Afdeling får kritik for administration og manglende monitorering af ikke konservative doser kalium

Der blev administreret supplerende doser kalium hos en patient med tendens til for lavt kalium. Monitoreringen af patienten intensiveredes ikke samtidig med, at behandlingen med kalium intensiveredes. Få timer efter en dosis på 180 mMol kalium- mixtur fik patienten hjertestop og afgik ved døden.

Sagsnummer:

20SFP110

Offentliggørelsesdato:

10. november 2020

Speciale:

Neurologi, Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Neurologisk Afdeling, fra den 17. oktober til den 19. oktober 2017

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på Intensiv Afdelingen

Det betyder, at behandlingen på Neurologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Intensiv Afdelingen og Neurologisk Afdeling, , i perioden fra den 12. oktober til den 19. oktober 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • om modtog relevant behandling henset til de udviste symptomer.
 • om modtog relevant pleje og tilsyn.

 • om burde have været mobiliseret i en stol henset til hendes tilstand.
 • om blev relevant medicineret, herunder navnlig i forhold til ordinationen af kalium.
 • om s pårørende blev informeret på relevant vis om hendes helbredstilstand.

Information til pårørende

Det bemærkes for så vidt angår information til pårørende, at pårørende først har ret til information om behandlingen, hvis patienten på behandlingstidspunktet var ude af stand til selv at modtage og forstå information og give sit samtykke til behandlingen. Det fremgår af sundhedslovens § 18. Efter en gennemgang af materialet er det styrelsens vurdering, at ikke var varigt inhabil. Informationen til dig som pårørende omhandler derfor ikke sundhedsfaglige forhold, men sygehusets serviceniveau over for dig som pårørende til .

Vi behandler kun klager over sundhedsfaglig virksomhed i sundhedsvæsenet. Det følger af § 1 i klage- og erstatningsloven. Det betyder, at vi ikke kan behandle klager over forhold, som skyldes serviceniveauet på et sygehus. Derfor afviser vi den del af din klage, der omhandler information til pårørende.

Vi sender i dag denne del af din klage til Region ved ledelsen på , som muligvis kan behandle forholdet. Du vil høre nærmere fra dem.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 12. oktober til den 19. oktober 2017 blev 70-årige behandlet på Intensiv Afdelingen og Neurologisk Afdeling, .

havde forinden været igennem et længerevarende indlæggelsesforløb på andet behandlingssted på grund af en hjerneblødning. Hun blev overflyttet til med henblik på genoptræning den 12. oktober 2017. 

havde i perioden tendens til hypokaliæmi (lav kalium i blodet).

blev indlagt på Intensiv Afdelingen. Hun blev den 14. oktober 2017 overflyttet til Neurologisk Afdeling, . Under indlæggelsen blev s kaliumniveau i blodet løbende søgt korrigeret.

Den 19. oktober 2017 afgik ved døden som følge af hjertestop. Kort forinden blev der udtaget en blodprøve (a-punktur), som viste et kaliumniveau på 10,5.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vedrørende vurderingen af behandlingen på Neurologisk Afdeling, :

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Neurologisk Afdeling, for behandlingen med kalium.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ikke blev relevant monitoreret i forbindelse med den klinisk indicerede medicinering med kalium fra den 17. oktober til den 19. oktober 2017, idet monitoreringen af den 17. oktober 2017 ikke blev intensiveret samtidig med behovet for at intensivere behandlingen med kalium til 90 mMol x 3, og at monitoreringen i øvrigt i forbindelse med ikke konservative doseringer frem til den 19. oktober 2017 ikke blev intensiveret,

 • at s sygdomsforløb indikerede, at der var behov for en ikke konservativ behandling af hypokaliæmi med høje doseringer af kalium, og der var således i det tidligere forløb givet 90 mMol x 3 under tæt monitorering med såvel EKG som med arteriekanyle. Dette gav mulighed for reaktion på eventuelle EKG forandringer under behandlingen og hyppige syre/base- og kaliummålinger. Inden ankomsten til Neurologisk Afdeling, hvor der ikke var samme tætte monitorering, blev ordinationen på kalium ændret til 30 mMol x 3.Denne dosering var, på baggrund af blodprøvesvar, ikke tilstrækkelig,

 • at burde have været tæt monitoreret i forbindelse med behandlingen med kalium, idet såvel manglende behandlingseffekt, hypokaliæmi som overbehandling, hyperkaliæmi, kan være forbundet med svære hjertemæssige komplikationer med ultimativ risiko for hjertestop,

 • at der den 19. oktober 2017 sandsynligvis var et mindre tab af kalium via mave-tarmkanalen og nyrerne, idet den 18. oktober 2017 opstartede behandling med det kaliumbesparende vanddrivende præparat Spironolacton, der nedsætter nyrens udskillelse af kalium,

