En tredjelandsborger, som arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land har ikke ret til et særligt sundhedskort

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 16. februar 2018 om udstedelse af et særligt sundhedskort til . havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

Sagsnummer:

18SPS11

Offentliggørelsesdato:

2. maj 2018

Juridisk tema:

Særligt sundhedskort

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientsikkerhed tiltræder den afgørelse, der er truffet af Udbetaling Danmark den 16. februar 2018 om udstedelse af et særligt sundhedskort til .

havde ikke ret til at få udstedt et særligt sundhedskort.

KLAGEN

Udbetaling Danmark meddelte ved brev af 16. februar 2018 afslag på udstedelse af et særligt sundhedskort. klagede den 8. marts 2018 til Styrelsen for Patientsikkerhed over Udbetaling Danmarks afgørelse.

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

Det skal indledningsvis bemærkes, at styrelsen alene har kompetence til at tage stilling til s klage over afslag på særligt sundhedskort. Styrelsen tager således ikke stilling til, om der burde have været udstedt et EU-sygesikringsbevis til .

Indledende oplysninger

, som er statsborger i USA, bosiddende i Tyskland og arbejder i Danmark, ansøgte Udbetaling Danmark om udstedelse af et særligt sundhedskort.

Udbetaling Danmark afslog ved brev af 16. februar 2018 at udstede et særligt sundhedskort til . Udbetaling Danmark oplyste i sin afgørelse, at ikke opfyldte betingelserne for at få udstedt et særligt sundhedskort. Udbetaling Danmark lagde vægt på, at var amerikansk statsborger og bosiddende i Tyskland.

har i sin klage anført, at han ifølge oplysninger på borger.dk er berettiget til det særlige sundhedskort, da han er bosiddende i et EU/EØS-land og arbejder i Danmark. Han har videre anført, at han er gift med en EU-statsborger, hvorefter han på denne baggrund ligeledes må være berettiget til det særlige sundhedskort.

har den 13. marts 2018 suppleret sin klage og anført, at han udover at være gift med en EU-statsborger er offentligt ansat.

Begrundelse for afgørelsen af klagen vedrørende direkte anvendelse af forordningen

Det fremgår af § 7, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser. Det fremgår af stk. 2, at der ved bopæl forstås tilmelding til folkeregisteret.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i sundhedsloven, at personer, der ikke har bopæl her i landet, under midlertidigt ophold har ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80. Det fremgår af § 8, stk. 2, at ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

Det fremgår af § 12 a, stk. 1, i sundhedsloven, at Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes blandt andet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Det fremgår af § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og § 11 i bekendtgørelse nr. 547 af 22. april 2015 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., at Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der i medfør af § 12 a, stk. 1, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.

Det særlige sundhedskort kan således efter anmodning blandt andet udstedes til personer, der er bosat i et andet EU-land og som efter EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger har ret til visse sundhedsydelser i Danmark.

Forordningen gælder for personer, der er statsborgere i et land, som er medlem af EØS. Forordningen finder endvidere anvendelse for statsløse og flygtninge, som er bosat i et medlemsland, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.

Det fremgår af forordningens artikel 2, stk. 1.

En person som er omfattet af forordningen kan alene være omfattet af ét medlemslands lovgivning om social sikring ad gangen.

Det fremgår af punkt 4 i vejledning nr. 9229 af 23. maj 2013, at grundforordningen ikke finder direkte anvendelse for personer, der ikke er statsborgere i et land, som er medlem af EØS, såkaldte tredjelandes statsborgere. Danmark kan derfor ikke bruge grundforordningens regler på tredjelandes statsborgere. Det er de nationale danske regler, der skal anvendes på disse personer.

er efter det til sagen oplyste statsborger i USA, som ikke er et EU/EØS-land. Han er endvidere efter det oplyste ikke statsløs eller flygtning eller familiemedlem til en statsløs eller flygtning, som er omfattet af forordningen.

Styrelsen finder herefter, at ikke er direkte omfattet af forordningens personkreds i forhold til Danmark. Det har i den forbindelse ikke nogen betydning, at er offentligt ansat i Danmark. Det har ligeledes ikke nogen betydning, at er gift med EU-statsborger, da han som statsborger i et tredjeland ikke kan påberåbe sig forordningen i forhold til Danmark.

Styrelsen kan hertil oplyse, at de punkter der henvises til på borger.dk i klagen, er angivet som hovedregler. Det er en forudsætning for alle disse punkter, at man er EU/EØS-borger. Vejledningen er her altså ikke tilpasset statsborgere fra tredjelande.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at ikke er berettiget til at få udstedt et særligt sundhedskort som grænsegænger med arbejde i Danmark, da han ikke er omfattet af forordningen i forhold til Danmark.

Styrelsen finder i den forbindelse anledning til at gøre opmærksom på, at bestemmelserne i EF-forordningen 883/2004 og 987/2009 ved EF-forordningen 1231/2010 blev udvidet til også at gælde tredjelandes statsborgere. Denne forordning er imidlertid vedtaget med hjemmel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 79, stk. 2, litra b. Regler med hjemmel i denne artikel gælder ikke for Danmark på grund af Danmarks retlige forbehold, jf. betragtning 19 i EF-forordningen nr. 1231/2010.

Begrundelse for afgørelse vedrørende en familierelation til en EU-borger

Det fremgår ikke af det til sagen oplyste, om s ægtefælle arbejder i Danmark. Styrelsen beskriver nedenfor rettigheder, såfremt hans ægtefælle var grænsearbejder i Danmark.

Det fremgår af punkt 5.5 i vejledning nr. 10329 af 12. december 2016, at Danmark, Sverige og en række andre EU-lande har valgt at være omfattet af særlige regler om grænsegængeres familiemedlemmer. Det følger heraf, at familiemedlemmer til en grænsearbejder har ret til nødvendig (behovsbestemt) sygehjælp i grænsearbejderens beskæftigelsesland, men at familiemedlemmerne ikke har ret til det særlige sundhedskort. Det fremgår videre, at familiemedlemmer er berettiget til EU-sygesikringskort i grænsegængerens sikringsland.

Dette fremgår også af artikel 17 og artikel 18 i forordningen. Heraf fremgår ligeledes muligheden for at være omfattet af de særlige regler, som Danmark er omfattet af.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at heller ikke vil være berettiget til at få udstedt et særligt sundhedskort som familiemedlem til en grænsegænger, hvis hans ægtefælle arbejder i Danmark.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

§ 7. Personer, der har bopæl her i landet, har ret til lovens ydelser, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregisteret.
Stk. 3. Personer fra andre EU-/EØS-lande, Færøerne og Grønland, der ikke har bopæl her i landet, har adgang til ydelser efter §§ 57 a, 78 a, 118 a og 164 a samt regler fastsat i medfør heraf, jf. dog § 8 og § 80 samt regler fastsat i medfør heraf. 1. pkt. finder ikke anvendelse for personer, som er bosat i andre EU-/EØS-lande, og som har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, og personer omfattet af Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 4. Personer, der har bopæl her i landet, og som i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer har ret til lovens ydelser i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EU-land, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 5. Personer, der har bopæl her i landet, og som har ret til ydelser efter denne lov i Danmark til udgift for en offentlig sygesikring i et andet EØS-land i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer, jf. Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen, har ikke ret til tilskud til lovens ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land efter § 89 a og § 168 og regler fastsat i medfør heraf.

§ 8. Personer, der ikke har bopæl her i landet, har under midlertidigt ophold ret til ydelser efter bestemmelserne i § 80.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler herom samt om, at lovens ydelser helt eller delvis skal tilkomme personer, der ikke har bopæl her i landet.

§ 12 a. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter loven på baggrund af regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes. Afgørelsen træffes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen samt Socialsikringsoverenskomster med andre lande.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder EU-sygesikringskort og dokumentation til brug for en persons optagelse i andre landes offentlige sygeforsikringer til udgift for Danmark efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af de sociale sikringsordninger eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen.
Stk. 3. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter loven til personer, der efter stk. 1 har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl her i landet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med de i stk. 1 nævnte afgørelser ved en persons indrejse og den deraf følgende ret til sundhedsydelser vejlede personen om, at personen skal afgive de nødvendige oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse efter stk. 1.
Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udstedelse og inddragelse af EU-sygesikringskort efter stk. 2.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af de i stk. 3 nævnte særlige sundhedskort og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf og om, i hvilket omfang Udbetaling Danmark udfærdiger det særlige sundhedskort til personer omfattet af § 8, stk. 2, og § 10, og i hvilket omfang kortet anvendes til dokumentation for ret til ydelser efter loven.

