Patient havde ikke ret til forhåndsgodkendelse til behandling i Schweiz efter sundhedslovens regler

Styrelsen for Patientklager tiltræder med ændret begrundelse Region s afgø-relse af 11. oktober 2018 om afslag til på forhåndsgodkendelse til behandling i Schweiz. havde ikke ret til forhåndsgodkendelse.

Sagsnummer:

19SFP12

Offentliggørelsesdato:

13. august 2019

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager tiltræder med ændret begrundelse Region s afgørelse af 11. oktober 2018 om afslag til på forhåndsgodkendelse til behandling i Schweiz.

havde ikke ret til forhåndsgodkendelse.

KLAGEN

ansøgte den 8. oktober 2018 Region om forhåndsgodkendelse til behandling af sin datter i Schweiz. Region gav ved afgørelse af 11. oktober 2018 afslag på forhåndsgodkendelse.

klagede den 2. november 2018 til Styrelsen for Patientklager over Region s afgørelse.

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

ansøgte den 8. oktober 2018 Region om forhåndsgodkendelse til behandling af sin datter i Schweiz. Behandlingen bestod af fjernelse af et modermærke i ansigtet, som målte ca. 3 x 4 cm.

oplyste, at ikke havde en henvisning til den planlagte behandling i Schweiz, da Sygehus A først ville tilbyde lignende behandling, når var meget ældre. og hendes mand ønskede imidlertid modermærket fjernet nu, da forskning og højt specialiserede læger rundt om i verden anbefalede tidlig fjernelse for at undgå unødvendig stigmatisering i s opvækst.

Ansøgningen var vedlagt brev fra i Schweiz, hvoraf det fremgik, at behandlingen af var planlagt til den 7. november 2018 og havde en forventet pris af 3100 CHF.   

Region gav ved afgørelse af 11. oktober 2018 afslag på forhåndsgodkendelse med den begrundelse, at der ikke forelå en henvisning til sygehusbehandling.

klagede den 2. november 2018 til styrelsen over Region s afgørelse. oplyste, at hun og hendes mand havde faglig og lægelig opbakning fra professor og ledende overlæge afdeling, Sygehus B. Klagen var vedlagt en udtalelse af 29. oktober 2018 fra overlægen. Det fremgik heraf, at overlægen varmt kunne anbefale, at der blev ydet støtte og hjælp til kirurgisk fjernelse af s modermærke, da det var beliggende i ansigtet og derfor ville være stigmatiserende under hendes opvækst.   

Begrundelse for afgørelsen

Styrelsen for Patientklager har kompetence til at tage stilling til afgørelser om forhåndsgodkendelse til behandling i udlandet truffet af regionerne efter patientmobilitetsdirektivet som implementeret ved sundhedslovens § 89 a. Det følger af § 6, stk. 1, nr. 15 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Styrelsen har derimod ikke kompetence til at tage stilling til afgørelser om forhåndsgodkendelse truffet af regionerne efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Styrelsen bemærker, at det ikke fremgår af Region s afgørelse af 11. oktober 2018, om regionens afgørelse er truffet efter sundhedsloven eller forordningen. Da det imidlertid fremgår af regionens afgørelse, at denne kan påklages til Styrelsen for Patientklager, har styrelsen lagt til grund, at regionens afgørelse er truffet efter sundhedsloven. Styrelsen har herefter kompetence til at tage stilling til regionens afgørelse.

Schweiz er ikke omfattet af patientmobilitetsdirektivet, idet Schweiz hverken er et EU- eller EØS-land og endvidere ikke har tiltrådt direktivet. Det følger heraf, at en person ikke kan få refusion af sine udgifter til behandling i Schweiz efter reglerne i sundhedsloven.

Det er herefter styrelsens opfattelse, at allerede fordi Schweiz ikke er omfattet af patientmobilitetsdirektivet, havde ikke ret til forhåndsgodkendelse til behandling i Schweiz efter sundhedslovens regler.  

Det fremgår af § 33, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v., at regionen, når den modtager en ansøgning om forhåndsgodkendelse, skal give forhåndsgodkendelse efter reglerne i ovennævnte forordning, hvis betingelserne herfor er opfyldt, medmindre ansøgeren har ønsket, at ansøgningen kun behandles efter reglerne i sundhedsloven.

Styrelsen kan derfor vejledende oplyse om, at hun kan kontakte Region med henblik på at høre, om Region også har truffet en afgørelse om forhåndsgodkendelse efter forordningen om koordinering af de sociale sikringsordninger. Styrelsen bemærker dog, at en sådan afgørelse i givet fald ikke vil kunne påklages til styrelsen.

På denne baggrund tiltræder styrelsen med ændret begrundelse den afgørelse, som blev truffet af Region den 11. oktober 2018.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 89 a. Regionsrådet yder refusion af patienters udgifter til behandling på et sygehus i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om og vilkår for regionsrådets refusion af udgifter i medfør af stk. 1. Ministeren fastsætter desuden regler om begrænsning af retten til refusion i medfør af stk. 1 som følge af tvingende almene hensyn m.v.

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

Ansøgning når forhåndsgodkendelse af refusion af udgifter til sygehusbehandling er påkrævet

§ 33. Ansøgning om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land efter § 31 skal rettes til regionsrådet forud for behandlingen, såfremt behandlingsbehovet ikke er akut, og såfremt behandlingen er opført på en af Sundhedsstyrelsen offentliggjort liste, jf. § 34.

Stk. 2. Hvis betingelserne for forhåndsgodkendelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 883/2004/EF af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger med senere ændringer eller Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 76/2011 af 1. juli 2011 om ændring af bilag VI (social sikring) og protokol 37 til EØS-aftalen er opfyldt, giver regionsrådet forhåndsgodkendelsen i overensstemmelse hermed, medmindre patienten anmoder om andet.

Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om refusion senest 2 uger efter, ansøgningen er modtaget af regionen, og i øvrigt under hensyntagen til patientens behov for fremskyndet behandling. Såfremt patienten ikke med ansøgningen har indsendt alle de i § 40, stk. 1, anførte oplysninger, kan regionsrådet anmode patienten herom og udsætte afgørelsen med det antal dage, det tager patienten at fremsende de manglende oplysninger til regionsrådet.

Stk. 4. Har patienten ikke fået regionsrådets godkendelse af refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land forud for behandlingen, jf. stk. 1, refunderer regionsrådet dog patientens udgifter efter ansøgning, såfremt det efter omstændighederne ikke var muligt for patienten at afvente regionsrådets forhåndsgodkendelse forud for behandlingen, eller regionen ikke efter reglerne i § 35 kunne have givet afslag på ansøgning. Regionsrådet kan endvidere yde refusion, såfremt det efter omstændighederne ikke skønnes rimeligt at afslå refusion.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

….

15) refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land efter regler fastsat med hjemmel i §§ 76 og 89 a i sundhedsloven eller.

….