Ret til sundhedskort uden gebyr, da kommunen ikke reagerede, da sundhedskortet kom retur.

Styrelsen for Patientklager ændrer den afgørelse, der er truffet af Kommune den 27. marts 2018 om s egenbetaling for sundhedskort. har ret til et sundhedskort uden egenbetaling. har ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Sagsnummer:

18SPS57

Offentliggørelsesdato:

29. april 2019

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager ændrer den afgørelse, der er truf­fet af Kommune den 27. marts 2018 om s egenbetaling for sundhedskort.

har ret til et sundhedskort uden egenbetaling.

Afgørelsen træffes af Styrelsen for Patientklager, som den 1. juli 2018 overtog al klagesagsbehandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

KLAGEN

 forespurgte telefonisk Kommune om et nyt sundhedskort. Kommunen oplyste hende, at hun skulle betale 200 kr. for et nyt sundhedskort. Hun klagede den 27. marts 2018 over afgørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af Kommunes udtalelse til sagen, at kommunen bestilte et nyt sundhedskort til den 4. august 2015 i forbindelse med, at hun flyttede adresse. Den 17. august 2015 modtog kommunen sundhedskortet retur med påtegning fra det daværende Post Danmark om, at modtager var ukendt på adressen. 

Kommunen har videre udtalt, at det af kommunens hjemmeside i 2015 fremgik, at såfremt en borger ikke har modtaget et nyt sundhedskort, da skal borgeren henvende sig til BorgerServiceCentret inden for 60 dage fra udstedelsen af kortet for at undgå at betale gebyr. Kommunen har hertil anført, at først henvendte sig til kommunen flere år fra udstedelsen af det gratis sundhedskort i forbindelse med hendes flytning.

har anført i sin klage, at hun i forbindelse med sin flytning til i august 2015 aldrig modtog et nyt sundhedskort, hvorfor hun har brugt det gamle sundhedskort frem til det blev inddraget af en special-lægeklinik i marts 2018.

har videre anført, at kommunen i august 2015 burde have oplyst hende om, at de havde modtaget hendes sundhedskort retur, da det ikke kunne leveres, så hun kunne have hentet sundhedskortet på kommunen. Hun har hertil anført, at det ikke giver mening, at det ikke kunne leveres, idet hendes navn stod på postkassen.

Af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper, udsted-else af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. fremgår det, at kommunen opkræver et gebyr på 200 kr. (2018-niveau), for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde.

Det fremgår videre af samme bestemmelse, at der dog ikke opkræves gebyr for kort, der udstedes:

  1. I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.
  2. Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.
  3. I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, f.eks. i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.
  4. Ved ændring af personnummer.
  5. I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.
  6. I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.
  7. Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.
  8. Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.
  9. Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Der skal således som udgangspunkt betales et gebyr ved udstedelse af et nyt sundhedskort, medmindre betingelserne i § 11, stk. 1, nr. 1 – 9, er opfyldt.

Det er styrelsens opfattelse, at § 11, stk. 1, nr. 6 er den relevante bestemmelse, som måtte finde an-vendelse i dette tilfælde.

Styrelsen har på baggrund af Kommunes udtalelse til sagen af 3. april 2018 lagt til grund, at Kommune på baggrund af s flytteanmeldelse udstedte et nyt sundhedskort til hende den 4. august 2015.

Det er styrelsens opfattelse, at Kommune på relevant vis foranstaltede, at fik udtrukket og udsendt et nyt sundhedskort den 4. august 2015.

Det er videre styrelsens opfattelse, at i forbindelse med sin flytning måtte forvente at modtage et nyt sundhedskort.

Styrelsen kan oplyse, at det retlige udgangspunkt er, at afsenderen af et brev bærer ansvaret for, at brevet kommer frem til modtageren.

Det fremgår af sagen, at Kommune fik s sundhedskort retur, hvorfor det stod klart for kommunen, at sundhedskortet ikke var kommet frem.

Det er styrelsens opfattelse, at det forhold, at kommunen var vidende om, at sundhedskortet ikke var kommet frem til uden at kommunen forsøgte at genfremsende sundhedskortet, må føre til at har ret til et nyt sundhedskort vederlagsfrit.

Det forhold, at først henvendte sig til kommunen lang tid senere, kan efter styrelsens opfattelse ikke føre til, at Kommune ikke bærer ansvaret for, at et brev kommer frem.

Efter styrelsens opfattelse er Kommune således efter bekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 6, forpligtet til at udstede et nyt sundhedskort til uden betaling herfor.

På denne baggrund finder styrelsen, at har ret til godtgørelse for udgifterne til gebyr for nyt sundhedskort i forbindelse med hendes flytning i august 2015.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven

§ 12. Kommunalbestyrelsen udsteder sundhedskort som bevis til personer, der har ret til ydelser efter loven, jf. § 7, stk. 1. Kortet gælder som dokumentation for retten til ydelser efter loven.

Stk. 2. Ansøgning om det i stk. 1 omhandlede bevis skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden, som er adressat for meddelelsen.

Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 4 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt.

Stk. 6. En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvis overlade opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service.

Stk. 7. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om udformning, anvendelse, indhold, udstedelse og inddragelse af sundhedskort efter stk. 1 og om opkrævning af gebyr for udstedelse og fornyelse deraf.

Bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.

§ 11. Kommunalbestyrelsen opkræver et gebyr på 190 kr. (grundbeløb 2015 niveau) for hvert sundhedskort, der udstedes på grund af kortets bortkomst eller ødelæggelse, eller når den sikrede ønsker ændringer i oplysningerne jf. § 7, der kan henføres til vedkommendes egen beslutning eller handlemåde. Dog opkræves ikke gebyr for kort, der udstedes:

1) I forbindelse med generel udskrivning af kort til alle aktivt sikrede.

2) Når den sikrede første gang får ret til ydelser efter sundhedsloven.

3) I forbindelse med overgang mellem hvilende og aktiv sikring, fx i forbindelse med påbegyndelse eller ophør af værnepligt.

4) Ved ændring af personnummer.

5) I forbindelse med lægeskift som følge af praksisophør, ved ophævelse eller ændring af kompagniskabspraksis eller andre ændringer i lægepraksis, som er begrundet i beslutninger, der træffes af den enkelte læge eller regionen.

6) I forbindelse med flytning, herunder hvis der samtidig med flytning sker lægeskift.

7) Ved navneændring i forbindelse med indgåelse af ægteskab.

8) Ved brud eller revner i kortet, når dette er mere end 4 år gammelt.

9) Ved defekt ved magnetstriben, der ikke kan henføres til forkert opbevaring eller brug af kortet.

Stk. 2. Grundbeløbet, jf. stk. 1, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige beløb.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 730 af 8. juni 2018

§ 5. Kommunalbestyrelsens afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

1) udstedelse af kort efter § 12 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

……