Det er en betingelse for opkrævning af gebyr for tolkebistand, at tolken er rekvireret efter et lægeligt skøn.

Styrelsen for Patientklager ændrer den afgørelse om betaling for tolkebistand, der er truffet af Region den 22. oktober 2018 vedrørende s betaling for tolk den 16. august 2018. skal ikke betale gebyr for tolkebistand ved undersøgelse den 16. august 2018.

Sagsnummer:

19SFP10

Offentliggørelsesdato:

10. september 2019

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager ændrer den afgørelse om betaling for tolkebistand, der er truffet af Region den 22. oktober 2018 vedrørende s betaling for tolk den 16. august 2018.

skal ikke betale gebyr for tolkebistand ved undersøgelse den 16. august 2018.

KLAGEN

var den 16. august 2018 til undersøgelse på Hospital.

har den 29. oktober 2018 på vegne af klaget til Styrelsen for Patientklager over, at hun blev opkrævet gebyr for tolkebistand, da hun ikke selv havde bestilt tolk eller var oplyst om, at hun ville blive pålagt et gebyr.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

var den 16. august 2018 til undersøgelse på hospital.

blev den 22. oktober 2018 opkrævet et gebyr for fremmødetolk i forbindelse med undersøgelsen den 16. august 2018.

Reglerne om tolkebistand

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 50, at regionsrådet yder tolkebistand til personer, som har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende læge samt sygehusbehandling efter nærmere regler fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse.

Regionsrådet opkræver et gebyr for tolkebistand til patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når tolkning er nødvendig for behandlingen.

Det fremgår af § 2, stk. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven, at der ikke opkræves gebyr, hvis patienten midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber, når børn møder til behandling uden ledsagelse af forældre, når forældre har behov for tolkebistand i forbindelse med behandling af et barn samt for personer fra det tyske mindretal, der har behov for tolkning i forhold til det tyske sprog. Der opkræves heller ikke gebyr i forbindelse med tolkning af det grønlandske og færøske sprog.

Det er lægen, der skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen.

Det er styrelsens opfattelse, at lægens skøn foretages på vegne af regionsrådet.

s rettigheder

Ifølge opkrævning sendt den 22. oktober 2018 er opkrævet gebyr for fremmødetolk ved konsultation den 16. august 2018.

har oplyst, at ikke havde fået oplyst, at hun selv skulle betale for tolk eller, at der var bestilt en tolk.  

Hospital har i udtalelse af 26. november 2018 oplyst, at de fastholder opkrævningen af gebyret.

Hospital oplyser i den forbindelse, at blev henvist til afdeling den 3. maj 2018. Der blev ikke i forbindelse med henvisningen fra egen læge anmodet om tolkebistand. Systemet dokumenterer imidlertid bestilling af tolkebistand den 1. juni 2018, og afdelingen har derfor lagt til grund, at anmodningen om tolk er sket efter henvendelsen fra patienten eller pårørende, da ikke var kendt i afdelingen.

Hospital henviser til reglerne i bekendtgørelsen om tolkebistand og bemærker, at reglerne ikke giver mulighed for at fravælge tolk, såfremt den behandlende læge finder, at der er behov for tolk. Der vil dog kunne anvendes familiemedlemmer eller bekendte, såfremt lægen vurderer, at tolken har de fornødne sproglige kvalifikationer til at kunne varetage tolkningen. Hospital udtaler nærmere, at reglerne blev indført den 1. juli, men at de også gælder for tolkning i forbindelse med behandling, der er bestilt forud herfor.

har som kommentar til denne udtalelse oplyst, at hun ikke kan se ud fra sagens dokumenter, hvem der har bestilt tolken. oplyser også, at hun ikke har bestilt tolken, ligesom hun ikke var informeret om bestilling af tolken.

mener, at det skal oplyses, hvis der bestilles noget på vegne af patienten, ligesom patienten bør have mulighed for at fravælge tolk, hvis der er et gebyr forbundet med tolk.

Det er styrelsens opfattelse, at det beror på en lægelig vurdering, hvorvidt der er behov for tolkebistand til en undersøgelse. Læges skøn foretages på vegne af regionen. Det er en betingelse for opkrævning af gebyr for tolkebistand, at tolken er rekvireret efter et lægeligt skøn.

