De maksimale ventetider beregnes fra den dato, hvor den endelig screeningsgranskning foreligger i røntgensystemet

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. 1, idet blev tilbudt forundersøgelse inden for de maksimale ventetider

Sagsnummer:

19SFP16

Offentliggørelsesdato:

7. oktober 2019

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen for Patientklager finder, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. 1, idet blev tilbudt forundersøgelse inden for de maksimale ventetider.

KLAGEN

blev den 6. november 2014 henvist til forundersøgelse ved afdelingen for , . Hun fik tilbudt forundersøgelse i form af en klinisk mammografi den 17. november 2014.

klagede efterfølgende til Styrelsen for Patientsikkerhed over, at Region ikke overholdt de maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme i forbindelse med s behandling på .

BEGRUNDELSE

Hændelsesforløb

Den 31. oktober 2014 fik foretaget en screeningsmammografi på afdelingen for , . Det blev i forbindelse med undersøgelsen noteret i røntgensystemet, at oplyste, at hun havde mærket et hårdt parti i sit højre bryst, hvilket den undersøgende sundhedsperson genfandt ved undersøgelsen.

Den 6. november 2014 forelå det endelige screeningssvar af undersøgelsen den 31. oktober 2014, og det blev vurderet, at der var mistanke om brystkræft. blev derfor samme dag indkaldt til en klinisk mammografi til foretagelse den 17. november 2014.

Styrelsen kan oplyse, at en klinisk mammografi – ud over mammografibillederne – består af en ultralydsscanning, en føle-undersøgelse, foretagelse af vævsprøve mv., hvorimod en screeningsmammografi i det befolkningsrettede screeningsprogram alene består af mammografibilleder.

Den 17. november 2014 fik foretaget den planlagte kliniske mammografi ved mammograficentret, , hvor der blev fundet en stor uregelmæssig tumor i hendes højre bryst på 58 x 41 mm. Der blev derudover fundet flere suspekte lymfeknuder i hendes højre armhule, hvorfor hun blev henvist videre i onkologisk regi med henblik på behandling.

Afgrænsning af klagen

Det fremgår af s klage af 20. februar 2017, at han klager over, at ikke blev indkaldt til forundersøgelse for brystkræft inden 14 kalenderdage fra den dag, hvor der opstod mistanke om brystkræft på baggrund af billeddiagnostiske forandringer erkendt på screeningsmammografien. har hertil anført, at først blev indkaldt til undersøgelse den 17. november 2014, selvom personalet på ikke var i tvivl om, at der var suspekte forandringer ved screeningen den 31. oktober 2014.

Styrelsen har derfor i det følgende taget stilling til, hvorvidt behandlingen på afdelingen for , , i perioden fra den 31. oktober til den 17. november 2014 var i overensstemmelse med reglerne om maksimale ventetider.

Sundhedslovens regler om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 1, at regionsrådet i bopælsregionen yder behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling. De nærmere regler er fastsat i dagældende bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v., jf. sundhedslovens § 88, stk. 6.

Det fremgår af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at et sygehus i bopælsregionen, senest 8 hverdage efter, at det har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for en livstruende sygdom, skal meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. Hvis dette gør sig gældende, skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

Endvidere fremgår det af sundhedslovens § 88, stk. 2, og bekendtgørelsens § 8, stk. 1, at bopælsregionen, hvis den ikke kan tilbyde patienten behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal tilbyde patienten henvisning til et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

s rettigheder

Det fremgår af klagen, at i ugen efter den første undersøgelse den 31. oktober 2014 havde kontaktet afdelingen telefonisk og rykket for at komme videre i systemet, da hendes bryst var begyndt at vokse og væskede.

Det fremgår af materialet fra afdelingen for , , at det ikke er muligt at afklare, hvorvidt havde haft ringet for at få en tidligere tid til udredning, idet der ikke er noteret noget herom i kolonnen ”tid.bem.”, hvor sådanne bemærkninger kan skrives. Det er hertil anført, at den slags bemærkninger nogle gange noteres på en papirliste, som kasseres efter udredningsdatoen, eller på patientens skema ved udredningen. Dette er dog ikke sket i det konkrete tilfælde.

Det fremgår videre, at man altid plejer at give en patient den første ledige tid til udredning, hvortil det nævnes, at det er sandsynligt, at der på bookingtidspunktet ikke har været tidligere tider end den 17. november 2014.

Forundersøgelse

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at en patient med mistanke om kræft skal tilbydes forundersøgelse 2 uger fra den dato, hvor sygehuset har modtaget lægehenvisning til forundersøgelse, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde forundersøgelse, jf. dog stk. 2.

Det er styrelsens opfattelse, at den situation, hvor der i forbindelse med en patients undersøgelse og behandling på sygehus opstår mistanke om kræft, kan sidestilles med modtagelsen af en henvisning, jf. § 2, nr. 1. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at patienten herefter skal tilbydes påbegyndelse af et eventuelt undersøgelsesforløb inden 2 uger, efter at mistanken om kræft er opstået, idet påbegyndelsen af undersøgelsesforløbet efter styrelsens opfattelse kan sidestilles med forundersøgelsen, jf. § 2, nr. 1.

Det er videre styrelsens opfattelse, at personer, som deltager i et befolkningsrettet brystkræftscreeningsprogram, er omfattet af bekendtgørelsen, hvis der opstår mistanke om brystkræft.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der først opstår mistanke om kræft i det øjeblik, at det registreres i røntgensystemet, at to af hinanden uafhængige speciallæger har vurderet, at den pågældende patients mammografiscreening giver mistanke om brystkræft. De maksimale ventetider løber herefter fra den dato, hvor kræftsygdommen eller mistanken om kræftsygdom er erkendt ved konstateret positiv screeningstest efter specifik undersøgelse i laboratorium, screeningsklinik mv.

Styrelsen kan endvidere oplyse, at screeningsmammografibilleder skal vurderes inden for rimelig tid, men at der ikke er nationale retningslinjer for, hvor langt tid, der må gå, fra foretagelsen af screeningsmammografien til den endelige vurdering af mammografibillederne foreligger (screeningsgranskningen).

Styrelsen kan endelig oplyse, at en patient tidligst kan blive indkaldt til videre udredning i form af en klinisk mammografi, når screeningsgranskningen er afsluttet.

Styrelsen har ved sagens behandling lagt til grund, at der først på tidspunktet for modtagelsen af screeningsgranskningen den 6. november 2014 forelå mistanke om kræft, hvorfor fristen for tilbud om forundersøgelse skal regnes fra denne dato.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at screeningsmammografien den 31. oktober 2014 blev foretaget som led i det befolkningsrettede screeningsprogram for brystkræft.

Styrelsen er i den forbindelse opmærksom på, at det ved undersøgelsen den 31. oktober 2014 blev noteret, at oplyste, at hun havde mærket en hård knude i sit højre bryst, og at denne blev genfundet af scanningspersonalet.

Det er dog styrelsens opfattelse, at den pågældende omstændighed ikke ændrer på, at den maksimale ventetid skal beregnes fra den dag, hvor der i røntgeninformationssystemet er registreret enighed mellem to speciallæger om, at der er billeddiagnostiske suspekte forandringer, og at kvinden derfor skal genindkaldes til udredning.

Styrelsen har herved lagt vægt på, at oplysningen om det aktuelle fund i forbindelse med screeningsmammografien blev noteret i røntgensystemet som et supplement til mammografibillederne.

Styrelsen har videre lagt vægt på oplysningerne fra , hvoraf det fremgår, at eventuelle bemærkninger fra det fotograferende personale først ses igen, når de granskende læger åbner undersøgelsen i røntgensystemet.

Det endelige svar på screeningsmammografien forelå i afdelingen den 6. november 2014, og blev senere samme dag booket til forundersøgelsen i form af en klinisk mammografi til foretagelse den 17. november 2014, hvilket er mindre end 2 uger efter henvisningstidspunktet.

Styrelsen finder herefter, at Region ikke har handlet i strid med sundhedslovens § 88, stk. 1, i forbindelse med undersøgelsen den 17. november 2014.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

§ 88. Til patienter, der lider af livstruende sygdomme, for hvilke Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling, yder regionsrådet i bopælsregionen behandling ved sit sygehusvæsen inden for den af Sundhedsstyrelsen fastsatte ventetid.

Stk. 2. Bopælsregionsrådet skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget henvisning af en patient, meddele patienten, om regionsrådet kan tilbyde behandling ved sit sygehusvæsen inden for den fastsatte maksimale ventetid, og i bekræftende fald meddele patienten en dato for forundersøgelsen. Såfremt regionsrådet i bopælsregionen ikke er i stand til at tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal patienten om muligt tilbydes behandling på et sygehus i en anden region, på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Stk. 3. Kan regionsrådet i bopælsregionen ikke tilvejebringe et behandlingstilbud som nævnt i stk. 2, skal regionsrådet, hvis patienten ønsker det, hurtigst muligt meddele det til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen henviser herefter om muligt patienten til behandling på et sygehus i en anden region eller på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde pålægge et offentligt sygehus her i landet at varetage behandling af patienten.

