue og formuerettigheder. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen. Det fremgår af § 160, stk. 2, at Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp efter personer, der ikke havde bopæl i Danmark, men i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger havde ret til begravelseshjælp fra Danmark.

Endvidere fremgår det af § 3 i bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.550 kr., jf. § 4.

Det fremgår videre af ovennævnte bekendtgørelses § 4, stk. 1, at begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 35.300 kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 45.850 kr.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.

Det fremgår endelig af bekendtgørelsens § 6, at begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, dog altid mindst udgør 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Det fremgår af punkt 3.2 i vejledning nr. 103 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven, at udgifter til begravelsen ikke indgår i beregningen af formuen.

Styrelsen skal bemærke, at vejledningen efter den ovenfor nævnte bekendtgørelses ikrafttrædelse den 1. maj 2015 fremstår som historisk i retsinformation. Vejledningen er ikke erstattet af en ny vejledning. Styrelsen finder fortsat at principperne om opgørelsen af formuen i vejledningen kan benyttes, da der ikke er foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen.

Det fremgår af klager s ansøgning om begravelseshjælp, at hans bolig har en værdi af 1.514.000,00 kr. Han har desuden anført i ansøgningen, at gælden af boligen er 1.514.039,70 kr.

Det fremgår videre af ansøgningen, at klager havde et indestående i banken på 30.079,31 kr., og at havde et indestående i banken på 6.685,00 kr. Herudover fremgår det, at der var en bil i husstanden med en værdi af 5.000,00 kr., samt at klager modtog en engangsudbetaling på 3.000,00 kr. fra ATP i anledning af s død og havde 130 kr. i kontanter.

Det fremgår af Udbetaling Danmarks afgørelse samt beregningsnotat, at der er taget udgangspunkt i de beløb, som klager har angivet i ansøgningen, på nær s indestående, hvor det af notatet fremgår, at havde et indestående i pengeinstitut på 49.847,00 kr.

Styrelsen har ved en gennemgang af sagens materiale alene konstateret, at havde et indestående i hans spanske bank på 897,33 €, svarende til det beløb, som klager havde angivet i sin ansøgning i danske kroner (6.685,00 kr.).

Styrelsen anmodede herefter Udbetaling Danmark om supplerende oplysninger om s formue.

Udbetaling Danmark oplyste, at der var taget udgangspunkt i et forkert beløb for s indestående i banken og sendte i den forbindelse yderligere oplysninger om parrets formue.

Udbetaling Danmark oplyste i den forbindelse, at ATP har oplyst, at klager har fået en engangsudbetaling på 9.039,40 kr. fra ATP. Videre har Udbetaling Danmark oplyst, at de har kontaktet Bank med henblik på en vurdering af værdien af klager s bolig i Spanien. Bank har oplyst, at boligen i 2015 blev vurderet til en værdi mellem 255.000 – 270.000 €, og at boligen nok er steget lidt i værdi siden 2015. Udbetaling Danmark har med udgangspunkt i den laveste vurdering (255.000 €) svarende til 1.897.466 kr., beregnet friværdien i boligen til 383.446 kr., idet der var en gæld i boligen på 1.514.000 kr. Udbetaling Danmark har hertil oplyst, at klager ikke har indsendt nogen dokumentation for boligens værdi. Det fremgår endvidere af Udbetaling Danmarks interne notater, at de ikke har modtaget et arvelegitimationsbevis.

Det fremgår af et certifikat udstedt af Bank , at der på tidspunktet for s død var en gæld i boligen på 202.900,00 € svarende til 1.514.039,69 kr.

Styrelsen har ved brev af 21. juni 2017 partshørt klager over oplysningerne fra Udbetaling Danmark. Han har den 27. juni 2017 telefonisk oplyst, at han ikke har nogen formue og kun får sin folkepension. Han har desuden anført, at han ikke er enig i vurderingen fra Bank , idet han ikke mener, at værdien af boligen er så høj, som den er vurderet til.

Det fremgår af punkt 3 i ovennævnte vejledning, at værdien af boligen er den værdi, skifteretten har lagt til grund ved fastsættelsen af værdien af fast ejendom. Det fremgår endvidere af punkt 4.1.3 i vejledningen, at den endelige beregning af begravelseshjælp, når der er tale om uskiftet bo, skal ske på baggrund af åbningsstatus, suppleret med oplysninger om efterlevende ægtefælles særeje og engangsudbetalinger til ægtefællen.

Det er styrelsens opfattelse, at Udbetaling Danmark ved beregningen af begravelseshjælp, når der er tale om uskiftet bo, må lægge den offentlige ejendomsvurdering til grund, hvis boligen ikke er solgt på tidspunktet for Udbetaling Danmarks afgørelse.

Idet klager ikke har indsendt en skifteretsattest eller tilsvarende dokumentation fra Spanien og der ikke foreligger en offentlig ejendomsvurdering, er styrelsen enig med Udbetaling Danmark i, at der må tages udgangspunkt i kreditforeningens ejendomsvurdering.

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at ejendommen efter det oplyste endnu ikke er solgt, og at der således ikke er fremsendt dokumentation til Udbetaling Danmark for salg af ejendommen.

Det fremgår desuden af vejledningen, at fast ejendom, som tjener til familiens bolig, kun indgår i formueberegningen med det beløb, friværdien overstiger 100.000 kr. Hertil fremgår det, at ved friværdi forstås værdien af boligen efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen.

Styrelsen har herefter lagt følgende beløb til grund for afgørelsen:


Formue: Afdøde: Ægtefælle:
Værdi af bolig: 948.733,00 kr. 948.733,00 kr.
Gæld i bolig: -757.019,85 kr. -757.019,85 kr.