På baggrund af udtalelsen fra Hospital, hvoraf det fremgår, at de er af den opfattelse, at patienten selv har bestilt tolken, da egen læge ikke har bedt om det, og da ikke var kendt i afdelingen, lægger styrelsen til grund, at bestillingen af tolkebistand til undersøgelse den 16. august 2018 ikke er sket efter en lægelig vurdering.

Det er således styrelsens opfattelse, at regionen ikke havde hjemmel til at opkræve gebyr for tolkebistand for undersøgelse på Hospital den 16. august 2018.

Styrelsen finder derfor, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 50 ved 22. oktober 2018 at opkræve gebyr for tolkebistand.

Styrelsen ændrer på denne baggrund den afgørelse, der er truffet af Region den 22. oktober 2018.

Det betyder, at ikke skal betale for tolkebistand ved undersøgelsen på Hospital den 16. august 2018.

Afsluttende bemærkninger

Styrelsen finder grundlag for at bemærke, at en afgørelse, som meddeles skriftlig, skal være begrundet. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen giver parten medhold.

Det fremgår af forvaltningslovens § 22.

I afgørelsens begrundelse skal angives de retsregler, som afgørelsen hviler på. Begrundelsen skal også angive de hovedhensyn, som har været bestemmende for udøvelsen af et eventuelt skøn. Hvis det er nødvendigt, skal begrundelsen også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens udfald.

Det fremgår af forvaltningslovens § 24.

Det er i den forbindelse styrelsens opfattelse, at regionens meddelelse til en patient om, at patienten opkræves gebyr for tolkebistand, er omfattet af afgørelsesbegrebet, da en sådan meddelelse vil indeholde en vurdering af, om patienten efter regionens opfattelse er forpligtet til at betale gebyr for tolkebistand i henhold til lovgivningen.

Afgørelsen af 22. oktober 2018 burde derfor have været begrundet.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 50. Regionsrådet yder tolkebistand til personer, der har behov for tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment privatpraktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge og behandling på sygehus.

Stk. 2. Regionsrådet opkræver et gebyr for tolkebistand fra personer, der har været bosat i Danmark i mere end 3 år, og som har behov for tolkebistand i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver fuld egenbetaling for tolkebistand fra personer, der ønsker en anden tolk end den tolk, som regionsrådet har anvist.

Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om regionsrådets pligt til at yde tolkebistand efter stk. 1-3, herunder om undtagelser fra reglerne om opkrævning af gebyr for tolkning af bestemte sprog og for bestemte persongrupper, hvor ganske særlige grunde taler herfor.

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:

§ 1. Patienter, der efter sundhedsloven har ret til behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt på sygehus, har i forbindelse hermed ret til vederlagsfri tolkebistand, når lægen skønner, at en tolk er nødvendig for behandlingen.

§ 2. Regionsrådet opkræver et gebyr i henhold til stk. 2 for tolkebistand til patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig for behandlingen, jf. dog stk. 3 og 4. Det er ikke en betingelse for behandlingen, at der stilles garanti for betaling af gebyret for tolkebistand.

Stk. 2. Der opkræves gebyr for hver indlæggelse på sygehus, hvert ambulant besøg på sygehus og hver konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge, hvor der benyttes tolk, efter følgende takster:

1) Video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 191 kr.

2) Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge: 334 kr.

3) Video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus: 957 kr.

4) Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus: 1.675 kr.

Stk. 3. Regionsrådet opkræver ikke gebyr for tolkebistand til

1) patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber,

2) børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre,

3) forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand eller

4) personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog.

Stk. 4. Der opkræves ikke gebyr i forbindelse med tolkning af det grønlandske og færøske sprog.

Stk. 5. Regionsrådet kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring for, at vedkommende er omfattet af stk. 3, nr. 1.

Stk. 6. En patient anses for at have bopæl her i landet fra det tidspunkt, hvor vedkommende første gang er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Beregningen af den tid, hvor en person har haft bopæl her i landet, foretages på baggrund af den tid, vedkommende i alt har været bopælsregistreret i CPR.

Stk. 7. Til brug for opkrævning af gebyr, jf. stk. 1 og 2, indberetter den alment praktiserende læge, den praktiserende speciallæge og sygehuset oplysning om anvendelse af tolkebistand til regionsrådet i den region, hvor patienten er behandlet.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

1) tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

…..

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 gælder ikke i de sager, der er nævnt i § 11, stk. 2. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses i det omfang, hvori oplysninger kan undtages fra aktindsigt, jf. §§ 15-15 b.