Udstedelse af særligt sundhedskort kunne ikke betinges af indsendelse af ansættelseskontrakt

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 11. maj 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse.

Sagsnummer:

17SPS75

Offentliggørelsesdato:

22. december 2017

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed hjemviser den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 11. maj 2017 om udstedelse af et særligt sundhedskort til .

Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse.

KLAGEN

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 11. maj 2017 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. Han klagede samme dag til Styrelsen for Patientsikkerhed over Udbetaling Danmarks afgørelse.

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger

, som er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland, ansøgte den 21. februar 2017 Udbetaling Danmark om genudstedelse af et særligt sundhedskort, idet hans ansættelse var blevet forlænget. Udbetaling Danmark anmodede ham den 24. februar 2017 om at indsende sin ansættelseskontrakt samt oplyse, hvor mange timer om ugen, han arbejdede, hvis dette ikke fremgik af ansættelseskontrakten.

indsendte på ny en ansøgning om særligt sundhedskort den 2. marts 2017, hvori han oplyste, at han arbejdede hos , når der var behov for det, og at det kunne variere fra 20 til 100 timer om måneden. Han oplyste endvidere, at der havde været fejl i hans skattekort i januar og februar 2017, men at han håbede, at det ville blive rettet hurtigst muligt.

Udbetaling Danmark sendte den 7. marts 2017 et brev til , hvori de igen anmodede om en kopi af hans ansættelseskontrakt. Han indsendte samme dag sin lønseddel for februar 2017, hvor det fremgår, at han i denne måned havde arbejdet 170,75 timer hos .

Udbetaling Danmark anmodede igen den 20. marts 2017 om en kopi af hans ansættelseskontrakt underskrevet af hans arbejdsgiver. Igen oplyste Udbetaling Danmark, at han skulle oplyse, hvor mange timer om ugen, han arbejdede, hvis det ikke fremgik af kontrakten. Af Udbetaling Danmarks breve af 24. februar, 7. marts og 20. marts 2017 fremgår det, at såfremt Udbetaling Danmark ikke hørte fra , ville sagen blive afgjort ud fra de oplysninger, Udbetaling Danmark havde på sagen.

Det fremgår af et internt notat fra Udbetaling Danmark den 20. marts 2017, at s løn så ud til at være stoppet den 31. oktober 2016.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 11. maj 2017 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark oplyste i sin afgørelse, at Udbetaling Danmark ikke kunne afgøre, om han opfyldte betingelserne for at få udstedt et særligt sundhedskort. Udbetaling Danmark oplyste hertil, at de den 20. marts 2017 havde bedt ham sende dokumentation for, at han var socialt sikret, men at de ikke havde modtaget denne dokumentation, hvorfor Udbetaling Danmark havde truffet afgørelse på baggrund af de oplysninger, som de havde på sagen.

har i sin klage anført, at han har arbejdet i Danmark gennem flere år, og at han i år har arbejdet fra januar og indtil tidspunktet for sin klage, samt at han bliver ved med at arbejde i Danmark indtil videre. Han har videre anført, at han betaler skat, men ikke kan få sundhedskortet i Danmark. Han har hertil anført, at SKAT kan kontaktes med henblik på at se hans indkomster. Han har endelig anført, at han pendler fra Tyskland af og til, når der er noget at lave i firmaet, og at han har diverse lønsedler, som Udbetaling Danmark ikke vil acceptere.

Styrelsen har den 2. oktober 2017 partshørt over oplysningerne fra Udbetaling Danmark.

har i den forbindelse den 12. oktober 2017 telefonisk oplyst til styrelsen, at det ikke har været muligt for at få en kopi af ansættelseskontrakten fra hans arbejdsgiver, selvom han har forsøgt. har samme dag indsendt oplysninger fra SKAT, hvoraf det fremgår, at han har været ansat hos i perioden fra den 1. januar til den 30. september 2017, og at han i den periode har arbejdet 590 timer. Han har i den forbindelse anført, at han også havde tilbudt Udbetaling Danmark at indsende sine lønsedler, men at det blev afvist.

Lovvalg

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

En person som er omfattet af forordningen kan alene været omfattet et ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 1.

En person, der modtager en kontantydelse i stedet for en erhvervsindtægt, ligestilles med personer, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig beskæftigelse. Dette er eksempelvis tilfældet for personer, der modtager sygedagpenge, barselspenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn, men ikke personer der eksempelvis modtager kontanthjælp, pension eller arbejdsskadeerstatning.

Det fremgår af artikel 11, stk. 2.