EF-forordning nr. 883 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger:

Artikel 2. Personkreds
1. Denne forordning finder anvendelse på personer, der er statsborgere i en medlemsstat, samt på statsløse og flygtninge bosat i en medlemsstat, og som er eller har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, samt på disses familiemedlemmer og efterladte.
2. Den finder ligeledes anvendelse på efterladte efter personer, som har været omfattet af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, uanset disse personers nationalitet, såfremt deres efterladte er statsborgere i en medlemsstat eller statsløse eller flygtninge bosat i en medlemsstat.

Artikel 17. Bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat
En forsikringstager eller hans familiemedlemmer, som er bosat i en anden medlemsstat end den
kompetente medlemsstat, har i den medlemsstat, hvor de er bosat, ret til naturalydelser, der for den
kompetente institutions regning udredes af institutionen på bopælsstedet efter den for denne
institution gældende lovgivning, som om de pågældende var forsikret i henhold til denne
lovgivning.

Artikel 18. Ophold i den kompetente medlemsstat, når bopælen er i en anden medlemsstat - særlige regler for
grænsearbejderes familiemedlemmer
1. Medmindre andet er fastsat i stk. 2, har den i artikel 17 omhandlede forsikringstager og
dennes familiemedlemmer ligeledes ret til naturalydelser under ophold i den kompetente
medlemsstat. Naturalydelserne udredes af den kompetente institution og for denne institutions
regning i henhold til bestemmelserne i den for institutionen gældende lovgivning, som var de
pågældende bosat i denne medlemsstat.
2. En grænsearbejders familiemedlemmer har ret til naturalydelser under ophold i den
kompetente medlemsstat, medmindre denne medlemsstat er opført i bilag III. I så fald har en
grænsearbejders familiemedlemmer ret til naturalydelser i den kompetente medlemsstat på de i
artikel 19, stk. 1, fastsatte vilkår.

Bilag 3. Begrænsning af ret til naturalydelser for en grænsearbejders familiemedlemmer
(Artikel 18, stk. 2)
DANMARK
SPANIEN
IRLAND
NEDERLANDENE
FINLAND
SVERIGE
DET FORENEDE KONGERIGE

Bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

§ 1. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven i henhold til artikel 11 – 15 (lovvalgsregler) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, der også anvendes i relationer mellem Danmark og Schweiz, og Danmark og EØS-landene.
Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer tillige afgørelse om en persons ret til ydelser efter sundhedsloven efter regler om, hvilket lands lovgivning om social sikring der skal anvendes (lovvalgsregler) ifølge socialsikringsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande.

§ 7. Udbetaling Danmark udsteder et særligt sundhedskort som dokumentation for en persons ret til ydelser efter sundhedsloven:
1) til personer, der efter en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1 og 2, har ret til lovens ydelser, uanset at den pågældende ikke har bopæl i Danmark,
2) til statsborgere i EU/EØS-lande eller Schweiz, som har fået opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet som ansat ved EU-institutioner her i landet og omfattet af EU’s egne sikringsordninger, jf. artikel 45 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, og
3) til medforsikrede familiemedlemmer til en person omfattet af en afgørelse truffet i medfør af § 1, stk. 1, jf. artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, og statsborgere i EU/EØS-lande eller Schweiz, der som familiemedlemmer til personer omfattet af nr. 2, har fået opholdstilladelse fra Udenrigsministeriet.
Stk. 2. Udbetaling Danmark udsteder ikke det særlige sundhedskort til en person, der ikke har ret til alle sundhedslovens ydelser under ophold i Danmark, uagtet at den pågældende er optaget i sygeforsikring i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, hvor den pågældende er bosat, til udgift for Danmark. Persongruppen i 1. pkt. omfatter personer, der modtager førtids- eller folkepension og/eller tjenestemandspension udelukkende fra Danmark og deres medforsikrede familiemedlemmer, samt medforsikrede familiemedlemmer til en grænsearbejder, der er omfattet af dansk lovvalg.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 5 a. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Styrelsen for Patientsikkerhed, når de vedrører
1) udstedelse af et særligt sundhedskort efter § 12 a, stk. 3, i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf,
…..