Region tilsidesatte patients ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg ved automatisk viderehenvisning til aftalesygehus, som ikke kunne udrede patienten inden for 30 dage.

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 87, stk. 1, i forbindelse med udredningsforløb, der begyndte den 2. maj 2018.

Sagsnummer:

19SFP13

Offentliggørelsesdato:

4. september 2019

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg, Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder, at Region har handlet i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 87, stk. 1, i forbindelse med udredningsforløb, der begyndte den 2. maj 2018.

KLAGEN

klagede den 19. maj 2018 på vegne af til Styrelsen for Patientklager over, at Region havde tilsidesat ret til hurtig udredning.

BEGRUNDELSE 

Hændelsesforløb

blev den 2. maj 2018 henvist til kardiologisk afdeling, fra onkologisk ambulatorium, begge afdelinger beliggende på s .

Den 7. maj 2018 blev henvisningen visiteret af en overlæge på kardiologisk afdeling, som visiterede til 3 døgns Holtermonitorering. blev herefter omvisiteret til i , da regionen ikke kunne tilbyde udredning indenfor 30 dage.

Det fremgår af sagens materiale, at regionen forgæves forsøgte at kontakte med besked herom den 8. maj 2018.

Samme dag, den 8. maj 2018, sendte regionen henvisningen elektronisk til i .

Den 14. maj 2018 indkaldte til den 13. juni 2018.

Den 19. maj 2018 klagede på vegne af over manglende opfyldelse af udredningsretten.

Reglerne om retten til hurtig udredning

Det fremgår af sundhedslovens § 82 b, stk. 1, og § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling, at regionsrådet i bopælsregionen til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med (samarbejdssygehuse), jf. § 75, stk. 2, inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 87, stk. 1, og § 14, stk. 2, i bekendtgørelsen, at personer, som er henvist til udredning, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med (aftalesygehuse), hvis udredning ikke kan tilbydes på regionens egne sygehuse og samarbejdssygehuse inden for en måned. Hvis udredning ikke kan tilbydes inden for en måned af faglige årsager, kan personen vælge at få de dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus.

Styrelsen kan oplyse, at et aftalesygehus er et privathospital, en speciallægeklinik m.v., som Danske Regioner har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser og behandlinger. Et samarbejdssygehus er et sygehus, et privathospital eller en speciallægeklinik, som den enkelte region har indgået aftale med om at udføre nærmere angivne undersøgelser eller behandlinger.

Styrelsen kan videre oplyse, at såfremt regionen allerede ved henvisningens modtagelse er, eller i løbet af 30 dage bliver klar over, at det ikke er muligt at tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage, indtræder patientens ret til udvidet frit sygehusvalg umiddelbart herefter, og vedkommende skal orienteres herom.

Det fremgår af punkt 3 i vejledning nr. 9988 af 22. september 2016.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 82 b, stk. 2, og § 14, stk. 4 i bekendtgørelsen, at regionsrådet, såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for en måned, inden for samme måned skal udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Sammenfattende betyder reglerne, at patienten har ret til at blive udredt inden for en måned, og hvis dette ikke kan lade sig gøre på offentlige sygehuse, så har patienten i de fleste tilfælde ret til at få udredningen, eller dele af udredningen, på et aftalesygehus (privat klinik m.v.). Patienten har desuden ret til at få en plan for udredningsforløbet, hvis udredningen ikke kan ske inden for en måned.

rettigheder

har på vegne af klaget over, at først blev tilbudt en tid den 13. juni 2018. Det er anført, at det er et brud på patientrettighederne, da har krav på udredning inden 30 dage.  Det anføres videre i klagen, at ventetiden påvirker dagligdag, da han hver dag døjer med besvimelse og ikke tør være alene, og at det kan risikere at få konsekvenser for hans videre kemobehandling.

Det fremgår af udtalelsen fra kardiologisk afdeling, at de ikke sender information til patienterne omkring omvisitering til privat sygehus i de tilfælde, hvor de ikke selv kan udrede patienten indenfor 30 dage, men alene sender henvisningen til det private sygehus, som indkalder patienten direkte. Årsagen hertil er, at patienterne oftest får indkaldelsen fra det private sygehus, inden de får information herom fra regionen.

Styrelsen har lagt vægt på, at kardiologisk afdeling modtog en henvisning fra onkologisk ambulatorium den 2. maj 2018. Kardiologisk afdeling visiterede henvisningen den 7. maj 2018 og omvisiterede den 8. maj 2018 til privathospitalet i , som den 14. maj 2018 indkaldte til den 13. juni 2018.

Styrelsen har på baggrund af oplysningerne i sagen lagt til grund, at henvisningen til skete som en henvisning til et aftalesygehus.

Det er styrelsens opfattelse, at udredningsforløbet startede den 2. maj 2018. Fristen på 30 dage regnes derfor fra denne dato og udløb den 1. juni 2018.

Det er således styrelsens vurdering, at ikke var udredt inden for fristen på 30 dage.

Det er styrelsens opfattelse, at s , ved automatisk at viderehenvise patienter, som ikke kan udredes inden for en måned, til et aftalesygehus, uden at høre patienten først, tilsidesætter patientens ret til hurtig udredning i de situationer, hvor det viser sig, at aftalesygehuset ikke kan tilbyde endelig udredning inden for fristen.

Det er hertil styrelsens opfattelse, at en sådan procedure ikke er i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne regler om ret til hurtig udredning, særligt i forhold til anvendelse af det udvidede frie sygehusvalg, idet dette er et valg for patienten og ikke regionen.

Det fremgår således også af punkt 2 i ovennævnte vejledning, at regionen – hvis den ikke kan udrede patienten inden for fristen på det sygehus, som patienten er henvist til – skal oplyse patienten om, på hvilket sygehus patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage. Patienten skal også oplyses om, hvortil patienten skal rette henvendelse for at blive viderehenvist til udredning på et andet sygehus, der kan udrede patienten inden for 30 dage.

Regionen har således tilsidesat ret til selv at vælge, hvorvidt han ønskede at gøre brug af tilbuddet om udvidet frit sygehusvalg. Regionen har endvidere ansvaret for, at i ikke tilbød udredning inden for 30 dage, og har dermed også tilsidesat hans ret hertil.

Styrelsen finder herefter, at Region handlede i strid med sundhedslovens § 82 b, stk. 1 og § 87, stk. 1, ved den automatiske viderehenvisning af til et aftalesygehus.  

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 3. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.

§ 87. En person, som er omfattet af § 82 b, kan vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde personen endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Kan bopælsregionen af faglige årsager, jf. § 82 b, ikke inden for 1 måned tilbyde en henvist person, jf. 1. pkt., endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et aftalesygehus, jf. stk. 4.

Stk. 2. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 1 måned kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.

Stk. 4. Danske Regioner indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1-3 og § 82 a.

Stk. 5. Regionsrådene kan bemyndige Danske Regioner til på deres vegne at indgå aftaler efter stk. 4.

Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter regler om

1) afgrænsning af og vilkår for udredning og behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og kan herunder undtage bestemte udrednings- og behandlingsformer,

2) krav til indhold og udformning af informationsmateriale vedrørende udredning og behandling samt regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om udredning og behandling, der er omfattet af stk. 1-3, og

3) krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehuse, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 4.

Bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling m.v.:

§ 14. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse), inden for en måned, såfremt det er fagligt muligt.

Stk. 2. Hvis bopælsregionen af kapacitetsmæssige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at blive helt eller delvist udredt på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 3. Hvis bopælsregionen af faglige årsager ikke inden for 1 måned kan tilbyde en person endelig udredning, jf. stk. 1, kan personen vælge at få dele af udredningsforløbet, hvor ventetiden forlænges af kapacitetsmæssige årsager, udført på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som Danske Regioner har indgået aftale med herom (aftalesygehuse), jf. dog §§ 21 og 22.

Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme frist udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb.

Stk. 5. En plan i medfør af stk. 4 skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om det videre udredningsforløb skal en plan i medfør af stk. 4 mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted for denne.

§ 20. Tidsfristen efter § 13, stk. 1 og 2, regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge, til den dag, den diagnostiske undersøgelse kan foretages. Tidsfristen efter § 14 regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra personens læge til udredningen kan afsluttes. Tidsfristen efter § 19, stk. 1, regnes fra den dag, hvor patienten er udredt, jf. § 14. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen efter § 19, stk. 1, fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.

Stk. 2. I opgørelsen af tidsfrister i medfør af stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor diagnostisk undersøgelse, jf. § 13, stk. 1 og 2, udredning, jf. § 14, stk. 2-3, og behandling, jf. § 19, stk. 1, må udsættes på grund af personens helbredstilstand eller efter personens ønske.

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

4) diagnostiske undersøgelser efter § 82 a i sundhedsloven, udredning efter § 82 b i sundhedsloven og frit og udvidet frit sygehusvalg efter §§ 86 og 87 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..