Det var i strid med nye regler om aktindsigt, at en praktiserende læge opkrævede betaling for første udskrift af journalen.

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere Klinik 1 for håndteringen af s anmod-ninger om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 4. til den 8. juni 2018.

Sagsnummer:

18SPS60

Offentliggørelsesdato:

30. april 2019

Juridisk tema:

Aktindsigt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder grundlag for at kritisere Klinik 1 for håndteringen af s anmod-ninger om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 4. til den 8. juni 2018.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  1. At lægeklinikken ikke ville modtage og behandle s anmodninger om aktindsigt i sin journal, der blev fremsat telefonisk.

     

  2. At lægeklinikken opkrævede 200 kroner for en imødekommelse af hans anmodning om akt-indsigt i sin journal. 

BEGRUNDELSE

Indledende oplysninger

var patient hos Klinik 1.

har i sin klage af 8. juli 2018 anført, at han ønsker at klage over Klinik 1’s afvisning på at modtage hans anmodninger om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 4. til den 8. juni 2018, idet de ikke var fremsat overfor hans læge. Han har hertil anført, at personalet ved lægeklinikken henviste ham til at kontakte sin læge herom. Han har videre anført, at han forklarede personalet reglerne for aktindsigt efter sundhedsloven, men at de fortsat ikke ville modtage eller behandle anmodningerne. Han har herudover anført, at han også anmodede om lægeklinikkens mailadresse med henblik på at fremsende sin anmodning, hvilket personalet ligeså afslog. Som følge heraf måtte han efterfølgende fremsætte sin anmodning om aktindsigt i et anbefalet brev. Han har desuden i klagen anført, at lægeklinikken havde krævet 200 kroner i betaling for en imødekommelse af hans anmodning om aktindsigt, hvilket han ikke mener, at lægeklinikken er berettiget til, da han ikke tidligere har anmodet om aktindsigt.

har i forbindelse med klagens indgivelse vedlagt en skrivelse af 6. juni 2018 adresseret til Klinik 1, hvoraf det fremgår, at henholdsvis den 4. og den 6. juni 2018 havde haft telefonisk kontakt med lægeklinikken med henblik på at anmode om aktindsigt i sin journal. Det fremgår videre af skrivelsen, at han fandt det meget kritisabelt, at en anmodning om aktindsigt ikke kunne fremsættes under en telefonsamtale. Det følger videre, at forklarede lægeklinikken, at det i henhold til sundhed.dk ikke gjorde nogen forskel, at en anmodning om aktindsigt blev fremsat skriftligt eller mundligt, såsom i en mail eller under en telefonsamtale. Det blev desuden anført, at fristen for at besvare hans anmodning om aktindsigt skulle regnes fra den 4. juni 2018, hvor den første anmodning blev fremsat. Videre ønskede han, at journalen blev printet og sendt til hans adresse.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra lægeklinikken, at den 4. juni 2018 kontaktede lægeklinikken telefonisk med henblik på at anmode om aktindsigt i sin patientjournal. Personalet kontaktede i den for-bindelse hans læge, som bad personalet om at meddele , at han skulle kontakte ham med henblik på at aftale en tid til konsultation, hvor de i fælleskab ville gennemgå journalen. Videre fremgår det af udtalelsen, at   – efter tre dages dialog med lægeklinikkens personale – henvendte sig til sin læge og fortalte, at personalet havde udvist stor modstand hvad angik en imødekommelse af hans anmodning om aktindsigt. Lægen oplyste i den forbindelse, at der efter lovgivningen gjaldt den regel, at en imøde-kommelse af aktindsigt i en patientjournal skulle ske ved gennemgang på en skærm hos lægeklinikken. Denne løsning var dog ikke tilfreds med. Lægen forklarede videre, at såfremt lægeklinikken skulle imødekomme hans anmodning om aktindsigt ved at sende et fysisk print af journalen, ville lægeklinikken som følge af lovgivningen derfor være nødsaget til at opkræve 200 kroner. Lægeklinikken har afslutningsvist anført, at klinikken den 8. juni 2018 sendte en kopi af journalen med posten, hvorfor fristen på 10 dage, der følger af loven, blev overholdt.

Styrelsen har på baggrund af ovenstående hændelsesforløb forstået s klage som en klage over lægeklinikkens afvisning af at modtage hans anmodninger om aktindsigt i sin journal fremsat under telefonsamtalerne, da han ikke havde fremsat dem overfor sin læge, og endvidere kræve 200 kroner for at udlevere et fysisk print af den.

Fremsættelse af anmodning om aktindsigt under telefonsamtale

Styrelsen kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Styrelsen kan videre oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundheds-lovens § 38, stk. 1. Der skal inden 7 arbejdsdage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af journalen er også materiale, såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Det fremgår af vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger.

Styrelsen skal hertil bemærke, at retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med for eksempel andre myndigheder eller pårør-ende, som er tilført journalen som bilag.

Styrelsen kan videre oplyse, at aktindsigt skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der foreligger tungtvejende modhensyn. Det fremgår af sundhedslovens § 38, stk. 2.

Styrelsen har baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at den 4. juni 2018 kontaktede læge-klinikken telefonisk med henblik på at anmode om aktindsigt i sin patientjournal. Personalet rådførte sig i den forbindelse med hans læge, der informerede personalet om at fortælle ham, at han skulle kontakte den pågældende læge med henblik på at få aftalt en tid for konsultation, hvor de i fælleskab kunne gennemgå journalen på en skærm i lægeklinikken.

Styrelsen har videre lagt til grund, at i perioden fra den 4. til den 8. juni 2018 efter sin første henvendelse flere gange anmodede om aktindsigt i sin journal uden held.

Styrelsen skal oplyse, at en klinik, der modtager henvendelser vedrørende arbejdsmæssige forhold på korrekte offentlige adgangskilder, ikke er berettiget til at se bort fra eller undlade at behandle disse.

Styrelsen har bemærket, at kontaktede lægeklinikken telefonisk og tilkendegav overfor personalet, at han agtede at anmode om aktindsigt i sin journal. Lægeklinikken henviste ham i den forbindelse til at kontakte sin læge herom og undlod herefter at modtage eller behandle hans anmodning.

Det er styrelsens opfattelse, at s første anmodning om aktindsigt, der blev fremsat den 4. juni 2018, skal betragtes for at være tilgået klinikken denne dag.

Det er samtidigt hermed ligeså styrelsens opfattelse, at lægeklinikken ikke var berettiget til at forlange, at skulle bestille en tid til konsultation, hvor han og hans læge i fælleskab skulle gennemgå journalen på en skærm, idet aktindsigt skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker.

Styrelsen finder på den baggrund, at Klinik 1 herved handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodninger om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 6. til den 8. juni 2018.

Betaling for fysisk print

Styrelsen har bemærket, at det ikke er bestridt af sagens parter, at Klinik 1 krævede 200 kroner i betaling for at sende et fysisk print af journalen til . Styrelsen har derfor lagt dette til grund.

Styrelsen kan oplyse, at en sundhedsperson ikke kan afkræve betaling af patienten første gang, denne anmoder om aktindsigt. Anmoder patienten efterfølgende om aktindsigt i det samme materiale, kan sund-hedspersonen kræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, jf. § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 526 af 23. maj 2018 om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundheds-loven.

Da det ikke fremgår af sagens oplysninger, at tidligere har anmodet om aktindsigt i det samme materiale, har styrelsen derfor lagt til grund, at anmodningen om aktindsigt fremsat den 4. juni 2018 var første gang.

Det er således styrelsens opfattelse, at Klinik 1 ikke var berettiget til at kræve 200 kroner i betaling for udlevering af et fysisk print af journalen.

Styrelsen finder på den baggrund, at Klinik 1 herved handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodninger om aktindsigt i sin journal i perioden fra den 6. til den 8. juni 2018.

Afsluttende bemærkning

Reglerne om betaling for aktindsigt i sundhedsfaglige journaler blev ændret med virkning fra den 25. maj 2018. Før denne dato var en praktiserende sundhedsperson berettiget til at opkræve betaling, dog højst 200 kr., også ved første udlevering.

Som det fremgår ovenfor, indebærer de nye regler, at der nu ikke kan opkræves betaling ved første imøde-kommelse af en anmodning om aktindsigt.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven

§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og 2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse om betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven  nr. 526 af 23. maj 2018

§ 1. Der kan ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i patientjournaler efter sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.

Stk. 2. Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller afskrifter, kan vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.