En region har fortsat pligt til at udrede en patient inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt, selvom patienten har valgt at få foretaget en undersøgelse på et andet hospital, end det, hvor udredningen foregår.

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 fra den 2. maj til den 12. juni 2017. Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 fra den 2. maj til den 12. juni 2017.

Sagsnummer:

19SFP03

Offentliggørelsesdato:

29. maj 2019

Juridisk tema:

Hurtig udredning på sygehus

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 fra den 2. maj til den 12. juni 2017.

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb på Sygehus 1 fra den 2. maj til den 12. juni 2017.

KLAGEN

klagede den 8. juni 2017 til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region havde tilsidesat hendes ret til hurtig udredning.

BEGRUNDELSE

Indledende bemærkninger

Styrelsen har vurderet, at der er klaget over forløbet med venstre knæ, som startede den 2. maj 2017, hvor var til undersøgelse på Sygehus 1 på grund af sin hofte. Styrelsen har derfor ikke behandlet forløbet omkring hoften, der blev afsluttet den 2. maj 2017.

Hændelsesforløb

Den 7. april 2017 blev henvist til udredning for en bruskskade i hoften på Sygehus 1 af egen læge.

Sygehus 1 modtog henvisningen den 7. april 2017. Sygehus 1 sendte et indkaldelsesbrev til den 18. april 2017 med tid til forundersøgelse den 2. maj 2017.

Den 2. maj 2017 var til undersøgelse i hofteambulatoriet på Sygehus 1. Det fremgår af notatet, at egen læge havde henvist , da hun de sidste par år havde haft nærmest konstante smerter i venstre knæ. Planen efter undersøgelsen var, at skulle have taget røntgenbilleder. ville få svar, når lægen havde vurderet disse.

Sygehus 1 henviste til røntgenundersøgelse af venstre knæ den 5. maj 2017. Af henvisningen fremgik, at ønskede røntgenundersøgelsen foretaget i , da hun boede i .

Sygehus 2 sendte et indkaldelsesbrev til røntgenundersøgelse den 9. maj 2017 med en tid til undersøgelse den 22. maj 2017.

Røntgenundersøgelsen blev foretaget på Sygehus 2 den 22. maj 2017.

Det fremgår af journalnotat af 12. juni 2017, at røntgenbillederne af venstre knæ ikke gav anledning til en knæoperation. skulle derfor indkaldes til en samtale med henblik på afklaring af behandlingsmulighederne. blev orienteret pr. brev sendt samme dato.

Den 12. juni 2017 sendte Sygehus 1 et brev til , hvor de beskrev, at der var kommet svar på røntgenundersøgelsen af venstre knæ, som viste tydelig progression af nedslidningen i s venstre knæ. Det fremgik af brevet, at ville blive indkaldt til en samtale med henblik på afklaring af behandlingstiltagene, som i første omgang ville være knætræning og eventuelt binyrebarkhormonblokade i knæet.

Sygehus 1 sendte den 13. juni 2017 et indkaldelsesbrev til samtale den 21. juni 2017.

Den 21. juni 2017 var til samtale omkring behandlings- og udredningsmulighederne for venstre knæ, hvor behandlingsmulighederne i form af fysioterapi, smertestillende samt mulighed for blokade blev drøftet. Det blev aftalt, at ved behov for blokade skulle kontakte egen læge. blev afsluttet fra Sygehus 1.

Reglerne om retten til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med (samarbejdssygehuse), jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at personer, som er henvist til udredning, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis udredning ikke kan tilbydes på regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse inden for en måned. Hvis udredning ikke kan tilbydes inden for en måned af faglige årsager, kan personen vælge at få de dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 4, i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, eksempelvis oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne. Det fremgår af bekendtgørelsens § 14, stk. 5.

Fristen på en måned regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til den dag, udredningen kan afsluttes. Det fremgår af ovennævnte bekendtgørelses § 20, stk. 1.

I opgørelsen af den samlede udredningstid medregnes perioder, hvor udredningen må udsættes på grund af patientens ønske. Det fremgår af vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter, nr. 9988 af 22. september 2016.

Sammenfattende betyder reglerne, at patienten har ret til blive udredt inden for en måned, og hvis dette ikke kan lade sig gøre på offentlige sygehuse, så har patienten i de fleste tilfælde ret til at få udredningen, eller dele af udredningen, på et aftalesygehus (privat klinik m.v.). Patienten har desuden ret til at få en plan for udredningsforløbet, hvis udredningen ikke kan ske inden for en måned.

s rettigheder

har anført, at hun blev henvist til Sygehus 3 af egen læge den 5. april 2017 på grund af smerter i sit knæ. Hun fik en hurtig tid til scanning på en privatklinik. Den 2. maj 2017 fik hun en indkaldelse til Sygehus 1, men lægen kunne ikke bruge de scanningsbilleder, der var taget, hvorfor hun skulle have taget nye. fik taget nye billeder den 29. maj 2017. Hun fik at vide af lægen på Sygehus 1, at hun ville få svar, så snart de havde modtaget scanningsbillederne.

har oplyst, at hun har rykket for svar, men at hun ved klagens indgivelse den 8. juni 2017 stadig ikke havde hørt noget. mener, at hendes udredningsgaranti er overskredet med lidt mere end en måned.

Styrelsen kan oplyse, at retten til hurtig udredning indebærer, at alle patienter, som er henvist til sygehusafdelinger, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, efter at henvisningen er modtaget på et af regionens sygehuse, hvis det er fagligt muligt. Således skal sygehuset inden for fristen kunne informere patienten om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller om sygdommens art og om der anbefales observation eller behandling. Det fremgår af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår videre af vejledningen, at i tilfælde af, at det ikke har været fagligt muligt at udrede patienterne inden for en frist på 30 dage, skal patienterne have en plan for et videre udredningsforløb. Tidsfristen for udarbejdelsen af denne udredningsplan er identisk med tidsfristen for udredningsretten og skal således være udarbejdet inden 30 dage, efter at sygehuset har modtaget henvisningen af den pågældende patient.

Det fremgår af udtalelse fra Sygehus 1 af 29. juni 2017, at blev henvist med en hoftediagnose den 7. april 2017.

Det fremgår videre, at det under besøg den 2. maj 2017 blev besluttet, at også skulle udredes for en knæproblematik. Til denne udredning var der brug for yderligere radiologisk undersøgelse. ønskede i denne forbindelse undersøgelsen foretaget i , hvorfor ventetiden fra den 3. maj 2017 til den 22. maj 2017 skyldes s ønske. Sygehus 1 kunne have tilbudt røntgenundersøgelsen af knæet umiddelbart efter besøget den 2. maj 2017. modtog brev om knæproblematikken den 12. juni 2017.

Sygehus 1 oplyser på den baggrund, at de anser udredt inden for 30 dage, da henvisningsdatoen var den 3. maj 2017.

Sygehus 1 har i udtalelsen af 29. maj 2017 oplyst, at de anser henvisningsdatoen for knæproblematikken for at være den 3. maj, da det den 2. maj blev besluttet, at også skulle udredes for en knæproblematik, selvom hun var henvist til udredning vedrørende hoften. Sygehus 1 har oplyst, at blev færdigudredt vedrørende hoften den 2. maj 2017.

Styrelsen finder, at udredningsforløbet for knæproblematikken startede den 2. maj 2017, og at fristen på 30 dage løb fra denne dato. Fristen udløb derfor 1. juni 2017.

Styrelsen finder herefter, at ikke blev udredt inden for en måned, idet hun først fik svar på røntgenundersøgelsen den 12. juni 2017 og derfor først kunne anses for endeligt udredt denne dato.

Styrelsen har lagt vægt på, at Sygehus 2 har oplyst, at svaret på røntgenundersøgelsen forelå samme dag, som undersøgelsen blev udført den 22. maj 2017. Sygehus 1 kunne tilgå svaret i systemet.

Styrelsen lægger også vægt på, at lægen på Sygehus 1 fik besked den 9. maj 2017 om, at skulle til røntgenundersøgelse den 22. maj 2017. Lægen blev først opmærksom på svaret den 12. juni 2017.

Styrelsen har bemærket, at Sygehus 1 ikke over for styrelsen har gjort gældende, at det ikke var fagligt muligt at udrede inden for 30 dage.

Styrelsen er opmærksom på, at udredningen blev udsat, fordi ønskede røntgenundersøgelsen udført i i stedet for på Sygehus 1. Sygehus 1 har oplyst, at de kunne have udført undersøgelsen umiddelbart efter den 2. maj 2017.

Det er dog styrelsens vurdering, at det var fagligt muligt for Sygehus 1 at udrede inden for fristen på 30 dage, da svaret på røntgenundersøgelsen forelå den 22. maj 2017, og fristen først udløb den 1. juni 2017.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at der fortsat gælder en forpligtelse for regionen til at udrede patienten inden for 30 dage, selvom patienten vælger at benytte sig af det frie sygehusvalg til en del af undersøgelserne, så længe det fortsat er fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at Region ikke medvirkede til, at s ret til hurtig udredning blev tilgodeset.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb i perioden fra den 2. maj til den 12. juni 2017.

Som følge af, at ikke blev udredt inden for 30 dage, var Region forpligtet til at udfærdige en plan for hendes udredning senest den 1. juni 2017.

Det er styrelsens opfattelse, at dette gælder, selvom ønskede dele af udredningen foretaget på et andet sygehus, og selvom det var fagligt muligt at udrede inden for fristen på 30 dage.

Styrelsen kan oplyse, at en udredningsplan redegør for den eller de kommende undersøgelser, som patienten forventes at skulle gennemgå. Udredningsplanen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de forventede kommende undersøgelser, når et udredningsforløb ikke kan afsluttes inden for en frist på 30 dage. Det følger af vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at begrebet »plan« i denne sammenhæng skal opfattes i bred betydning. I mange tilfælde vil det være muligt at give en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om en patients symptomer og sygdom medføre, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én undersøgelse frem.

Endelig fremgår det af vejledningen, at indholdet af planen kan gives til patienten mundtligt og altid skal gives skriftligt.

Det er styrelsens opfattelse, at en region kan opfylde reglen om, at en patient skal have en udredningsplan inden for 30 dage, ved at give oplysningerne i et indkaldelsesbrev.

Det er styrelsens opfattelse, at fik en foreløbig plan, da hun modtog indkaldelsesbrevet af 9. maj 2017 med en tid til 22. maj 2017. Planen blev opdateret den 12. juni 2017, hvor fik svaret på undersøgelsen og kunne anses som endeligt udredt.

På denne baggrund finder styrelsen, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 2, i forbindelse med håndteringen af s udredningsforløb i perioden fra den 2. maj til den 12. juni 2017.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 730 af 8. juni 2018:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..