Det var tilstrækkeligt, at den ene forælder gav samtykke til videregivelse af journal-oplysninger ved delt forældremyndighed.

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere, at Sygehus 1 har videregivet oplysninger til Kommune om den 8. november 2017.

Sagsnummer:

18SPS61

Offentliggørelsesdato:

30. april 2019

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere, at Sygehus 1 har videregivet oplysninger til Kommune om den 8. november 2017.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At øre-næse-hals afdelingen, Sygehus 1, den 8. november 2017 uden klagers samtykke havde videregivet oplysninger om hans søn, til Kommune.

Klager har hertil anført, at han ikke blev informeret om, at sygehuset havde sendt s journal til kommunen.  

BEGRUNDELSE

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

, som var to år, var til kontrol på øre-næse-hals afdelingen, Sygehus 1, den 8. november 2017. Hans forældre har fælles forældremyndighed.

Begrundelse for afgørelsen

Styrelsen kan oplyse, at det følger af sundhedslovens § 40, at en patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Oplysninger kan dog i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 1, videregives til myndigheder, organisationer og private personer, når patient-en har givet sit samtykke hertil. Samtykket skal være skriftligt, hvilket følger af sundhedslovens § 44, stk. 1.

Den 8. november 2017 er det i journalen noteret, at mødte op til kontrol sammen med sin mor. Den objektive undersøgelse kunne ikke fuldføres, da han kæmpede ihærdigt imod. Det blev endvidere noteret, at den fremtidige plan for undersøgelser af hans høretab ville blive drøftet på et børnemøde, hvorefter moren ville blive informeret om planen. Moren samtykkede dertil. Moren og Pædagogisk Psyko-logisk Rådgivning (PPR) skulle have en kopi af notatet.  

Styrelsen kan oplyse, at PPR er en tværfaglig støttefunktion, som rådgiver institutioner og skoler omkring børn med specialpædagogiske problemstillinger.

Det fremgår af klagen, at klager ikke blev informeret om, at sygehuset havde sendt s journal til kommunen.  

Styrelsen finder på baggrund af disse oplysninger, at klager ikke havde givet sit samtykke til, at der kunne videregives oplysninger om hans søn til PPR.

Styrelsen har ved denne afgørelse lagt til grund, at s mor havde givet sit samtykke til, at sygehuset kunne videregive oplysninger om ham til PPR.

Styrelsen kan oplyse, at der ikke i sundhedslovgivningen udtrykkeligt er taget stilling til, hvornår videre-givelse af oplysninger kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Det fremgår alene af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videre-givelse af helbredsoplysninger mv., at for børn under 15 år er det forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke til videregivelse.

Styrelsen kan videre oplyse, at forældremyndighedsindehavernes beslutningsbeføjelser er reguleret i § 3 i forældreansvarsloven, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 1820 af 23. december 2015. Det fremgår her-af, at når forældre har fælles forældremyndighed, så kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at det fremgår af afsnit 2.3.1 i vejledning nr. 9047 af 24. januar 2017 om forældremyndighed og barnets bopæl, at der sondres således mellem ”væsentlige beslutninger” og ”over-ordnede forhold i barnets daglige liv” i relation til de beslutningsbeføjelser, der følger af fælles forældre-myndighed. De væsentlige beslutninger, som kræver enighed mellem forældrene, er defineret som forhold, der må anses som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Dette gælder for eksempel beslutninger vedrørende væsentlige lægelige indgreb, herunder væsentlig medicinsk behandling. Bopælsforælderen kan derimod træffe beslutninger om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv på egen hånd.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at en forældremyndighedsindehaver uden accept fra den anden forælder kan træffe beslutninger om almindelige lægelige undersøgelser og behandlinger.

Det er styrelsens opfattelse, at den undersøgelse, som blev foretaget på øre-næse-hals afdelingen, var en almindelig lægeundersøgelse. s mor kunne derfor træffe beslutning herom på egen hånd. Styrelsen har herved lagt vægt på, at der alene skulle foretages høreprøver med henblik på at afdække et eventuelt høretab hos . Undersøgelsen forventedes derfor ikke at være af et sådant omfang, at denne skulle føre til væsentlige beslutninger i forhold til behandlingen.

Som følge heraf kunne s mor også beslutte, at oplysningerne om undersøgelsen kunne videregives til PPR.

Styrelsen kan hertil oplyse, at sygehuset ifølge sundhedslovens § 43, stk. 4, alene er forpligtet til at orien-tere om videregivelse oplysninger, hvis videregivelsen sker uden patientens samtykke, og det gælder i øvrigt kun i visse særlige situationer, hvor videregivelsen sker uden samtykke.

Det er styrelsens vurdering, at da s mor havde givet sit samtykke til videregivelsen, var sygehuset ikke forpligtet til at informere klager herom.     

På denne baggrund finder styrelsen, at Sygehus 1 ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved videre-givelsen af oplysninger til Kommune om .

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven

§ 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i denne lov.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for studerende, der som led i en sundhedsvidenskabelig eller sundhedsfaglig uddannelse deltager i behandlingen af en patient uden at være medhjælp.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter §§ 41-46 er tillagt beføjelser efter de enkelte bestemmelser, påhviler det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives eller indhentes i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private personer m.fl.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling,

2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre,

3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver,

4) videregivelsen sker til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan og er nødvendig med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering eller

5) videregivelsen sker til brug for opfølgning på en utilsigtet hændelse i regionen, kommunen eller et privat sygehus. Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.

Stk. 4. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

§ 44. Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen.

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet.

Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.