En person er omfattet af lovgivningen om social sikring i det medlemsland, hvor han udfører arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. En tjenestemand er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning han er ansat. En person der modtager arbejdsløshedsunderstørrelse efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, er omfattet af lovgivningen i bopælsstaten og en person der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en medlemsstat, er omfattet af denne medlemsstats lovgivning.

Det fremgår af forordningens artikel 11, stk. 3, litra a)–d).

Alle andre personer, som ikke falder ind under artikel 11, stk. 3, litra a)–d), er omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten.

Det fremgår af artikel 11, stk. 3, litra e.

Det fremgår af ansøgningen om særligt sundhedskort, at arbejder i Danmark. Videre fremgår det, at han ansøgte om genudstedelse af særligt sundhedskort, idet hans ansættelse var blevet forlænget. Han indsendte desuden den 7. marts 2017 en lønseddel til Udbetaling Danmark, hvoraf det fremgik, at han havde arbejdet 170,75 timer i februar 2017 hos en virksomhed i Danmark. Han har desuden indsendt skatteoplysninger, hvoraf det fremgår, at han i perioden fra den 1. januar til den 30. september 2017 har arbejdet hos .

Det er herefter styrelsens opfattelse, at efter de ovenfor beskrevne bestemmelser er omfattet af lovgivningen i Danmark.

Begrundelse for afgørelsen af sagen

Styrelsen kan oplyse, at Udbetaling Danmark, når de modtager en ansøgning om særligt sundhedskort, i hvert enkelt tilfælde skal foretage en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at det følger af officialprincippet, at Udbetaling Danmark har en pligt til at belyse de ansøgninger om særligt sundhedskort, som de modtager, og i fornødent omfang eventuelt yderligere belyse de oplysninger, som ansøgeren gør gældende ved ansøgningen eller under sagens behandling i øvrigt. Det er dog styrelsens opfattelse, at selvom ansvaret for, at en sag er tilstrækkeligt oplyst på afgørelsestidspunktet, påhviler myndigheden, så skal ansøgning og udstedelse af særligt sundhedskort stå i et vist forhold til hinanden. Det er herefter forventeligt, at ansøgeren selv medvirker til processen ved eksempelvis at udfylde et ansøgningsskema eller besvare en partshøring, såfremt ansøgeren ikke er enig i de oplysninger, Udbetaling Danmark er i besiddelse af.

Såfremt der er kvalificerede oplysninger i ansøgningen eller et partshøringssvar, som tyder på, at de oplysninger Udbetaling Danmark er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige, er Udbetaling Danmark forpligtet til at søge at få sagen yderligere oplyst.

Det er styrelsens opfattelse, at Udbetaling Danmark ikke kan kræve, at ansøgeren indsender en ansættelseskontrakt ved sin ansøgning om særligt sundhedskort, såfremt ansøgeren har indsendt anden dokumentation for, at vedkommende arbejder i Danmark.

Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke fremgår af forordningens bestemmelser eller vejledning nr. 9318 af 29. marts 2017 om et særligt sundhedskort, hvilken dokumentation der kan kræves i forbindelse med udstedelse af et særligt sundhedskort.

Styrelsen har videre lagt vægt på, at det fremgår af ovennævnte vejledning, at det særlige sundhedskort kan udstedes med højst 2 års gyldighed. Videre fremgår det, at Udbetaling Danmark ved enhver tvivl om længden af det tidsrum, hvor en person forventes af være dansk sygesikret eller have ret til sundhedsydelser i Danmark, kan udstede det særlige sundhedskort med en kortere gyldighedsperiode.

Styrelsen har endvidere lagt vægt på, at Udbetaling Danmark har mulighed for at se ansøgerens indkomst i e-indkomst.

Det er styrelsens opfattelse, at med sin indsendte lønseddel for februar 2017 dokumenterede, at han på ansøgningstidspunktet havde arbejde i Danmark.

Styrelsen har bemærket, at Udbetaling Danmark den 20. marts 2017 har noteret, at s løn så ud til at være stoppet den 31. oktober 2016. Styrelsen har lagt til grund, at Udbetaling Danmark den 20. marts 2017 foretog et opslag i e-indkomst, som viste, at ikke havde haft indkomst siden 31. oktober 2016.

Det fremgår ikke af sagens oplysninger, at Udbetaling Danmark partshørte over denne oplysning med henblik på hans eventuelle kommentarer hertil.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at idet med sin lønseddel kunne dokumentere, at han havde haft en lønindtægt i Danmark, var der noget der tydede på, at Udbetaling Danmarks oplysninger fra e-indkomst ikke var korrekte.

Det fremgår endvidere ikke af sagens oplysninger, at Udbetaling Danmark foretog et nyt og aktuelt opslag i e-indkomst ved afgørelsestidspunktet med henblik på at undersøge, hvorvidt s lønoplysninger var indgået i e-indkomst.

Det er styrelsens opfattelse, at det havde været nærliggende, at i forbindelse med sit partshøringssvar havde indsendt sin kontrakt til Udbetaling Danmark.

Som ovenfor anført, er det dog styrelsens opfattelse, at Udbetaling Danmark ikke kunne betinge udstedelsen af et særligt sundhedskort til s af, at han indsendte kontrakten, idet der var andre oplysninger, som dokumenterede, at han havde arbejde i Danmark.

Styrelsen har på baggrund af sagens oplysninger alene kunne konstatere, at er omfattet af den danske lovgivning. Styrelsen har dog ikke i øvrigt kunnet konstatere, om han opfylder betingelserne for udstedelse af et særligt sundhedskort.

Styrelsen hjemviser på den baggrund Udbetaling Danmark afgørelse af 11. maj 2017. Udbetaling Danmark skal træffe en ny afgørelse, hvor Udbetaling Danmark tager stilling til, om opfylder betingelserne for et særligt sundhedskort.

ooo00ooo


Kommentarer fra af 12. oktober 2017 er indgået i styrelsens vurdering af sagen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.
Stk. 3. Personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler fastsat i medfør heraf. 1. pkt. finder ikke anvendelse for personer, som er bosat i andre EU-/EØS-lande, og som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, og personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 4. Personer, der har bopæl her i landet, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til lovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 5. Personer, der har bopæl her i landet, og som har ret til ydelser efter denne lov i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EØS-land i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, jf. Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger:

Artikel 2. Personkreds
1. Denne forordning finder anvendelse på personer, der er statsborgere i en medlemsstat, samt på statsløse og flygtninge bosat i en medlemsstat, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.
2. Den finder ligeledes anvendelse på efterladte efter personer, som har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, uanset disse personers nationalitet, såfremt deres efterladte er statsborgere i en medlemsstat eller statsløse eller flygtninge bosat i en medlemsstat.

Artikel 11. Almindelige regler
1. Personer, som er omfattet af denne forordning, er alene undergivet lovgivningen i én medlemsstat. Spørgsmålet om, hvilken lovgivning der skal anvendes, afgøres efter bestemmelserne i dette afsnit.
2. Ved anvendelse af dette afsnit anses personer, som modtager en kontantydelse i kraft af eller som følge af lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, for at udøve nævnte aktivitet. Dette gælder ikke i forbindelse med invalide-, alderdoms- eller efterladtepensioner, pensioner ved arbejdsulykker eller erhvervssygdomme eller kontante ydelser ved sygdom, der dækker tidsubegrænset behandling.
3. Med forbehold af artikel 12-16:
a) er en person, der udøver lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed i en medlemsstat,
omfattet af denne medlemsstats lovgivning
b) er tjenestemænd omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, i hvis forvaltning de er ansat
c) er en person, der i overensstemmelse med artikel 65 modtager arbejdsløshedsunderstøttelse
efter lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, omfattet af lovgivningen i bopælsstaten
d) er en person, der er indkaldt eller genindkaldt til militærtjeneste eller civilt arbejde i en
medlemsstat, omfattet af denne medlemsstats lovgivning
e) er alle andre personer, som ikke falder ind under litra a)-d), omfattet af lovgivningen i bopælsmedlemsstaten,
dog uden at tilsidesætte bestemmelser i denne forordning, som sikrer de
pågældende ret til ydelser efter lovgivningen i en eller flere andre medlemsstater.
4. Ved anvendelse af dette afsnit anses lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, der normalt udøves om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, for arbejde, der udøves i denne medlemsstat. En person, som har lønnet beskæftigelse om bord på et skib, der fører en medlemsstats flag, og som for denne beskæftigelse aflønnes af en virksomhed eller en person, der har sit hjemsted eller sin bopæl i en anden medlemsstat, er dog omfattet af lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, såfremt han er bosat i den pågældende stat. Den virksomhed eller person, der udbetaler lønnen, anses som arbejdsgiver ved anvendelsen af nævnte lovgivning.

Bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.
Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven:
1) til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark,
2) til statsborgere i EU/EØS-lande eller Schweiz, som har fået opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet som ansat ved EU-institutioner her i landet og omfattet af EU’s egne sikringsordninger, jf. artikel 45 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, og
3) til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, og statsborgere i EU/EØS-lande eller Schweiz, der som familiemedlemmer til personer omfattet af nr. 2, har fået opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,
…..