Ret til gebyrfrit sundhedskort, hvis man har ansøgt om navneskift inden for 3 måneder efter vielsen

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune den 29. maj 2017 om s egenbetaling for sundhedskort. Kommune skal træffe en ny afgørelse.

Sagsnummer:

17SPS69

Offentliggørelsesdato:

9. november 2017

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Kommune den 29. maj 2017 om s egenbetaling for sundhedskort.

Kommune skal træffe en ny afgørelse.

KLAGEN

Kommune meddelte den 29. maj 2017 , at hun skulle bestille et nyt sundhedskort, da hun havde foretaget navneændring. Kommunen oplyste, at hun i den forbindelse skulle betale 195 kr. for det nye sundhedskort. indbragte den 29. maj 2017 sagen for Styrelsen for Patientsikkerhed.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af Kommune s afgørelse af 29. maj 2017, at ikke havde ret til at få udstedt et nyt sundhedskort uden egenbetaling, idet hun ikke opfyldte betingelserne herfor. Kommunen lagde herved vægt på, at en navneændring som følge af ægteskab skal være sket senest 3 måneder efter vielsesdatoen, for at man kan fritages for betaling af gebyr.

har anført i sin klage, at hun har fået foretaget navneændring som følge af ægteskab. Hun har videre anført, at hun ansøgte om navneændringen inden for fristen på 3 måneder, som Kommune henviser til.

Af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 190 kr., for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:
1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
4) Ved ændring af personnummer.
5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 11, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er styrelsens opfattelse, at § 11, stk. 1, nr. 7, er den relevante bestemmelse, som måtte finde anvendelse i dette tilfælde.

Af § 11, stk. 1, nr. 7, følger det, at der ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

Der er i bekendtgørelsen ikke angivet en frist inden for hvilken, man skal have foretaget navneændring.

Det fremgår af § 25 a, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015 af navneloven, at ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på 430 kr., jf. dog stk. 2. Det fremgår af stk. 2 at, der ikke betales gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen

Det er styrelsens opfattelse, at reglerne om betaling af gebyr for sundhedskort, når der er foretaget navneændring, må fortolkes i overensstemmelse med § 25 a, stk. 1 og stk. 2, i navneloven. Det er hertil styrelsens opfattelse, at dette gør sig gældende, da det som ovenfor anført ikke fremgår af bekendtgørelsen inden for hvilken frist, man skal have foretaget navneændring.

Styrelsen finder herefter, at såfremt en ansøgning om navneændring er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, så vil borgeren være berettiget til at blive fritaget for gebyr for udstedelse af nyt sundhedskort.

Styrelsen har ikke modtaget oplysninger fra Kommune om, hvornår ansøgningen om navneændring blev modtaget, hvorfor styrelsen på det foreliggende grundlag ikke kan tage stilling til, om fristen er overholdt.

På denne baggrund hjemviser styrelsen den afgørelse, der er truf¬fet af Kommune den 29. maj 2017 om godtgørelse for udgifterne til gebyr til . Kommune skal træffe en ny afgørelse i sagen, hvor kommunen inddrager alle relevante hensyn og regler i overensstemmelse med det, som styrelsen har anført ovenfor.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 12. Kommunalbestyrelsen udsteder sundhedskort som bevis til personer, der har ret til ydelser efter loven, jf. § 7, stk. 1. Kortet gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven.
Stk. 2. Ansøgning om det i stk. 1 omhandlede bevis skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden, som er adressat for meddelelsen.
Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 4 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt.
Stk. 6. En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvis overlade opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af sundhedskort efter stk. 1 og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf.

Bekendtgørelse nr. 1813 af 23. december 2015 af navneloven

§ 25 a. Ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på 430 kr., jf. dog stk. 2. Gebyret reguleres en gang årligt pr. 1. januar med pris- og lønudviklingen.
Stk. 2. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.
Stk. 3. Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om betaling af gebyr.

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.:

§ 11. Kommunalbestyrelsen opkræver et gebyr på 190 kr. (grundbeløb 2015 niveau) for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:
1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
4) Ved ændring af personnummer.
5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.
Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af kort efter § 12 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
……