 • at optagelsen af kalium-mixtur via mave-tarmkanalen, herunder den ikke konservative dosering på 180 mMol den 19. oktober 2017 har en maksimal virkning efter 2-3 timer,

 • at en arterieprøve få timer efter indgiften af kalium viste et kaliumniveau på 10,5 mMol/l,
 • at der således den 19. oktober 2017 blev administreret supplerende og ikke konservative doseringer, der tidsmæssigt var sammenhængende med og kunne forklare den uventede, men væsentlige, forøgelse af kaliumniveauet fra 2,2 mMol/L til 10,5 mMol/l.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. oktober til den 19. oktober 2017 på Neurologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der derudover ikke er grundlag for at kritisere Neurologisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at modtog relevant behandling henset til de udviste symptomer, herunder lammelse i højre side, idet den videre plan var træning, og at der blandt andet blev ordineret fysioterapi og ergoterapi den 14. oktober 2017,

 • at modtog relevant pleje og tilsyn, idet der ses dokumentation for udført personlig pleje, respiratorisk støtte og sygeplejefaglige observationer i forbindelse med blandt andet ernæring, udskillelse og tracheostomi-pleje,

 • at tiltag i forbindelse med mobilisering af var tilstrækkelige, idet der allerede den 14. oktober 2017 blev bestilt en komfortstol med henblik på mobilisering, fordi mobilisering af afkræftede og bevidsthedssvækkede patienter skal foregå under hensyntagen til patientens fysiske og mentale tilstand og kræver udstyr, som er målrettet patientens behov. Mobilisering til stol vil dog ikke i sig selv kunne forhindre udviklingen af en lungebetændelse. Der ses i øvrigt dokumentation for vending og lejring.

 • at forespørgslen om de pårørendes holdning til genoplivning ved hjertestop var relevant til afklaring af, hvad ville ønske, hvis hun kunne svare, hvilket hun ikke kunne på grund af bevidsthedssvækkelsen,

  Styrelsen bemærker i denne forbindelse, at medicinstuderende indgår i varierende omfang i journalskrivning, diagnostik samt behandling af patienter.

 • at der herudover løbende blev orienteret på relevant vis, blandt andet den 14. oktober 2017 vedrørende fund af aftagende ødemdannelse på en CT-skanning, samt at den videre plan var træning og behandling af eventuelle komplikationer, samt at genoptræning skulle foregå et andet sted. var i en inhabil tilstand med et svækket bevidsthedsniveau. Det var henset til s symptomer uklart, hvorvidt der var tale om en varig tilstand af inhabilitet, altså om varigt manglede evnen til at samtykke til behandling, hvorfor der ikke krævedes samtykke fra pårørende til behandlingen og information af pårørende i denne forbindelse, idet pårørende først indtræder i patientens ret til information ved varig inhabilitet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 14. oktober til den 19. oktober 2017 på Neurologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard

Vedrørende vurderingen af behandlingen på Intensiv Afdelingen, , for behandlingen:

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Intensiv Afdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at modtog relevant behandling henset til de udviste symptomer, idet der blev foretaget støttende behandling af blodtrykket med 4-stofs behandling, idet der skete fortsat behandling af den tilstedeværende lungebetændelse samt forsøgtes udtrapning af tuben i luftvejene og skiftet til en glat kanyle i stedet for en tube med ballon den 14. oktober 2017,
 • at modtog relevant pleje, herunder observation, tæt monitorering og måling af vitale værdier samt daglige lægelige tilsyn, der fokuserede på behovet for intensiv behandling samt undersøgelse af bevidsthedsniveauet,

 • at modtog tilstrækkelig mobilisering under hensyntagen til hendes tilstand, idet der den 12. oktober 2017 blev ordineret fysioterapi og mobilisering efter evne,

 • at blev relevant medicineret, herunder navnlig i forhold til kalium, idet kaliumniveauet løbende blev forsøgt korrigeret i relevante doser under tæt monitorering,

 • at der løbende blev orienteret på relevant vis. var i en inhabil tilstand med et svækket bevidsthedsniveau. Det var henset til s symptomer, uklart, hvorvidt der var tale om en varig tilstand af inhabilitet, altså om varigt manglede evnen til at samtykke til behandling, hvorfor der ikke krævedes samtykke fra pårørende til behandlingen og information af pårørende i denne forbindelse, idet pårørende først indtræder i patientens ret til information ved varig inhabilitet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 12. oktober til den 14. oktober 2017 på Intensiv Afdelingen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven

 • § 18 om patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke