Sygehus får kritik for utilstrækkelig undersøgelse og behandling ved skade på fingers bøjesene

Sygehus får kritik for at have overset en læsion på fingers bøjesene. Når der påvises bevægeindskrænkning, bør der sædvanligvis foretages en operation med undersøgelse af såret, hvor eventuelle skader kan behandles.

Sagsnummer:

20SFP111

Offentliggørelsesdato:

17. november 2020

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • Regionshospital , for behandlingen på Akutmodtagelsen, den 24. oktober 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen, Regionshospital , den 24. oktober 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig undersøgelse af sin højre 5. finger, herunder at der blev overset en senelæsion

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 24. oktober 2019 blev 10-årige undersøgt på Akutmodtagelsen, Regionshospital , da hun havde skåret sig i sin højre 4. og 5. finger med en kniv. Efter en objektiv undersøgelse blev begge fingre syet, og hun blev afsluttet til egen læge.

Det fremgår af klagen, at i forbindelse med en operation af fingeren den 30. december 2019 fik påvist en senelæsion.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, Regionshospital for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der burde have været foretaget en systematisk objektiv undersøgelse af fingeren, hvor der burde have været testet systematisk for skader på nerver og kar, ligesom hver enkelt sene burde have været testet isoleret set for skader. Det var tilfældet, da man ved den objektive undersøgelse fandt, at de neurovaskulære forhold var intakte, og der ved passiv bevægelse kunne mærkes, at senerne bevægede sig i læsionen, men der blev påvist nedsat bevægelighed i yderleddet. 

  Styrelsen kan oplyse, at der ved åbne skader, særligt på hænder og underarme, forårsaget af skarpe genstande, skal testes systematisk for skader på sener, kar og nerver. Særligt i forbindelse med undersøgelse af eventuelle skader på fleksorsenen bør funktionen i hver enkelt sene testes isoleret
 • at der burde have været mistænkt en senelæsion på trods af fund af intakte sener og nerver ved inspektionen, idet der blev påvist nedsat bøjeevne i højre 5. fingers yderled. På den baggrund burde der have været foretaget en operation med undersøgelse af såret samt behandling af seneskaden ved en håndkirurg.

  Sædvanligvis bør der mistænkes en senelæsion ved åbne skader forårsaget af skarpe genstande, når der påvises en kraftnedsættelse i større eller mindre grad. Ved mistanke om en senelæsion bør der foretages en operation med undersøgelse af såret ved en håndkirurg, hvor eventuelle skader kan behandles i samme ombæring eller et par dage senere, idet seneskader ikke altid kan ses ved en overfladisk undersøgelse af såret, da de ofte er mere omfattende end det umiddelbare indtryk.

  Styrelsen kan hertil oplyse, at det er vigtigt at diagnosticere skader på fingrenes bøjesener tidligt, da der i den akutte fase kan foretages reparation direkte på den beskadigede del med henblik på et tilfredsstillende resultat. Manglende behandling fører til nedsat funktionsniveau. Det er ikke muligt at foretage direkte reparation af seneskader, der er over 3-4 uger gamle, men derimod en rekonstruktion. Som regel er resultaterne dårligere ved rekonstruktion end ved en reparation af en akut skade.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 24. oktober 2019 på Akutmodtagelsen, Regionshospital , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed