En henvisning til ”minsundhedsplatform.dk” var konkret en mangelfuld imødekommelse af anmodning om aktindsigt

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

18SPS44

Offentliggørelsesdato:

14. september 2018

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Afgørelsen træffes af Styrelsen for Patientklager, som den 1. juli 2018 overtog al klagesagsbehandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

• At ikke fik fyldestgørende aktindsigt i sin journal, da hun bad om en sådan flere gange på Sygehus i perioden fra den 15. august til den 20. september 2017.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var i perioden fra den 15. august til den 20. september 2017 indlagt på Sygehus .

Begrundelse for afgørelsen

Det fremgår af klagen, at og hendes sin familie flere gange under hendes sin indlæggelse anmodede om aktindsigt i hendes patientjournal, hvilket Sygehus forsøgte at imødekomme ved at henvise til minsundhedsplatform.dk. Familien har hertil anført, at der intet fremgik af websiden, hvorfor man flere gange oplyste dette overfor hospitalet. Hospitalet svarede hertil, at denne omstændighed muligvis skyldtes forsinkelse. Familien har videre anført, det først på et senere tidspunkt gik op for dem, at hospitalet havde ment sundhed.dk.

Sygehus har ikke kommenteret familiens klage over mangelfuld aktindsigt, men har den 8. januar og den 8. august 2018 fremsendt kopi af journalnotater omhandlende .

Styrelsen har haft lejlighed til at gennemse s journal og har herved kunnet konstatere, at journalen ikke indeholder oplysninger om hendes eller familiens anmodninger om aktindsigt, eller at anmodningerne skulle være imødekommet.

Styrelsen har herefter lagt til grund, at og hendes familie i forening i perioden fra den 15. august til den 20. september 2017 flere gange bad om aktindsigt i hendes journal på Sygehus , og at de i den forbindelse blev henvist til at finde journalen på minsundhedsplatform.dk.

Styrelsen kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37. Patienten kan således til enhver tid anmode om aktindsigt i sin journal.

Styrelsen kan oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 7 arbejdsdage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af § 38, stk. 2, i sundhedsloven, at aktindsigten enten kan gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at aktindsigt bør gives i elektronisk form, hvis det er ønsket af patienten, såfremt der ikke er konkrete omstændigheder i sagen, der taler imod en elektronisk besvarelse.
Det er videre styrelsens opfattelse, at en sundhedsperson i forbindelse med en anmodning om aktindsigt lovligt kan vejlede om muligheden for at hente journaloplysninger via elektroniske adgangskanaler, herunder sundhed.dk eller minsundhedsplatform.dk, men at dette ikke kan anses for at være fyldestgørende svar på en anmodning om aktindsigt.

Det er styrelsens opfattelse, at aktindsigt kan gennemføres ved, at patienten selv henter de pågældende oplysninger på minsundhedsplatform.dk, hvis patienten er indforstået med dette, forudsat at journalen rent faktisk findes dér. Patienten har dog krav på at få kopi af journalen, hvis dette ønskes. Der kan således ikke stilles krav om, at patienten selv opsøger de pågældende oplysninger, eksempelvis på minsundhedsplatform.dk eller sundhed.dk.

Det er derfor styrelsens opfattelse, at sundhedspersonen aktivt bør sikre sig, at patienten er tilfreds med denne løsning, og – hvis dette ikke er tilfældet – tilbyde at udlevere en kopi af journalen.

Det er styrelsens vurdering, at det må have stået hospitalet klart, at familien ikke var tilfreds med minsundhedsplatform.dk som løsning, da familien flere gange under s indlæggelse havde oplyst overfor hospitalet, at hjemmesiden ikke indeholdt journalmateriale.

Det er derfor styrelsens vurdering, at den aktindsigt, som og hendes familie modtog i perioden fra den 15. august til den 20. september 2017 var mangelfuld, idet de ikke fik adgang til journalen eller var blevet tilbudt at få journalen udleveret fysisk.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Sygehus handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Afsluttende bemærkning

Styrelsen skal vejlede Sygehus om, at e-journalen på minsundhedsplatform.dk kun meget sjældent indeholder en fuld version af patientens journal. Man skal derfor være tilbageholdende med at henvise en patient, som ønsker aktindsigt, til selv at finde journalen på minsundhedsplatform.dk.

Styrelsen har på www.minsundhedsplatform.dk kunnet konstatere, at hjemmesiden alene er tilgængelig for patienter, der indenfor de sidste 10 år har været patient på et hospital beliggende i Region Sjælland eller Region Hovedstaden. Styrelsen har videre bemærket, at det fremgår af hjemmesiden, at hvis man ikke har et aktuelt forløb, vil der ikke være registreret helbredsoplysninger om patienten.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven:

§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.
Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.
Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.
Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og 2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.
Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.