Sygehus får kritik for vurdering af observationshyppighed (grøn triage), men ikke kritik for behandling af patient med neurologiske symptomer

Sygehus får kritik for at triagere en patient med neurologiske symptomer grøn, hvorfor patienten ikke blev tilset af læge inden overflytning til en anden afdeling otte timer senere.

Sagsnummer:

20SFP112

Offentliggørelsesdato:

18. november 2020

Speciale:

Akutmedicin, Neurologi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Akutmodtagelsen den 17. og den 18. april 2018.

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på Neurologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Akutmodtagelsen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen, Neurologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 17. april til den 3. maj 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilset på relevant vis på Akutmodtagelsen fra den 17. til den 18. april 2018.
 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s symptomer, herunder at de billeddiagnostiske undersøgelser ikke blev vurderet på relevant vis.
 • at ikke blev diagnosticeret på relevant vis den 19. april 2018.
 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at blev udskrevet den 20. april 2018.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. april 2018 blev 26-årige indlagt på Akutmodtagelsen, . Hun havde i tre dage forinden oplevet symptomer i form af svimmelhed, en sovende fornemmelse i højre side af kroppen, kraftnedsættelse og hovedpine i venstre side af baghovet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, taget blodprøver og lavet en EKG-undersøgelse.

Tidligt om morgenen den 18. april 2018 blev overflyttet til Neurologisk Afdeling og fik foretaget en CT-scanning. Der blev efterfølgende foretaget yderligere objektive undersøgelser og en MR-scanning samt en ultralydsundersøgelse af hendes halskar. Hun blev udskrevet den 20. april 2018.

Den 25. april 2018 blev igen indlagt på Neurologisk Afdeling efter en henvisning fra en praktiserende læge. Der blev foretaget en neurologisk undersøgelse og en ny MR-scanning. fik ordineret behandling med Hjertemagnyl og kom den 26. april 2018 hjem på orlov. Den 28. april 2018 mødte hun på afdelingen til en fysio- og ergoterapeutisk gennemgang.

Den 2. maj 2018 mødte på Neurologisk Afdeling med henblik på en CT-scanning og fastlæggelse af en genoptræningsplan. Den 3. maj 2018 blev hun udskrevet og fik ordineret tre måneders dobbelt pladehæmmer-behandling og blev informeret om en kontrolundersøgelse 3-4 måneder senere.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vedrørende behandlingen på Akutmodtagelsen

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at i fire dage forinden ankomsten til Akutmodtagelsen den 17. april 2018 havde oplevet symptomer i form af konstant svimmelhed og kvalme, som var forværret den 17. april 2018, hvor hun oplevede en pludselig kraftnedsættelse med styringsbesvær og en sovende fornemmelse i højre side af kroppen. På baggrund af disse symptomer var det ikke i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at ved ankomsten blev triageret grøn. 

  Styrelsen kan hertil oplyse, at alle patienter i en akutmodtagelse får foretaget en triagering ved ankomsten. Det vil sige, at der ud fra en undersøgelse af patientens vitalparametre og kontaktårsagen bliver lavet en vurdering af, hvor tæt patienten skal observeres og tilses af en læge. En patient med neurologiske udfald, som har haft symptomer af neurologisk karakter indenfor 24 timer, skal triageres gul, hvilket indikerer, at patienten skal undersøges af en læge indenfor 1-2 timer. Såfremt patienten fortsat har symptomer ved ankomsten til sygehuset, vil der være behov for tættere observation, og patienten skal i så fald triageres orange, hvilket indikerer, at der er tale om en hastende tilstand, som kræver hurtigt tilsyn og undersøgelse.
 • at havde oplevet vedvarende neurologiske symptomer, herunder kraftnedsættelse og sensibilitetsudfald, og at hun på baggrund heraf som minimum skulle være triageret gul og dermed have været vurderet af en læge inden for 1-2 timer efter ankomsten.
 • at s symptomer krævede tættere observation, da der var trinvis forværring og tiltagende symptomer. Der var således ikke sundhedsfagligt forsvarligt, at der ikke blev foretaget observationer eller måling af s vitalparametre i tidsrummet mellem hendes ankomst til Akutmodtagelsen klokken 20.18 og overflytningen til en anden afdeling knap otte timer senere. burde som minimum have været observeret hver anden time, samtidig med at hendes bevidsthedsniveau burde have været vurderet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. og den 18. april 2018 på Akutmodtagelsen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende behandlingen på Neurologisk Afdeling

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Neurologisk Afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den 18. april 2018, klokken cirka 04.00, blev overflyttet til Neurologisk Afdeling. Hun havde omkring midnat igen oplevet en pludselig kraftnedsættelse. Der blev på baggrund heraf på relevant vis konfereret med en trombolysevagt. Henset til, at havde haft symptomer gennem 3-4 dage, var det dog relevant, at det blev vurderet, at der ikke var indikation for trombolysebehandling. 

  Styrelsen kan hertil oplyse, at trombolysebehandling er en teknik, der kan opløse blodpropper, men at trombolysebehandling skal ske hurtigst muligt efter symptomdebut, idet behandlingen ellers kan medføre omfattende komplikationer. 
 • at den 18. april 2018 fik foretaget en akut CT-scanning og et hjertekardiogram. Da begge undersøgelser viste normale forhold, blev der endvidere foretaget en MR-scanning og en ultralydsundersøgelse af s blodkar på halsen, som ligeledes viste normale forhold.
 • at der således blev foretaget relevante billeddiagnostiske undersøgelser den 18. april 2018, og at disse blev foretaget med en tilstrækkelig tidshorisont fra s symptomdebut, og dermed ville kunne vise eventuelle blodpropdannelser. Det blev på relevant vis afkræftet, at s symptomer skulle stamme fra en blodprop i hjernen.
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt, at blev udskrevet den 20. april 2018, idet det på relevant vis var blevet udelukket, at s symptomer skyldtes sygdom i hjernen. Det var på denne baggrund ligeledes relevant, at der var mistanke om, at s symptomer i stedet kunne skyldes psykisk pres og belastning.
 • at blev genindlagt på Neurologisk Afdeling den 25. april 2018 på grund af en forværring i sin tilstand. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, der viste markante neurologiske udfald i s højre side, hvorfor det var relevant, at der var mistanke om en lidelse i hendes venstre hjernehalvdel.
 • at cirka en uge tidligere var scannet med normal MR-protokol og CT-scanning, hvorfor det var relevant, at der den 26. april 2018 blev foretaget en MR-scanning af hele hendes neuroakse.
 • at MR-scanningen viste, at havde en blodprop i venstre del af hjernestammen samt venstre del af lillehjernen. Det var på denne baggrund relevant, at der blev foretaget en CT-scanning af s halskar med fremstilling af blodkarrene.
 • at CT-scanningen viste en spaltning af nakkepulsåren i s venstre side, og at der på baggrund heraf blev lagt en relevant behandlingsplan for i form af dobbelt pladehæmmer-behandling i tre måneder, efterfulgt af behandling med lægemidlet Clopidogrel. Der blev endvidere planlagt en kontrolscanning af s blodkar 3-4 måneder senere, således at det kunne vurderes, om spaltningen i blodkarret var helet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. april til den 3. maj 2018 på Neurologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende behandlingen på Radiologisk Afdeling

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet billedmaterialet fra MR-scanningen den 18. april 2018, CT-scanningen den 18. april 2018, MR-scanningen den 26. april 2018 og CT-scanningen den 2. maj 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det er styrelsens vurdering, at både CT-scanningen og MR-scanningen af den 18. april 2018, i overensstemmelse med billedbeskrivelserne, viser normale forhold såvel i storhjernen, lillehjernen og hjernestammen uden enkelte eller generelle vævsforandringer. Billederne viser således ingen blødninger, blodpropper eller tumorsuspekte forandringer. Scanninger viser desuden normale forhold i hjernes væskefyldte hulrum (ventrikelsystem) og normale forhold i de blodkar, der fører blodet væk fra hjernen. Begge scanninger blev udført i overensstemmelse med sædvanlig praksis og er beskrevet på relevant og tilstrækkelig vis.
 • at det er styrelsens vurdering, at MR-scanningen af hjernen og rygmarven af den 26. april 2018, i overensstemmelse med billedbeskrivelsen, viser, at der siden MR-scanningen den 18. april 2018 var tilkommet en blodprop i venstre side af den nederste del af hjernestammen, og at der i øvrigt var uændrede forhold i hjernen og normale forhold i rygmarven.
 • at det er styrelsens vurdering, at CT-scanning af s halskar af den 2. maj 2018, i overensstemmelse med billedbeskrivelsen, viser forandringer, der er forenelige med spaltning i nakkepulsåren på venstre side i området V3/V4 på højde med hvirvlerne C1 og C2.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 18. april til den 2. maj 2018 på Radiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed