Patienten havde ikke ret til udvidet frit sygehusvalg, da udredning kunne tilbydes på et samarbejdssygehus inden for fristen.

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, jf. § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s forløb i marts 2017.

Sagsnummer:

17SPS73

Offentliggørelsesdato:

22. december 2017

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, jf. § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s forløb i marts 2017.

KLAGEN

klagede den 23. marts 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Region s afgørelse om udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med hans udredning af et ustabilt led i tommelfingeren.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

har i klagen anført, at han var ved egen læge på grund af et ustabilt led i højre tommelfinger. Han skulle herefter gå med en skinne i 14 dage. Da lægen efterfølgende konstaterede, at fingeren stadig var ustabil, blev han henvist til en speciallæge, som vurderede, at han skulle henvises til Sygehus 1 med henblik på at få en speciallavet skinne.

I et indkaldelsesbrev af 7. marts 2017 blev tilbudt tid til undersøgelse den 27. oktober 2017. Det fremgår videre af brevet, at henvisningen var modtaget den 2. marts 2017, men at han ikke kunne udredes/undersøges inden for 30 dage. Han havde derfor ret til at blive udredt/undersøgt på et andet offentligt sygehus eller hos visse private hospitaler (ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg). Han blev herefter oplyst om, at han kunne finde flere oplysninger på siden ”Dine rettigheder som patient”, hvoraf det fremgik, hvilke hospitaler der kunne udrede/undersøge ham. Han blev endelig oplyst om, at han kunne kontakte Enhed for Sygehusvalg.

Af siden ”Dine rettigheder som patient” fremgår, at Region skulle udrede ham (undersøge hvad han fejler) inden for 30 dage fra den dato, hospitalet havde modtaget henvisningen. Det blev hertil oplyst, at Sygehus 1 ikke kunne udrede ham inden for 30 dage, men det kunne Sygehus 2. Han blev endeligt oplyst om, at han kunne kontakte Enhed for Sygehusvalg, hvis han ville benytte denne mulighed.

Enhed for Sygehusvalg i Region har i en udtalelse til sagen oplyst, at ringede dertil med henblik på vejledning om sine rettigheder. Han blev informeret om frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, ventetider på regionens samarbejdssygehus og regler for transport.

Af udtalelsen fremgår det videre, at Region havde en samarbejdsaftale om udredning og behandling med Sygehus 2, hvilket også fremgik af patientens indkaldelsespapirer, og at tog imod tilbud om hurtig udredning ved Sygehus 2. Han blev informeret om, at ventetiden på Sygehus 2 var cirka 2 uger ifølge www.venteinfo.dk. Der blev herefter givet besked til afdeling samme dag om at videresende henvisningen til Sygehus 2.

Det fremgår af klagen, at blev undersøgt på Sygehus 2 den 22. marts 2017, men han blev her oplyst om, at han skulle tilbage til Sygehus 1 for at få speciallavet en skinnen.

Reglerne om ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i dagældende bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med (samarbejdssygehuse), jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at personer, som er henvist til udredning, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis udredning ikke kan tilbydes på regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse inden for en måned. Hvis udredning ikke kan tilbydes inden for en måned af faglige årsager, kan personen vælge at få de dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

Sammenfattende betyder reglerne, at patienten har ret til blive udredt inden for en måned, og hvis dette ikke kan lade sig gøre på offentlige sygehuse, så har patienten i de fleste tilfælde ret til at få udredningen, eller dele af udredningen, på et aftalesygehus (privat klinik m.v.).

s rettigheder

har i klagen anført, at han var til undersøgelse på Sygehus 2, hvorefter han på ny måtte vente på en tid, fordi han skulle have lavet skinnen på Sygehus 1. Han har hertil anført, at han er utilfreds med det langvarige forløb.

Ud fra sagens oplysninger er det styrelsens vurdering, at var henvist til udredning af et ustabilt led i højre tommelfinger.

