Retten til hurtig udredning blev tilsidesat, da forløbet blev unødigt forlænget

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med s udredning på Sygehus 1 i perioden fra den 12. juli til den 30. december 2016, herunder i forbindelse med udfærdigelse af en udredningsplan.

Sagsnummer:

17SPS64

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2017

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med s udredning på Sygehus 1 i perioden fra den 12. juli til den 30. december 2016, herunder i forbindelse med udfærdigelse af en udredningsplan.

KLAGEN

klagede den 19. december 2016 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Sygehus 1 havde tilsidesat hendes ret til hurtig udredning.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

blev den 12. juli 2016 henvist af egen læge til afdeling , Sygehus 1, på grund af mistanke om sklerose.

blev den 18. juli 2016 telefonisk kontaktet af afdeling . Hun blev oplyst om, at man ikke kunne tilbyde hende udredning inden for 30 dage, og hun blev derfor spurgt, om hun ville omvisiteres til et samarbejdssygehus. Det ønskede hun ikke, og det blev derfor aftalt, at hun ville blive indkaldt til den første ledige tid.

I et indkaldelsesbrev af 16. august 2016 blev oplyst om, at hun havde fået tid til undersøgelse den 12. september 2016.

Ved undersøgelsen den 12. september 2016 fandt man grundlag for, at skulle have udført en neurofysiologisk undersøgelse (SSEP).

Det er i en udtalelse fra afdeling , Sygehus 1, til sagen oplyst, at proceduren ved afdeling , Sygehus 1, er, at patienten selv ringer for at bestille en tid til undersøgelse. Såfremt patienten ikke telefonisk har kontaktet afdelingen inden for 8 dage og bestilt en tid, sendes en skriftlig indkaldelse til patienten.

I et indkaldelsesbrev af 23. september 2016 blev tilbudt tid til SSEP-undersøgelsen den 13. oktober 2016.

Det er i udtalelsen fra afdeling , Sygehus 1, til sagen videre oplyst, at hospitalet senere den 23. september 2016 sendte et nyt indkaldelsesbrev til med ændret tidspunkt for undersøgelsen, hvilket blev dokumenteret i et administrativt system - OPUS. IT-support har dog oplyst, at indkaldelsesbrevet med ændret tidspunkt ikke var blevet afsendt til patientens e-boks, og det er ikke muligt at få belyst, hvad årsagen til fejlen var.

Da ikke havde modtaget indkaldelsesbrevet med ændret mødetidspunkt, mødte hun forgæves op til undersøgelse den 13. oktober 2016. Hun blev herefter henvist til et samarbejdssygehus – Sygehus 2, hvor hun fik foretaget undersøgelsen den 19. november 2016.

Den 24. november 2016 forelå der svar på SSEP-undersøgelsen, og blev af en læge oplyst om, at undersøgelsen havde vist normale forhold. Da hun samme dag af en sekretær var tilbudt tid til svar på undersøgelsen den følgende dag, og da lægen var usikker på, om hun var indkaldt til prøvesvar eller information om en videre plan, blev det aftalt, at hun skulle kontakte afdelingen om morgenen den 25. november 2016 desangående.

Ifølge klagen aftalte med en sekretær den 25. november 2016, at hun ikke skulle møde til den aftalte tid senere på dagen. Det blev videre aftalt, at hun ville blive kontaktet af en læge, som ville oplyse, om hun kunne afsluttes.

Eftersom resultaterne af undersøgelserne ikke viste tegn på sygdom, blev afsluttet den 30. december 2016.

Reglerne om ret til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Styrelsen kan oplyse, at retsvirkningen af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, er, at patienten har ret til udredning inden for en måned, hvis det er muligt, og hvis dette ikke er muligt, så har patienten ret til udredning på det sygehus, som kan foretage udredningen hurtigst.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 3.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Afgrænsning af regelgrundlaget

Reglerne om retten til hurtig udredning blev ændret med virkning fra 1. oktober 2016.

Det fremgår af § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus yder udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår af § 14, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse, at hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. § 14, stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Reglerne i bekendtgørelse af 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v. trådte som nævnt i kraft den 1. oktober 2016, hvilket var under s udredningsforløb, som forløb fra den 12. juli til den 30. december 2016.

