Ret til at afvise forældremyndighedsindehavers anmodning om aktindsigt i 17-årigs journal

Ret til at afvise forældremyndighedsindehavers anmodning om aktindsigt i 17-årigs journal

Sagsnummer:

19SFP15

Offentliggørelsesdato:

26. september 2019

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

 • Psykiatrien i Region for håndteringen af ønsket om aktindsigt.

Det betyder, at der ikke er handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af ønsket om aktindsigt.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over følgende:

 • at ikke fik aktindsigt i sin datter, s journal, da hun bad om en sådan på Afdeling, Psykiatrien i Region , den 23. januar og 12. februar 2019. 
 • at ikke rettidigt fik svar på sit ønske om aktindsigt i sin datter, s journal, da hun bad om en sådan på Afdeling, Psykiatrien i Region , den 23. januar og 12. februar 2019. 

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 23. januar 2019 bad mundtligt om aktindsigt i sin 17-årige datter, s journal.

Den 1. februar 2019 fik mundtligt afslag på udlevering af journalen.

Den 12. februar 2019 bad skriftligt om aktindsigt. Hun bad samtidigt om en skriftlig begrundelse med henvisning til lovgrundlag og klagevejledning.

Den 18. februar 2019 blev adspurgt, om hun ville give tilladelse til, at hendes mor fik aktindsigt. Det ønskede ikke.

Den 21. februar 2019 blev mundtligt orienteret om s holdning, samt at journalen ikke ville blive udleveret.

Den 7. marts 2019 blev der sendt en skriftlig afgørelse om afslag på ønsket om aktindsigt til .

Det fremgår af klagen, at og hendes samlever fra juli til december 2018 var de primære omsorgspersoner og en del af s behandlingsforløb.

BEGRUNDELSE

Reglerne

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 8. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

En patient, herunder en patient der er fyldt 15 år, har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37, stk. 1 og § 17, stk. 3.

Hvis patienten er under 18 år og under forældremyndighed, har den der har forældremyndighed normalt ret til aktindsigt i den mindreåriges journal, når det er nødvendigt for at varetage den mindreåriges interesser. Det følger af sundhedslovens § 14.

Adgangen til aktindsigt i en mindreårigs journal kan dog begrænses, hvis den der har forældremyndighedens interesse i at få oplysningerne må vige for afgørende hensyn til den mindreårige. Det følger af sundhedslovens § 37, stk. 2.

Et barn har ret til at udtrykke sine synspunkter om forhold, der vedrører barnet. Det følger af Børnekonventionens artikel 12. Den unges ønsker med hensyn til adgangen til aktindsigt i den unges journal kan altså indgå ved vurderingen af, om der er grund til at begrænse retten til aktindsigt.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt den unge ønsker, at den der har forældremyndighed får aktindsigt i den unges journal, og den unge er tilstrækkeligt moden til at have en mening herom, er der pligt til at undersøge dette nærmere.

Begrundelse for afgørelsen

Styrelsen har haft lejlighed til at gennemse s journal fra Afdeling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling for håndteringen af s ønske om aktindsigt i sin datter, s journal.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det fremgår af journalen, at i januar 2019 var flyttet hjem til sin far på grund af konflikter med sin mor, og at hun siden da havde haft sparsom kontakt med sin mor. 
 • at Afdeling derfor havde grund til at være i tvivl om, hvorvidt burde gives aktindsigt i sin datter, s journal. 
 • at Afdeling forsøgte at afklare, hvordan ville forholde sig til, hvis fik aktindsigt i journalen.
 • at ved samtale den 18. februar 2018 oplyste, at hun ikke ønskede, at skulle have aktindsigt i journalen. 
 • at der på baggrund af journalen ikke er grundlag for at tilsidesætte Afdelings vurdering af s modenhed i forhold til at træffe en sådan beslutning.
 • at kun i begrænset omfang havde behov for at drage omsorg for , da boede ved sin far.
 • at s interesse i at få aktindsigt herefter burde vige for afgørende hensyn til . 

Det forhold, at og hendes samlever fra juli til december 2018 var de primære omsorgspersoner og en del af s behandlingsforløb, kan ikke føre til et andet resultat.

Styrelsen finder på den baggrund, at Afdeling, Psykiatrien i Region , ikke handlede i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s ønske om aktindsigt i sin datter, s journal, den 23. januar og 12. februar 2019.

Sagsbehandlingstiden

Der skal snarest tages stilling til et ønske om aktindsigt, senest inden 7 arbejdsdage efter ønsket om aktindsigt er modtaget. Hvis ønsket om aktindsigt ikke er imødekommet inden 7 arbejdsdage, skal der gives besked om grunden hertil, samt om hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Dette følger af sundhedslovens § 38, stk. 1.

Et ønske om skriftlig begrundelse af en mundtlig afgørelse skal besvares inden 14 dage, ellers skal der gives besked om grunden hertil, samt om hvornår ønsket kan forventes besvaret. Det følger af forvaltningslovens § 23, stk. 2.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling for håndteringen af s ønske om aktindsigt.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at modtog mundtligt afslag på ønskerne om aktindsigt inden for 7 hverdage, både ved ønsket den 23. januar og den 12. februar 2019.
 • at ikke inden 14 dage modtog en skriftlig begrundelse, men at hun imidlertid i henhold til den skriftlige afgørelse var mundtligt orienteret om, at det ikke havde været muligt at sagsbehandle ønsket inden for den lovgivne periode.

Styrelsen finder på den baggrund, at Afdeling, Psykiatrien i Region , ikke handlede i strid med sundhedsloven eller forvaltningsloven ved håndteringen af s ønske om aktindsigt i sin datter, s journal, den 23. januar og 12. februar 2019.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 8 

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 14 om repræsentation
 • § 17 om mindreårige
 • § 37 om aktindsigt
 • § 38 om fristen for aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992 af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen):

 • Artikel 12

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • ·§ 23 om begrundelse