Det er styrelsens opfattelse, at formålet med udredningsretten er afklaring af behandlingsbehov eller afkræftelse af sygdom.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset inden for fristen kunne informere patienten om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller om sygdommens art og om der anbefales observation eller behandling. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår videre af ovennævnte vejledning, at hvis fristen på 30 dage ikke kan overholdes, gælder fortsat en forpligtelse for regionerne til at sikre udredning af patienten så hurtigt som muligt. Hvis udredningen ikke kan realiseres på regionens egne sygehuse, har regionen pligt til at søge andre muligheder, herunder på andre regioners sygehuse eller på private sygehuse og klinikker. I forbindelse hermed skal regionen - hvis den ikke kan udrede patienten inden for fristen på det sygehus, som patienten er henvist til – oplyse patienten om, på hvilket sygehus patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Patienten informeres om, hvortil patienten skal rette henvendelse – inklusiv angivelse af telefonnummer – for at blive viderehenvist til udredning på et andet sygehus, der kan udrede patienten inden for 30 dage.

Styrelsen finder, at ikke blev tilbudt udredning inden for en måned, idet han først blev tilbudt tid til undersøgelse den 27. oktober 2017, hvilket var mere end 30 dage efter den 2. marts 2017, hvor henvisningen blev modtaget. Region var som følge heraf forpligtet til at tilbyde udredning på et andet sygehus i regionen, et samarbejdssygehus eller et aftalesygehus.

For så vidt angår tilbud til om udredning på et andet sygehus, er det styrelsens opfattelse, at Region opfyldte denne forpligtelse ved i indkaldelsesbrevet til ham at skrive, at han kunne få flyttet sin udredning til Sygehus 2, hvis han ønskede dette. Han fik i den forbindelse kontaktoplysninger til Enhed for Sygehusvalg i Region .

blev efterfølgende henvist til Sygehus 2, hvor han blev undersøgt den 22. marts 2017. Ud fra sagens oplysninger blev der fundet grundlag for skinnebehandling, hvilket skulle speciallaves på Sygehus 1.

Styrelsen har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at var henvist til udredning på Sygehus 2, som i det konkrete tilfælde var et samarbejdssygehus og ikke et aftalesygehus.

Styrelsen har lagt vægt på, at Region i en udtalelse har oplyst, at regionen har en samarbejdsaftale om udredning og behandling med Sygehus 2.

Det er således styrelsens opfattelse, at ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg til et privat hospital (aftalesygehus), da han kunne udredes inden for 30 dage på et samarbejdssygehus.

Det er videre styrelsens opfattelse, at en patient i forbindelse med, at vedkommende benytter sig af det frie sygehusvalg til at blive viderehenvist til et samarbejdssygehus, har ret til undersøgelse eller behandling af sin tilstand i det omfang, patienten er visiteret dertil.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at i det konkrete tilfælde var henvist til undersøgelse på Sygehus 2 som led i et udredningsforløb. Han var på daværende tidspunkt således ikke berettiget til også at blive behandlet for sin lidelse på Sygehus 2, da han var henvist til udredning, og da retten til at blive behandlet på et samarbejdssygehus eller eventuelt et privat hospital ville forudsætte, at han ikke kunne behandles for sin lidelse inden for 30 dage på et offentligt sygehus.

Styrelsen har bemærket, at klagen blev indgivet til styrelsen den 23. marts 2017 svarende til dagen efter undersøgelsen på Sygehus 2. Styrelsen har herved ikke taget stilling til, om Region , for så vidt angår behandlingen, har handlet i strid med sundhedslovens § 87 angående s ret til udvidet frit sygehusvalg, da et sådan spørgsmål tidsmæssigt ligger efter klagens indgivelse.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 87, stk. 1, jf. § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s forløb i marts 2017.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 87, stk. 1. En person, som er omfattet af § 82 b, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde personen endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Kan bopælsregionen af faglige årsager, jf. § 82 b, ikke inden for 1 måned tilbyde en henvist person, jf. 1. pkt., endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus, jf. stk. 4.

§ 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient eller har udredt en patient, jf. § 82 b, oplyse patienten
1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,
2) om patienten kan tilbydes diagnostisk undersøgelse, jf. § 82 a, udredning, jf. § 82 b, eller behandling efter reglerne i § 87, stk. 1 og 2, inden for den gældende frist,
3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87,
4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i § 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl.,
5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og
6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87.
Stk. 2. Regionsrådet skal senest 8 hverdage efter ændring af dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus oplyse patienten om retten til at vælge sygehus efter § 87, stk. 3.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt.

Bekendtgørelse nr. 1207 af 22. september 2016 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.
Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.
Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.
Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,
…..