Det er dog styrelsens opfattelse, at retten til helt eller delvist at blive udredt på et aftalesygehus (udvidet frit sygehusvalgt) gælder for patienter, som var henvist fra og med den 1. oktober 2016.

Styrelsen tager i nærværende sag således ikke stilling til, hvorvidt som led i udredningsforløbet var berettiget til at blive udredt helt eller delvist på et aftalesygehus, da hun allerede var påbegyndt et udredningsforløb, da disse regler trådte i kraft.

s rettigheder

har i klagen anført, at der ved klagens indgivelse var forløbet 5 måneder, siden hun var blevet henvist fra egen læge, men at udredningen kunne være afsluttet inden for 2 måneder.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset have besluttet, hvilken behandling patienten skal tilbydes eller afkræftet mistanken om sygdom. Hvis ikke fristen på 30 dage kan overholdes, gælder fortsat en forpligtelse for regionerne til at sikre udredning af patienten så hurtigt som muligt. Det fremgår af vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, som var gældende frem til den 1. oktober 2016.

Det fremgår videre af samme vejledning, at fristen for, hvornår en patient skal være udredt, beregnes fra den dato, hvor sygehuset modtager henvisningen, til den dato patienten er blevet udredt og informeret om, hvad udredningen viser. Ved fristen på 1 måned forstås 30 dage, inklusiv weekend- og helligdage. Dagen, hvor henvisningen modtages, regnes som dag nul, og dag et er således dagen efter, at henvisningen er modtaget af sygehuset.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at der i opgørelsen af tidsfristen ikke fratrækkes perioder, hvor udredning må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske. Det indebærer, at en patient også har ret til en udredningsplan i de tilfælde, hvor udredningsfristen ikke kan efterleves grundet, at patienten fx ønsker at blive udredt på det lokale sygehus, og ikke det sygehus, som regionen som udgangspunkt har oplyst personen om, at denne kan udredes inden for fristen. En patient har for eksempel også ret til en udredningsplan i de tilfælde, hvor udredningsfristen ikke kan efterleves grundet, at der afventes bidrag fra pårørende eller eksterne samarbejdspartnere. Alle sygehuspatienter har således ret til en udredningsplan inden for 30 dage, hvis patienten ikke kan udredes inden for denne frist i sygehusvæsenet. Dette gælder uanset baggrunden for, at patienten ikke er udredt inden for fristen. Eksempelvis skal der således udarbejdes en udredningsplan i de situationer, hvor en patient måtte vælge at vente længere end 30 dage på udredning, uagtet at regionen har efterlevet forpligtelsen i § 82 b og tilbudt udredning inden for fristen. Det har således været hensigten at sikre, at patienten inden for 30 kalenderdage skal have en udredningsplan, uanset om forsinkelsen eksempelvis skyldes, at patienten har ønsket en afdeling, eller om patienten selv har aflyst en tilbudt tid.

Da henvisningen af blev modtaget den 12. juli 2016 på Sygehus 1, begyndte fristen på 30 dage at løbe fra denne dato.

Styrelsen finder herefter, at ikke blev udredt inden for en måned, idet hun fik tid til første undersøgelse den 12. september 2016, hvorfor udredningsforløbet varede mere end 30 dage.

Det er styrelsens opfattelse, at i der i de tilfælde, hvor fristen på 30 dage ikke kan overholdes, fortsat gælder en forpligtelse for regionerne til at sikre udredning af patienten så hurtigt som muligt. Det gælder også, selvom årsagen til, at udredningen ikke kan ske inden for 30 dage, skyldes patientens egne forhold.

har i klagen anført, at hospitalet glemte at oplyse hende om, at man havde ændret tidspunktet for den neurofysiologiske undersøgelse fra den 13. oktober kl. 12.45 til samme dag kl. 8.30, hvilket resulterede i, at hun kom for sent til undersøgelsen. Hun skulle derfor have en ny tid, hvilket medførte, at hun blev henvist til Sygehus 2.

Som tidligere anført er det til sagen oplyst, at hospitalet den 23. september 2016 sendte et nyt indkaldelsesbrev til med ændret tidspunkt for undersøgelsen, hvilket blev dokumenteret i et administrativt system - OPUS. IT-support havde dog oplyst, at indkaldelsesbrevet med ændret tidspunkt ikke var blevet afsendt til patientens e-boks, og det var ikke muligt at få belyst, hvad årsagen til fejlen var.

