Sygehus får kritik for utilstrækkelig bedøvelse af et 3-årigt barn

Et sygehus får kritik for at fastholde et barn i forbindelse med, at et sår blev syet, idet barnet burde have fået yderligere bedøvelse, således at proceduren kunne gennemføres uden fastholdelse.

Sagsnummer:

20SFP104

Offentliggørelsesdato:

30. oktober 2020

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Sygehus, for behandlingen på Akutafdelingen den 13. maj 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Sygehus, den 13. maj 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev bedøvet på relevant vis i forbindelse med, at hun fik syet et sår under højre knæ
 • at såret ikke blev syet på relevant vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 13. maj 2020 var 3-årige til behandling på Akutafdelingen, Sygehus, idet hun var faldet ned på en børnerive og havde fået et sår under højre knæ. Hun fik bedøvelsescreme på såret og afventede virkningen i 30 minutter, hvorefter såret blev syet med tre sting.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at græd, skreg og havde ondt, da hun fik syet sit sår. Det fremgår videre, at hendes mor måtte holde hende og hendes ben samtidig med, at en sygeplejerske også holdt hendes ben.

På baggrund af s oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Akutafdelingen, Sygehus, lægger styrelsen til grund, at græd, skreg og havde ondt, da hun fik syet sit sår. Styrelsen lægger videre til grund, at hun blev fastholdt i forbindelse med, at såret blev syet.

Det fremgår endvidere af klagen, at i forbindelse med, at hun dagen efter skiftede plaster på sin datters sår, blev opmærksom på, at såret ikke var lukket helt, idet det fortsat gabte og blødte.

Det fremgår ikke af journalen af 13. maj 2020, at der var komplikationer i forbindelse med, at såret blev syet, herunder at såret efter syningen gabte og blødte.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der var komplikationer i forbindelse med, at såret blev syet, hvorfor det lægges til grund, at såret ikke gabte eller blødte efter endt behandling den 13. maj 2020.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Sygehus for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 13. maj 2020 var til behandling på Akutafdelingen, da hun havde fået et sår under højre knæ i forbindelse med et fald. Det blev vurderet, at såret skulle sys, hvilket var relevant, henset til at opnå et bedre kosmetisk resultat samt hurtigere sårheling.
 • at fik bedøvelsescreme på såret, og efter 30 minutter blev hendes sår syet uden yderligere bedøvelse, hvilket ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, idet hun havde smerter og blev fastholdt under behandlingen. Akutafdelingen burde have iværksat yderligere tiltag, da det viste sig, at effekten af bedøvelsen ikke var tilstrækkelig til at gennemføre proceduren uden fastholdelse, hvorfor ikke blev bedøvet på relevant vis.
 • at den omstændighed, at såret den efterfølgende dag gabte og blødte, ikke var ensbetydende med, at såret ikke blev syet på relevant vis den 13. maj 2020, idet styrelsen lægger til grund, at såret ved endt behandling den 13. maj 2020, var lukket på relevant vis.

  Styrelsen kan oplyse, at den ved sin vurdering alene tager stilling til behandlingen den 13. maj 2020, hvorfor efterfølgende omstændigheder ikke inddrages i vurderingen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 13. maj 2020 på Akutafdelingen, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed