Klinik får kritik for ikke at rekvirere en kørsel 1 til en patient med akutte atypiske brystsmerter.

En klinik får kritik for en sag, hvor der burde have været rekvireret udrykningskørsel til en patientmed akutte brystsmerter, som tidligere var kendt med myokardit og atrieflimren.

Sagsnummer:

19SFP26

Offentliggørelsesdato:

21. november 2019

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Lægeklinikken for behandlingen.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Lægeklinikken , den 23. juli 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der burde have været udført en hjertemåling på baggrund af hans symptomer samt sygdomshistorik.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

var tidligere kendt med hjerte-muskelbetændelse (myokardit) og hjerteflimmer (atrieflimren).

Den 23. juli 2018 blev 29-årige undersøgt hos Lægeklinikken på grund af en stigende trykken for brystet. Efter en objektiv undersøgelse blev der ikke fundet indikationer for akut hjertesygdom, blot tegn på overbelastning, hvorfor han blev sendt hjem igen. 

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægeklinikken for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der i forhold til patienter med brystsmerter bør udvises særlig omhu. Trykken for brystet må opfattes som hjertesmerter, indtil der er indikationer for andet. 
  • at henvendte sig med trykken for brystet, og at smerten var værre ved beføling af brystkassen og ved dyb vejrtrækning.
  • at der henset til hans sygdomshistorik og aktuelle symptomer burde have været rekvireret en ambulance med udrykningskørsel (kørsel 1) med henblik på at få foretaget et hjertekardiogram og med henblik på akut indlæggelse til udredning af trykkende brystsmerter

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 23. juli 2018 i Lægeklinikken , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed