Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om begravelseshjælp

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 21. september 2017 om begravelseshjælp til boet efter . Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Sagsnummer:

17SPS74

Offentliggørelsesdato:

22. december 2017

Juridisk tema:

Begravelseshjælp

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 21. september 2017 om begravelseshjælp til boet efter .

Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse i sagen.

KLAGEN

Udbetaling Danmark meddelte den 21. september 2017 boet efter afslag på begravelseshjælp. klagede den 2. oktober 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Udbetaling Danmarks afgørelse for advokat .

BEGRUNDELSE

ansøgte den 6. september 2017 for bobestyrer Udbetaling Danmark om formueafhængig begravelseshjælp til boet efter .

Udbetaling Danmark traf afgørelse den 21. september 2017. Det fremgår af afgørelsen, at boet efter ikke kunne få begravelseshjælp, idet kravet var forældet, da der var søgt mere end tre år efter dødsfaldet.

har for bobestyrer i sin klage anført, at hun ikke mener, at kravet er forældet. Hun har hertil anført, at kravet ikke var forfaldent i henhold til forældelseslovens § 2, før boet blev taget under insolvensbehandling i henhold til skifterettens beslutning af 3. december 2014. Videre har hun anført, at det reelt ikke kunne vurderes endeligt, om boet ville være insolvent, før retten i ved dom af 20. februar 2017 besluttede, hvorvidt boet havde et tilgodehavende hos medejeren af s ejendom beliggende på i .

afgik ved døden den 29. juli 2014.

Udbetaling Danmark har i en udtalelse til sagen anført, at afgørelsen er truffet efter forældelseslovens § 3, stk. 1, og at der er givet afslag, idet ansøgningen er modtaget mere end tre år efter dødsfaldet.

Det fremgår af sundhedslovens § 160, at Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes formue og formuerettigheder. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.

Styrelsen kan oplyse, at en fordring defineres som kreditors ret til at kræve en ydelse af debitor, typisk en ydelse i penge.

Styrelsen kan videre oplyse, at reglerne om forældelse af fordringer findes i forældelsesloven, og at en fordring efter denne lov almindeligvis forældes efter tre år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

Forældelsesfristen løber som udgangspunkt fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1.

Styrelsen kan oplyse, at der hverken i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven eller den nugældende bekendtgørelse nr. 561 af 29. april 2015 af samme navn er angivet en frist for, hvornår en ansøgning om begravelseshjælp skal være indgivet. Sådanne regler fremgår heller ikke i § 160 i sundhedsloven.

Styrelsen kan videre oplyse, at Kammeradvokaten i en udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet af 6. april 2016 har anført, at begravelseshjælp efter § 12, stk. 3, i 2015-bekendtgørelsen (og de tilsvarende bestemmelser i de tidligere gældende bekendtgørelser), udbetales efter ansøgning. Han har hertil anført, at behandlingen af en sådan ansøgning således resulterer i en forvaltningsretlig afgørelse, som går ud på, at ansøgningen enten afslås eller imødekommes. Han har i den forbindelse anført, at denne afgørelse må antages at være konstituerende for borgerens krav på udbetaling i den forstand, at kravet ikke består, før der er indgivet ansøgning og truffet afgørelse herom. Kammeradvokaten har videre anført, at forud for Udbetaling Danmarks afgørelse i sagen har borgeren således ikke en formueretlig fordring, som kan være genstand for forældelse. I udtalelse af 14. august 2017 har Kammeradvokaten ligeledes anført, at der ikke eksisterer noget formueretligt krav for borgeren før Udbetaling Danmarks realitetsafgørelse i en sag om begravelseshjælp. Kammeradvokaten har hertil anført, at begravelseshjælp således adskiller sig fra andre ydelser, idet der i forhold til begravelseshjælp ikke er tale om ansøgning om refusion af en afholdt udgift eller et tilskud, der forfalder til betaling på et konkret tidspunkt fastsat i retsgrundlaget.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at forældelsesfristen løber fra den dato, hvor Udbetaling Danmark har truffet en materiel afgørelse om begravelseshjælp på baggrund af en ansøgning, idet det er på dette tidspunkt, et eventuelt krav opstår.

Det er videre styrelsens opfattelse, at der i sagen om begravelseshjælp til boet efter endnu ikke er truffet en materiel afgørelse om begravelseshjælp. Det er således styrelsens opfattelse, at der ikke er en formueretlig fordring, som kan være genstand for forældelse.

Det er på den baggrund styrelsens opfattelse, at Udbetaling Danmark ikke kunne afvise at tage stilling til retten til begravelseshjælp til boet efter med henvisning til forældelseslovens § 3, stk. 1.

Det er styrelsens opfattelse, at Udbetaling Danmark som førsteinstans skal tage stilling til, om boet efter har ret til formueafhængig begravelseshjælp.

På denne baggrund hjemviser styrelsen Udbetaling Danmarks afgørelse af 21. september 2017. Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse i sagen, hvor Udbetaling Danmark inddrager det, som styrelsen har anført ovenfor.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 160. Udbetaling Danmark behandler ansøgninger om begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagelse, beregning og udbetaling af begravelseshjælpen.

Bekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven):

§ 2. Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.
Stk. 3. For fordringer, som opstår ved misligholdelse af kontrakt, regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for misligholdelsen.
Stk. 4. For fordringer på erstatning eller godtgørelse for skade forvoldt uden for kontraktforhold regnes forældelsesfristen fra tidspunktet for skadens indtræden.
Stk. 5. Selv om fordringshaveren på grund af skyldnerens misligholdelse eller i medfør af en særlig opsigelsesadgang kunne kræve opfyldelse før et aftalt forfaldstidspunkt, regnes forældelsesfristen fra det aftalte forfaldstidspunkt, hvis fordringshaveren ikke udnytter denne mulighed. Udnytter fordringshaveren muligheden, regnes forældelsesfristen fra det tidspunkt, til hvilket opfyldelse herefter kan kræves.

§ 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.
Stk. 3. Forældelse indtræder senest
1) 30 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign.,
2) 10 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for skade forvoldt uden for kontraktforhold, som ikke er omfattet af nr. 1, og
3) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer.
Stk. 4. Stk. 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i lov om arbejdsskadesikring.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
…..
3) begravelseshjælp efter § 160, stk. 1 og 2, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf.
…..