Ikke ret til aktindsigt i råmateriale til en undersøgelse, da råmaterialet ikke var lagt ind på journalen.

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen den 25. juni 2018 af s anmodning om aktindsigt i råmaterialet til en undersøgelse af hans søn.

Sagsnummer:

19SFP01

Offentliggørelsesdato:

12. juli 2019

Juridisk tema:

Aktindsigt

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder ikke grundlag for at kritisere Sygehus for håndteringen den 25. juni 2018 af s anmodning om aktindsigt i råmaterialet til en undersøgelse af hans søn.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

  • At fik afslag på sin anmodning om fuld aktindsigt i undersøgelsesmaterialet vedrørende TOVA test foretaget den 11. december 2017.

har hertil anført, at han har fået oplyst, at den slags undersøgelsesresultater ikke udleveres til lægpersoner.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Hændelsesforløb

Den 16. september 2016 blev Patienten henvist til udredning for depression på Afdeling .

Der blev løbende lavet undersøgelser og afholdt psykologsamtaler med Patienten for at afklare hans depressive tilstand og undersøge, om der lå anden psykopatologi til grund for hans tilstand.

Den 22. november 2016 blev diagnosen længerevarende depressiv reaktion stillet. Det er videre oplyst, at der tidligere havde været mistanke om ADHD fra skolens side. Det var derfor vurderet relevant at udrede Patienten for ADHD og afklare, om det kunne være medvirkende til hans manglende initieringsevne og skolevanskeligheder. Der blev derfor planlagt undersøgelser med ADHD-RS-skemaer og TOVA.

Den 22. december 2016 var resultatet af undersøgelserne med TOVA og ADHD-RS-skemaer, at Patienten havde betydelige problemer i forhold til opmærksomhed og koncentration. Der var ingen tegn på hyperaktivitet. Symptomerne var forenelige med diagnosen adfærdsmæssige- og emotionelle forstyrrelser i barndommen og adolescens (ADD).

Den 1. december 2017 blev Patienten genhenvist fra egen læge til Afdeling på grund af tiltagende tristhed og skolefravær. Efter ønske fra familiens side blev Patienten tilbudt at få revurderet sin ADD, samt at få undersøgt, om der forelå anden tilgrundliggende sygdom for Patientens aktuelle vanskeligheder.

Den 11. december 2017 blev der lavet en ny TOVA test. Testen viste en ADHD score, der svarede til et resultat foreneligt med normalen, og der fandtes ikke vanskeligheder med vedvarende opmærksomhed.

Den 13. december 2017 blev det vurderet, at Patienten ikke længere opfyldte kriterier for ADD. Patienten opfyldte dog fortsat kriterierne for længerevarende depressiv reaktion.

Den 21. februar 2018 klagede Patientens far, , til styrelsen.

Den 25. juni 2018 blev under en telefonsamtale med Afdeling orienteret om, at han kunne bede om aktindsigt og læse resultatet af TOVA testen i journalen, men at det ikke var muligt at udlevere råmaterialet i forhold til TOVA testen til , hvilket sekretæren tidligere også havde oplyst til .

Ved telefonsamtale med Afdeling den 15. november 2018 blev styrelsen oplyst om, at den 26. juni 2018 havde anmodet om aktindsigt og bedt om, at akterne blev sendt til en seniorforsker, hos hvem han havde igangsæt en privat udredning.

Den 27. juni 2018 indsendte yderligere klagepunkter til sin klage af 21. februar 2018 til styrelsen. Ved sin mail af 27. juni 2018 tilføjede han blandt andet klage over afslag på aktindsigt.

Den 28. juni 2018 blev indscannet TOVA test sendt fra Afdeling til seniorforskeren.

Begrundelse for afgørelsen

Styrelsen kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

Styrelsen kan oplyse, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt, jf. sundhedslovens § 38, stk. 1. Der skal inden 7 arbejdsdage efter patientens anmodning er modtaget, tages stilling til, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. Er anmodningen ikke imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal patienten underrettes om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Ifølge sagens oplysninger anmodede om aktindsigt den 26. juni 2018 og bad om at akterne blev sendt til en seniorforsker. Aktindsigt i sagen blev sendt til seniorforskeren den 28. juni 2018.

Styrelsen vurderer på den baggrund, at der gik mindre end 7 arbejdsdage fra fremsatte sin anmodning om aktindsigt til hans anmodning blev effektueret.

Styrelsen kan videre oplyse, at det fremgår af vejledning nr. nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, herunder ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i denne, samt eventuel brevveksling for eksempel med andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at ifølge psykologloven § 14 som gælder for psykologer, som ikke arbejder inden for sundhedsvæsenet og som giver aktindsigt efter psykologlovens bestemmelser, menes der med journalen som udgangspunkt alt, hvad der er journaliseret om patienten. Det vil sige også råmateriale i form af svar på tests og lignende. Selve testen, det vil sige de konkrete spørgsmål, billeder m.v., som testen indeholder, er ikke omfattet af retten til aktindsigt, da de pågældende dokumenter er beskyttet af de ophavsretlige regler.

For offentligt ansatte autoriserede psykologer gælder desuden forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om aktindsigt.

Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at aktindsigt i råmateriale i en undersøgelse er omfattet af en patients ret til aktindsigt efter sundhedsloven, hvis selve råmaterialet er lagt ind på patientens journal.

Ved telefonsamtale med Afdeling den 15. november 2018 har styrelsen fået oplyst, at råmaterialet ikke var lagt ind på journalen. Det blev videre oplyst, at resultatet af TOVA testen blev sendt til seniorforskeren den 28. juni 2018 efter anmodning herom fra den 26. juni 2018. Selve råmaterialet blev ikke udleveret til hverken seniorforskeren eller til .

Styrelsen vurderer på baggrund af sagens oplysninger, at ikke havde ret til aktindsigt i råmaterialet, da det ikke var en del af journalen.

Styrelsen finder på denne baggrund, at Afdeling den 28. juni 2018 ikke handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i råmaterialet til TOVA testen foretaget af Patienten.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreåriges patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige, eller i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

§ 38. Den myndighed, institution eller sundhedsperson, der har ansvaret for patientjournalerne m.v., afgør snarest efter modtagelse af en anmodning om aktindsigt i en patientjournal, om retten til aktindsigt skal begrænses efter § 37, stk. 2 og 3. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Stk. 2. Aktindsigt kan enten gives elektronisk, eller ved at der gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet eller udleveres en afskrift eller kopi. Aktindsigten skal gives i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter stk. 1 og 2 er tillagt beføjelser, påhviler det overordnede ansvar for, at aktindsigt meddeles i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed.

Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2018 af lov om psykologer m.v.

§ 14. Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 3. Den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne.

Stk. 4. Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Stk. 5. Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

Stk. 6. Børne- og socialministeren fastsætter efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren, for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet, nærmere regler om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 558 af 29. maj 2018 og 730 af 8. juni 2018:

§ 1. Styrelsen for Patientklager, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Styrelsen for Patientklager kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9.