Stk. 4. Kan Sundhedsstyrelsen ikke tilvejebringe et behandlingstilbud efter stk. 3, og finder patienten selv et privat sygehus her i landet eller i udlandet, der kan foretage den behandling, som patienten er henvist til, ydes der tilskud til denne behandling svarende til den gennemsnitlige udgift til en tilsvarende behandling på et dansk offentligt sygehus, dog højst svarende til den faktiske betaling for behandlingen. Der kan ikke ydes tilskud efter denne bestemmelse til alternativ behandling eller til behandling, der har forskningsmæssig eller eksperimentel karakter.

Stk. 5. Pligten til at henvise patienter til behandling efter stk. 2 og 3 gælder dog ikke til sygehus, hvor Sundhedsstyrelsen skønner, at behandlingstaksten er urimeligt høj, eller at udgifterne til befordring og ophold er uforholdsmæssigt høje.

Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til behandling og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 2-5.

Bekendtgørelse nr. 1749 af 21. december 2006 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom.

Stk. 2. Kræftsygdomme, som kræver knoglemarvstransplantation, og hudkræft som ikke er modermærkekræft, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2. Ved livstruende kræftsygdomme forstås alle kræftsygdomme, jf. dog § 1, stk. 2.

Stk. 2. Ved visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom forstås iskæmisk hjertesygdom, hvor der er

1) påvist venstre hovedstammesygdom,

2) dokumenteret ustabil angina pectoris eller

3) angina pectoris smerter umiddelbart efter akut myokardieinfarkt.

Stk. 3. Ved behandling forstås forundersøgelse, behandling og efterbehandling, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og iskæmisk hjertesygdom i bilag 1 og 2.

§ 3. Medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, gælder for behandling af kræftsygdomme følgende maksimale ventetider:

1) Til forundersøgelse: 2 uger fra den dato, hvor sygehuset har modtaget lægehenvisning til forundersøgelse, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde forundersøgelse, jf. dog stk.

2) Til operation: 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende sygehusafdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke (informeret samtykke) til operation, til den dato sygehuset har tilbudt at foretage operation.

3) Til medicinsk behandling, som er primær behandling: 2 uger fra den dato, hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende sygehusafdeling om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke (informeret samtykke) til medicinsk kræftbehandling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling, og senest 4 uger fra den dato, hvor afdelingen har modtaget henvisning til behandling.

4) Til strålebehandling, som er primær behandling: 4 uger fra den dato, hvor den relevante sygehusafdeling har modtaget henvisning til strålebehandling, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde behandling.

5) Til efterbehandling: 4 uger fra den dato, hvor den relevante sygehusafdeling har modtaget henvisning til efterbehandling, til den dato afdelingen har tilbudt at påbegynde behandling.

Stk. 2. For livmoderhalskræft er den maksimale ventetid til forundersøgelse 2 uger fra den dato, hvor sygehuset har modtaget lægehenvisning på baggrund af en histologisk diagnose fra en speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med henvisningsdiagnosen neoplasma malignum cervicis uteri, til den dato sygehuset har tilbudt at påbegynde forundersøgelse.

§ 5. Har patienten afvist en af sygehuset tilbudt dato for behandling, som ligger inden for de i §§ 3-4 fastsatte maksimale ventetider, har patienten ikke ret til at få et nyt behandlingstilbud inden for denne maksimale ventetid. Bopælsregionen skal dog tilbyde patienten behandling hurtigst muligt derefter.

§ 7. Ansvaret for at tilbyde behandling inden for de fastsatte maksimale ventetider til patienter, der lider af livstruende sygdomme, påhviler bopælsregionen, jf. dog § 6.

Stk. 2. Senest 8 hverdage efter, at bopælsregionens sygehus har modtaget en henvisning af en patient til undersøgelse for en livstruende sygdom, skal sygehuset meddele patienten, om vedkommende kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid på bopælsregionens sygehuse eller på et andet sygehus, som regionsrådet har indgået aftale med. I bekræftende fald skal patienten have meddelt en dato for forundersøgelsen.

§ 8. Er bopælsregionen ikke i stand til at yde behandling på sine egne sygehuse inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal regionen tilbyde patienten henvisning til et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Stk. 2. Bopælsregionen kan indgå aftale med et landsdelssygehus om, at dette sygehus skal henvise en patient til behandling på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde en højt specialiseret behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, hvis landsdelssygehuset ikke selv kan tilbyde behandling inden for de maksimale ventetider.

Bekendtgørelse nr. 1022 af 28. august 2017 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som ændret ved lov nr. 730 af 8. juni 2018:

§ 6. Regionsrådets afgørelser m.v. kan påklages til Styrelsen for Patientklager, når de vedrører

…..

5) maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri,

…..