Det er styrelsens opfattelse, at s udredningsforløb herved blev unødigt forlænget, hvorfor Region ikke medvirkede til, at hun blev udredt så hurtigt som muligt.

Styrelsen finder således, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1.

Da ikke blev tilbudt udredning inden for en måned, var Region forpligtet til senest den 11. august 2016 at udfærdige en plan for hende.

Styrelsen kan oplyse, at begrebet »plan« i denne sammenhæng skal opfattes i bred betydning. I mange tilfælde vil det være muligt at give en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom være så stor, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem. Det fremgår af ovennævnte vejledning.

Af vejledningen fremgår videre, at sygehuset skal udarbejde en udredningsplan, der ud fra den foreliggende viden om patientens diagnose er så fyldestgørende som muligt. Afhængigt af den konkrete situation og hvilke oplysninger sundhedspersonen har til rådighed ved henvisning af patienten, må det som hovedregel forudsættes, at udarbejdelsen af en plan indebærer et personligt møde mellem patient og sundhedspersoner. I andre situationer vil det alene være muligt at træffe beslutning om den næste undersøgelse i udredningsforløbet, fx hvis patientens symptomer er meget uspecifikke eller hvis det videre udredningsforløb afhænger af resultaterne af den/de forrige undersøgelse/r. I så fald skal udredningsplanen indeholde information (tid og sted) om denne næste undersøgelse.

Ved en telefonsamtale den 18. juli 2016 blev informeret om, at hospitalet ikke kunne tilbyde hende udredning inden for fristen på 30 dage. Hun blev i den forbindelse spurgt, om hun ønskede omvisitering til et andet sygehus, hvilket hun afslog. Hun blev derfor oplyst om, at hun ville blive indkaldt til undersøgelse.

Det er styrelsens opfattelse, at en region kan opfylde reglen om, at en patient skal have en udredningsplan inden for 30 dage, ved at give oplysningerne skriftligt, eksempelvis i et indkaldelsesbrev, eller på daværende tidspunkt også mundtligt. Styrelsen skal dog bemærke, at der fra den 1. oktober 2016 blev fastsat et krav om, at udredningsplanen skulle være skriftlig eventuelt suppleret med mundtlig information. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det er styrelsens opfattelse, at ikke modtog en udredningsplan inden for fristen på 30 dage.

Styrelsen har lagt vægt på, at den 18. juli 2016 blev kontaktet af Sygehus 1, hvor hun blev oplyst om, at hun ville blive indkaldt til den første ledige tid. Styrelsen finder dog ikke, at telefonsamtalen udgjorde en udredningsplan, idet hun ikke samtidig blev oplyst om tid og sted for undersøgelsen.

Styrelsen har videre lagt vægt på, at i indkaldelsesbrevet den 16. august 2016 blev oplyst om tid og sted for den første undersøgelse. Styrelsen finder, at indkaldelsesbrevet udgjorde en udredningsplan, idet det på daværende tidspunkt ikke var muligt at give en mere fyldestgørende plan, da et videre udredningsforløb ville afhænge af resultatet af undersøgelsen den 12. september 2016. modtog imidlertid først indkaldelsesbrevet den 16. august 2016, hvorfor der var forløbet mere end 30 dage, før hun fik en udredningsplan.

Det er hertil styrelsens vurdering, at s udredningsplan efterfølgende blev revideret, efterhånden som forløbet gav anledning dertil, herunder da man fandt indikation for at foretage en neurofysiologisk undersøgelse, og da der blev fundet grundlag for at henvise hende til Sygehus 2.

Styrelsen er opmærksom på, at der i forbindelse med udredningsforløb opstod forsinkelser, som blandt andet var forårsaget af it-tekniske problemer, men det er styrelsens opfattelse, at dette forhold ikke i sig selv er ensbetydende med, at der ikke var lavet en udredningsplan, som løbende blev revideret.

På denne baggrund finder styrelsen samlet, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og stk. 2, i forbindelse med s udredning på Sygehus 1 i perioden fra den 12. juli til 30. december 2016, herunder i forbindelse med udfærdigelse af en udredningsplan.

ooo00ooo

Kommentarer fra af 2. oktober 2017 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 469 af 23. maj 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. En plan i medfør af stk. 2 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 2 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1 og 2, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, og behandling, jf. § 19, stk. 1 og 2, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.
Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..
7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri
…..