Fristen på 8 hverdag regnes fra henvisningen er modtaget i en central visitation

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 22. maj 2016.

Sagsnummer:

17SPS66

Offentliggørelsesdato:

14. november 2017

Juridisk tema:

Sygehusets indkaldelsesbrev

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til inden for 8 hverdage efter den 22. maj 2016.

KLAGEN

har den 4. december 2016 klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at hun ikke modtog et indkaldelsesbrev, herunder at hun måtte rette henvendelse flere gange, før de kunne finde oplysningerne om hende, hvilket formentligt skyldtes problemer med et IT-system.

BEGRUNDELSE

Reglerne om oplysningspligten

Det fremgår af sundhedslovens § 90, stk. 1, at regionsrådet senest inden 8 hverdage efter modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, skal oplyse patienten om mulighederne for behandling. Nærmere regler fastsættes ved bekendtgørelse, jf. stk. 3.

Det fremgår således af § 12 i dagældende bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, blandt andet skal oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
….

s rettigheder

har i klagen anført, at hun ikke modtog et indkaldelsesbrev til en MR-scanning, hvorfor hun tog kontakt til regionen. Det viste sig, at henvisningen aldrig var blevet modtaget, eller at den var blevet væk. Hun har i klagen angivet, at hun klager over Sygehus 1 i perioden fra den 22. maj til den 8. juni 2016, og at hun den 6. juni 2016 blev bevidst om, at der var sket en fejl.

Af en henvisning af 6. juni 2016 fremgår, at henvisningen blev sendt til central visitation (Sygehus 1, Sygehus 2, Sygehus 3). Af henvisningen fremgår, at henvisningen allerede var sendt den 22. maj 2016, men at der ikke var kvitteret for den, og at den ikke var blevet visiteret. Ligeledes fremgår det, at patienten havde rykket for svar.

Styrelsen kan oplyse, at central visitation er den centrale visitation i Region .

Det fremgår videre af henvisningen, at var henvist under diagnosen DM511E - lumbosakral diskusprolaps med radikulopati, og at hun blev henvist med henblik på tværfagligt lænderygforløb.

Det fremgår af et journalnotat af 21. maj 2016 fra en praktiserende speciallæge i reumatologi, at blev informeret om fundet ved en MR-scanning, og at hun skulle henvises til afdeling , Sygehus 1, med henblik på tværfagligt lænderygforløb.

Styrelsen har således forstået, at fik foretaget en MR-scanning forud for, at hun blev henvist til afdeling , Sygehus 1.

Styrelsen har herefter lagt til grund, at s klage vedrører forløbet i forbindelse med henvisningen til Sygehus 1 i perioden fra den 22. maj til den 8. juni 2016, hvilket således ikke vedrører henvisning til en MR-scanning, men derimod henvisning til et tværfagligt lænderygforløb.

Styrelsen har ved vurderingen af sagen lagt til grund, at blev henvist første gang den 22. maj 2016, da det af journalnotatet af den 21. maj 2016 fra en praktiserende speciallæge i reumatologi fremgår, at hun skulle henvises, og da det af henvisningen den 6. juni 2016 fremgår, at henvisningen allerede var sendt den 22. maj 2016, men at der ikke var kvitteret for den, og at den ikke var blevet visiteret.

Som ovenfor anført skal regionen senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget en henvisning oplyse patienten om en række nærmere bestemte oplysninger.

Styrelsen kan oplyse, at formålet med informationspligten er at sikre, at patienterne hurtigt får information om undersøgelses- og behandlingstidspunkt, udredningsmuligheder samt om deres muligheder for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Det fremgår af dagældende vejledning nr. 10351 af 19. december 2014 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår af samme vejledning, at beregningen af de 8 hverdage påbegynder den dato, hvor sygehuset modtager henvisningen. Dagen, hvor henvisningen modtages, regnes som dag nul, og dag et er således den følgende dag. Weekend- og helligdage indgår ikke i beregningen. 8-dages-reglen indebærer således, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag, sygehuset har modtaget henvisningen.

Det fremgår endvidere af samme vejledning, at ansvaret for at give henviste patienter information efter disse regler i praksis påhviler det sted, der modtager en henvisning af en patient.

Styrelsen kan oplyse, at Region har organiseret sig således, at en henvisning sendes til en af fire centralvisitationer. En læge fra praksissektoren sender således en henvisning til den central visitation, der dækker det planområde, som patienten har bopæl i. Formålet med central visitation er at optimere logistikken omkring henvisningsforløb og gøre disse mere sikre. Lægerne i praksissektoren behøver ikke at bruge tid på at finde den for patienten relevante hospitalsafdeling. Henvisende læge skal blot sende henvisningerne til den lokale central visitation.

Det er styrelsens opfattelse, at fristen på 8 hverdage regnes fra den dag, hvor henvisningen modtages i centralvisitationen og ikke først fra det tidspunkt, hvor det enkelte sygehus modtager henvisningen. Det må således ikke kunne komme patienten til skade, at Region har organiseret sig sådan, at henvisninger skal sendes til en central visitation.

Det er styrelsens opfattelse, at fristen i s tilfælde skal regnes fra den 22. maj 2015, da det af sagens materiale fremgår, at henvisningen allerede var sendt den 22. maj 2016, hvor der ikke blev kvitteret for modtagelse, og hvor den ikke blev visiteret. Styrelsen har også lagt vægt på, at har anført, at hun blev oplyst om, at det skyldtes IT-problemer, hvilket styrelsen har bemærket, ikke er blevet bestridt af regionen.

Det fremgår ikke af sagens materiale, hvornår faktisk modtog et indkaldelsesbrev, men det er styrelsens opfattelse, at hun ikke modtog et indkaldelsesbrev inden for 8 hverdage efter den 22. maj 2016, da hun under alle omstændigheder først har modtaget et indkaldelsesbrev efter den 6. juni 2016, hvor henvisningen bliver genfremsendt, hvilket er mere end 8 hverdage efter den 22. maj 2016.

Styrelsen tillægger det i denne sammenhæng ikke betydning, at det af en udtalelse af den 17. marts 2017 til sagen fremgår, at afdeling , Sygehus 1, modtog henvisningen den 9. juni 2016, men at man grundet frit valg og ventetid viderehenviste hende til en privathospital.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke inden for 8 hverdage har sendt et oplysningsbrev til . Region har herved handlet i strid med sundhedslovens § 90, stk. 1.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 12. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) patienten efter reglerne i § 13, stk. 1 og 2, kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse inden for 1 måned,
3) patienten efter reglerne i § 14 kan tilbydes udredning inden for 1 måned, jf. dog § 54, stk. 2,
4) patienten efter reglerne i § 19, stk. 1 og 2, kan tilbydes behandling inden for 1 eller 2 måneder,
5) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, og § 19,
6) sygehuset tilbyder at henvise patienten til privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionsrådene i forening har indgået aftale med (aftalesygehuse),
7) ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som patienten er henvist til, ved regionens eget sygehusvæsen, andre regioners sygehuse, private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med samt de private specialsygehuse m.fl., jf. § 15, stk. 2 og 3,
8) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 7, og
9) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 13, § 15, stk. 1-3, § 19 og sundhedslovens § 82 a.
Stk. 2. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 19, stk. 4.
Stk. 3. De i § 15, stk. 2 og 3, nævnte private specialsygehuse m.fl. skal senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten om:
1) dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) retten til at vælge sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3,
3) at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset, og
4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne i § 15, stk. 1-3.

Bekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
7) regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri
…..