Friværdi fratrukket 100.000 kr.: 283.426,31 kr.
Kontanter:  130,00 kr.
Indestående i pengeinstitut: 6.685,00 kr. 30.079,31 kr.
Bil:  5.000,00 kr.
Engangsudbetaling ATP: 9.039,40 kr.

Samlet formue i alt: 334.360,02 kr.Styrelsen har herefter lagt til grund, at parrets samlede formue på tidspunktet for s død var på 334.360,02 kr. Begravelseshjælp bortfalder efter §§ 4 og 5 i ovennævnte bekendtgørelse som nævnt ved en formue på 45.850 kr.

Klager har dog ret til minimumsbeløbet i begravelseshjælp på 1.050 kr., da er født før den 1. april 1957. Udbetaling Danmark har allerede udbetalt dette beløb.

På denne baggrund finder styrelsen, at klager ikke er berettiget til yderligere begravelseshjælp efter .

 

Udbetaling Danmarks begrundelse

Styrelsen har bemærket, at Udbetaling Danmark i sin afgørelse af 2. december 2016 ikke har gjort det tilstrækkelig klart, at klager ikke var berettiget til formueafhængig begravelseshjælp, idet den samlede formue oversteg 45.850 kr. Videre har Udbetaling Danmark ikke oplyst, at der ved udbetaling af 1.050 kr. er tale om udbetaling af minimumsbeløbet, idet var født før den 1. april 1957.

Styrelsen finder på denne baggrund anledning til at vejlede Udbetaling Danmark om, at en afgørelse, som meddeles skriftlig, skal være begrundet. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen giver parten fuldt ud medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 22.

I afgørelsens begrundelse skal angives de retsregler, som afgørelsen hviler på. Begrundelsen skal også angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for udøvelsen af et eventuelt skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens udfald.

Det fremgår af forvaltningslovens § 24.

Afsluttende bemærkninger

Det er styrelsens opfattelse, at såfremt værdien af et aktiv i et bo, efter opgørelsen af begravelseshjælp, viser sig ikke at svare til den oprindelige værdifastsættelse, er boet eller de efterladte efterfølgende berettiget til at anmode Udbetaling Danmark om genoptagelse.

Dette kan blandt andet være tilfældet, når ejendommen i et uskiftet bo bliver solgt for en pris, der er lavere end eksempelvis den offentlige ejendomsvurdering.

Styrelsen finder anledning til at bemærke, at der ved efterfølgende regulering af ejendomsværdien ikke skal medregnes et fradrag på 100.000 kr. efter vejledningens punkt 3, idet boligen ikke længere tjener til familiens bolig.

Udbetaling Danmark skal, hvis der anmodes om genoptagelse, på baggrund af de nye oplysninger, tage stilling til, om værdien af ejendommen som blev lagt til grund ved opgørelsen af begravelseshjælp, var et retvisende udtryk for værdien af ejendommen på dødstidspunktet.


ooo00ooo

Kommentarer fra klager 27. juni 2017 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 160. Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.

EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af sociale sikringsordninger
Art. 42. Ret til ydelser, når dødsfaldet indtræffer – eller modtageren er bosat – i en anden medlemsstat end den kompetente stat
1. Hvis en forsikringstager eller et medlem af hans familie afgår ved døden i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat, anses dødsfaldet for indtruffet på sidstnævnte medlemsstats område.
2. Det påhviler den kompetente institution at tilkende ydelser ved dødsfald efter den for denne institution gældende lovgivning, selv om modtageren er bosat i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat.
3. stk. 1 og 2 finder ligeledes anvendelse, såfremt dødsfaldet skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Art. 43. Udbetaling af ydelser i tilfælde af en pensionists død
1. Såfremt en person, der modtager pension efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater, afgår ved døden på et tidspunkt, da han er bosat i en anden medlemsstat end den, hvor den institution, som i medfør af artikel 24 og 25 er ansvarlig for at afholde udgifterne til naturalydelser til den pågældende, er beliggende, skal de ydelser ved dødsfald, hvortil der er erhvervet ret efter den lovgivning, der gælder for denne institution, udbetales for dennes regning, som om pensionisten på det tidspunkt, da han afgik ved døden, var bosat i den medlemsstat, hvor nævnte institution er beliggende.
2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for pensionisters familiemedlemmer.

Bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven:

§ 3. Begravelseshjælpen efter personer, der var fyldt 18 år ved dødsfaldet, udgør højst 10.400 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), jf. § 4.

§ 4. Begravelseshjælpen efter en person, der efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 34.800 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 45.200 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau).
Stk. 2. Begravelseshjælpen efter en person, der ikke efterlader ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue og formuerettigheder overstiger 17.450 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau), således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 27.850 kr. (Grundbeløb i 2015-niveau).

§ 5. Formuegrundlaget er formuen på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet fra pensionsordninger, forsikringer o.l. Begravelseshjælp i henhold til sundhedsloven og efterlevelseshjælp, der ydes den efterlevende ægtefælle i medfør af § 85 a, stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik, indgår ikke i beregningen af formuen.
Stk. 2. Formuen efter afdøde, der efterlader ægtefælle, opgøres som ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder. Værdien af fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med det beløb, ejendomsværdien efter fradrag af gæld med sikkerhed i ejendommen overstiger 100.000 kr. Når familiens bolig er en andels-, aktie-, anpartslejlighed e.l. gælder tilsvarende, at boligen indgår i formueberegningen med det beløb værdien efter fradrag af gæld, der alene vedrører finansiering af boligen eller forbedringer af denne, overstiger 100.000 kr.

§ 6. Begravelseshjælp efter personer, der er født før den 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
3) begravelseshjælp efter § 160, stk. 1 og 2, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf.
…..