Sygehus får kritik for ikke at følge op på forandringer på radiologiske optagelser

Kræft i næsehulen hos en kæbekirurgisk patient blev overset, og sygehuset sikrede ikke opfølgning på forandringer. Røntgenoptagelse og en Cone Beam CT-scanning viste en patologisk proces, hvilket burde have ført til yderligere udredning, uanset at anden forklaring til patientens symptomer blev fundet.

Sagsnummer:

20SFP01

Offentliggørelsesdato:

13. januar 2020

Speciale:

Kræftsygdomme

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

, for behandlingen på kæbekirurgisk afdeling den 19. december 2016 og den 4. januar 2017

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på kæbekirurgisk afdeling, , i perioden fra den 19. august 2016 til den 4. januar 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse og behandling, idet tegn på kræft blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

på 38 år var den 19. august 2016 til undersøgelse på kæbekirurgisk afdeling, , efter henvisning på grund af mistanke om infektion udgående fra tidligere indsat materiale. Hun følte sig tilstoppet i næsen og havde nedsat hørelse, og hun virkede lidt hævet i højre kind. Det blev ud fra undersøgelse, herunder røntgenoptagelse (ortopantomografi), vurderet, at der var tegn på bihulebetændelse (sinuit). Hun blev sat i behandling med antibiotika, og der blev aftalt fjernelse af de tidligere indsatte skruer og plader i højre side af overkæben.

Ved undersøgelse den 27. september 2016 blev det vurderet, at der var infektion eller inflammation omkring de indsatte skruer og plader. havde ikke feber og ingen smerter fra tænderne. På grund af nedsat hørelse på højre øre blev hun vejledt om at henvende sig til en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Det indsatte materiale blev fjernet dagen efter, hvor der ikke blev set tegn på infektion. Den 6. oktober 2016 var hun til kontrol og fjernelse af sting.

Den 19. december 2016 kom til akut undersøgelse på grund af konstante problemer, bl.a. smerter i højre side af overkæben. Hun oplyste, at hun havde været ved speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme og fået punkteret trommehinden, og at der ved den sidste kontrol en uge tidligere ikke var infektion i kæbehulen. Ved undersøgelsen, herunder røntgenundersøgelse, blev der fundet mistanke om infektion ved tanden 7+, og hun blev vejledt om at kontakte en tandlæge mhp. rodbehandling.

Ved kontrol den 4. januar 2017 havde en anelse smerter i kæbeled og tyggemuskler i højre side. De tidligere symptomer i højre side af overkæben var forsvundet efter tandudtrækning og rodbehandling. Der var ingen tegn på infektion, og Cone Beam CT-scanning viste pæn heling.

har oplyst, at der ikke foreligger særskilte røntgenbeskrivelser for undersøgelserne den 19. august og den 19. december 2016.

BEGRUNDELSE 

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen i perioden fra den 19. august til den 6. oktober 2016.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant at mistænke bihulebetændelse og ordinere behandling herfor den 19. august 2016, idet havde symptomer med fornemmelse af tilstoppet næse og nedsat hørelse, og idet røntgenundersøgelsen blev tolket som tegn på bihulebetændelse. 
  • at det den 27. september 2016 var relevant at opfordre til at kontakte en speciallæge i øre-, næse og halssygdomme, idet hun fortsat havde nedsat hørelse på højre øre, som ikke var relateret til hævelsen i højre kind, og idet der ikke fandtes tegn på en tandrelateret infektion.
  • at der ved operationen den 28. september 2016, hvor skruer og plader blev fjernet, ikke blev fundet tegn på infektion, ligesom der ikke blev beskrevet tegn på anden behandlingskrævende tilstand, hvorfor der ikke var grundlag for yderligere behandling.

  • at der ikke var ændringer i tilstanden den 6. oktober 2016 bortset fra symptomerne fra højre øre, som ville kontakte speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme omkring.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen den 19. december 2016 og den 4. januar 2017, idet det samlede symptombillede og de radiologiske optagelser burde have ført til yderligere udredning.  

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at igen havde symptomer fra højre overkæbe og havde været ved speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, der havde behandlet for kæbehulebetændelse og oplyst, at der ikke længere var betændelse i kæbehulen.
  • at røntgenoptagelsen den 19. december 2016 efter styrelsens vurdering viste, at der var radiologiske forandringer foreneligt med en større proces, hvilket burde have medført enten henvisning til yderligere undersøgelse eller tiltag i form af f.eks. en vævsprøve.
  • at Cone Beam CT-scanningen den 4. januar 2017 efter styrelsens vurdering viste en større patologisk proces i højre side af næsehulen (nasopharyngale og retropharyngale region) med midtlinjeforskydning med venstre, hvilket burde have medført henvisning til yderligere undersøgelse.

Det er således styrelsens vurdering, at forandringerne på røntgenoptagelsen den 19. december 2016 og Cone Beam CT-scanningen den 4. januar 2017 burde have været konstateret og beskrevet, ligesom der burde have været iværksat udredning heraf, selvom der ved undersøgelsen den 19. december 2016 fandtes en anden mulig årsag til symptomerne, og tilstanden herefter var bedret efter tandudtrækning og rodbehandling. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 19. december 2016 og den 4. januar 2017 på kæbekirurgisk afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed