Kritik for manglende afgivelse af svar

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Klinik for den behandling, som modtog i perioden fra den 8. november 2016 til den 13. marts 2017.

Sagsnummer:

18SPS03

Offentliggørelsesdato:

23. januar 2018

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Styrelsen for Patientsikkerhed finder grundlag for at kritisere Klinik for den behandling, som modtog i perioden fra den 8. november 2016 til den 13. marts 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

• At ikke modtog en korrekt behandling hos Klinik i perioden fra den 8. november 2016 til den 13. marts 2017.

har blandt andet anført, at hun ikke fik svar på en undersøgelse for livmoderhalskræft, der viste, at hun havde celleforandringer og derfor skulle have været indkaldt til undersøgelse ved en speciallæge tre måneder efter første undersøgelse.

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 8. november 2016 henvendte på 24 år sig til Klinik , da hun skulle have foretaget en undersøgelse for livmoderhalskræft og podes for klamydia samt gonore.

Den 14. november 2016 blev oplyst, at hun hverken havde klamydia eller gonorre.

Den 17. november 2016 modtog Klinik svar på undersøgelsen for livmoderhalskræft. Undersøgelsen viste celleforandringer samt humant papillomavirus (HPV). Det blev anbefalet, at skulle til en gynækologisk speciallægeundersøgelse inden tre måneder. Der blev herefter udarbejdet en henvisning.

Den 13. marts 2017 blev Klinik kontaktet af et hospital, da havde fået foretaget en undersøgelse for livmoderhalskræft, hvor patologisvaret indeholdte en anbefaling om opfølgning inden tre måneder. Da der ved hospitalet ikke var registreret en opfølgende prøve, blev Klinik gjort opmærksomme på, at den prøvetagende læge ved abnorme eller uegnede prøvesvar havde ansvaret for, at der blev aftalt et opfølgningsforløb med patienten.

Samme dag kontaktede Klinik og informerede om, at det i svaret fra undersøgelsen for livmoderhalskræft foretaget den 8. november 2016, blev anbefalet at hun fik foretaget en ny undersøgelse tre måneder senere. Da hun endnu ikke havde fået foretaget undersøgelsen, blev det anbefalet, at hun bestilte en tid. oplyste herefter, at hun ikke var blevet informeret om, at hun skulle have foretaget en undersøgelse tre måneder efter den første var blevet foretaget. Klinik oplyste, at de ikke havde fået sendt en mail til i forbindelse med udfærdigelsen af henvisningen, hvilket blev beklaget. Hun fik herefter en tid til at få foretaget undersøgelsen hos en anden læge den 16. marts 2017.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9207 af 31. maj 2011, om håndtering af parakliniske undersøgelser, at manglende opfølgning på undersøgelsesresultater udgør en risiko for patientsikkerhed, fordi diagnostik og behandling af sygdomme bliver unødigt forsinket eller udeladt.

Det fremgår af samme vejledning, at det altid er de involverede sundhedspersoner, som har ansvaret for håndtering af undersøgelserne.

Styrelsen kan oplyse, at ved afsendelse af et prøvesvar, skal afsenderen sikre sig, at patienten modtager svaret samt at patienten forstår svaret og eventuelt handler på det.
Det er styrelsens vurdering, at ikke modtog en tilstrækkelig og relevant behandling, da Klinik , efter at have modtaget svaret på undersøgelsen for livmoderhalskræft, burde have sikret sig, at havde fået besked om, at hun skulle til yderligere undersøgelser hos en gynækolog.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 8. november 2016 til den 13. marts 2017 hos Klinik , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.